149. Císař Rudolf II. naučení dává výběrčím v Menším městě Pražském o některých artikulích ve příčině vybírání zbírky zemské sněmem svolené.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM 1593, 9. prosince. — Konc. v arch. místodrž. král. Českého.

Rudolf II. etc. Opatrní věrní naši milí! Jakejch ste artikulův presidentu a radám našim komory české strany vybírání zbirky zemské na sněmu minulém svolené a nařízené podali, tomu sme z přednesení nám jich porozuměti ráčili.

A předně co se měřiče, kterejž by vína v Menším městě Pražském měřiti měl, abyste věděti mohli, co od koho a jakou zbírku vybírati, dotejče: tomu bude z hodných a slušných příčin povinnost v komoře naší české vydána, kteréhož, dá-li Buoh, ku pondělku nejprv příštímu k vykonání takové povinosti nahoru dostavte.

Na druhej artikul v příčině handlířův a kupcův dvoru našeho, kteříž nejvíce v sladkém pití handl vedou a zbírky náležité z toho dávati se zpěčují, vymlouvajíce se tím, jakoby se sněmovní snesení na ně nevztahovalo: neráčíme rozuměti, proč by takové zbírky, poněvadž domácí dávají a oni tak dobře jako domácí živnosti zde vedou, osvobozeni býti měli, a ačkoliv v sněmu vejslovně a zejména nic o nich dvořaních toho doloženo není, však sněm žádného v tom, kdož v takových sladkých pití[ch] handluje, nevymíňuje; protož, neohlédajíce se na žádné jich vejklady, taková zblrku od nich rovně jako od jiných domácích bez umenšení vybírejte.

V třetím artikuli nemuože se omluvě Rolanda Holanda, aby k svému vlastnímu trunku tak velikou nádobu vína špaňhelskýho potřebovati měl, místa dáti, nýbrž jest rozuměti, že by pod spuosobem trunku svého vlastního v tom snad nějaký kontraband provozovati chtěl; jakož by pak mnozí pod tou barvou v tom, an také vína k svému trunku sobě vyjednávali a potom podtajem je vydávali, postiženi býti měli, a protož od něho zbírku náležitou také zvyupomlnejte.

O cedulkách, kteréž by statečný Jan Kryštof z Hornštejna, tejná rada naše a správce ouřadu nejvyššího maršálkství dvorského, věrný náš milý, handlířům a kupcům dvorským na uvozování vín do Menšího města našeho Pražského vydával: ta věc zůstává ještě na dalším našem uvážení, a když se v tom milostivě resolvirovati ráčíme, vás, jak byste se chovati měli, potom poručíme zpraviti.

Naposledy, ačkoli sněm o tom vyměřuje, jaké by nařízení každej pán a rytířský člověk nic méně i duchovní a jiní obyvatelé tohoto království Českého na právích a při poddanejch svejch, aby taková zbírka zouvlna vycházela, učiniti měli, v čemž že jest se bezpochyby vrchnost kláštera svatého Tomáše, též i Matky Boží, ano i při právě sv. Jana v vuoboře, vše v Menším městě Pražském, tak podlé téhož sněmovního snesení zachovala, však nicméně ráčíme jim o tom obzvláštně poroučeti, pokudž by se toho posavad nestalo, aby to ihned vykonali a při tom nařídili, poněvadž obyvatelé týchž práv městských živností užívají, aby se v tom tak jako jiná města podlé sněmu zachovali a zblrku odvozovali, čímž se poddaně spraviti moci budete. A na tom etc. Dán na hradě Pražském ve čtvrtek po památce početí blahoslavené panny Marie léta etc. 93. etc.

Filipovi Indrfelderovi, primasu, a Jiříkovi Gelkovi, výběrčímu zbírky v Menším městě Pražském. Výběrčím zbírky zemské naučení na některé artikule.
Přihlásit/registrovat se do ISP