151. Císař Rudolf oznamuje paní Mandaleně Lobkovské, že statky manžela jejího do sekvestru dány jsou, i poroučí, jaké nařízení by ve příčině té při úřednících a poddaných lidech těchže statků učiniti měla.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM í 593, 18. prosince. — Opis souč. v arch. mus. král. Českého.

Mandaleně Lobkovské rozené hraběnce z Salmu.

Rudolf etc. Urozená, nábožná, nám milá! Nepochybujeni, že tebe tajno není, že sme před vlastní osobu naši císařská, jakožto krále Českého, nejvyšší úředníky, soudce zemské a rady naše statečného Šebestiána Vřesovce z Vřesovic na Touchoviclch z jistého přečinění a urážky mocnosti a důstojenství našeho císařského, kteréhož jest se podáním spisu nenáležitého nemalému počtu stavu panského a rytířského na sněmu obecním spolu shromážděným dopustil, též také na žádost dotčeného Šebestiána Vřesovce z Vřesovic urozeného Ladislava staršího z Lobkovic, manžela tvého, pravíc on Šebestian Vřesovec jeho, Ladislava staršího z Lobkovic, takového spisu puovodem býti, aby jej v té věci zastoupil, času něco pominulého obeslati ráčili, jak táž obeslání to vše v sobě šíře obsahují a zavírají. A když jest etc.... (Jako v předešlém m. m.) Jakož jsme pak o té věci ke dekám zemským, aby dotčeným sequestratoruom komorník neb komorníci na popis statku vydáni byli, relací učinili, protož tobě poroučeti ráčíme, aby to ihned při úřednících a správcích dotčených těch statkuov a lidí skutečně nařídila: kdyžbykoliv nařízení od nás sequestratorové na kterýkoliv ten statek přijeli, aby týchž statkuov i lidí všech poddaných bez odpornosti k spravování jim odstoupili, a cožkoliv od týchž sequestratorův na týchž statcích nařízeno, bud oznámeno, neb poručeno bude, při tom při všem tak a nejinak poslušně a poddaně se zachovali. A zatím aby z týchž zámků, tvrzí, městeček, vesnic, dvoruov poplužných a z toho ze všeho statku žádnými svršky, nábytky, ani jiným ničímž na mnoze ani na mále od tebe ani od nižádného člověka žádným vymyšleným spuosobem hejbáno, odtud odvozováno, odnášeno, ani nikderak ukrejváno a odcizováno nebylo, nýbrž od týchž sequestratoruov to tak shromažďováno, opatrováno a dochováno bylo až do dalšího spravedlivého rozeznání. Dán na hradě našem Pražském v sobotu po Moudrosti boží léta etc. devadesátého třetího.
Přihlásit/registrovat se do ISP