154. Císař Rudolf poroučí Petru Vokovi z Rožmberka, aby zadržalou daň sa zemřelého bratra svého Vilíma z Rožmberka, jakož i co on sám povinen jest, zaplatil.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM 1593, 22. prosince. — Orig. y arch. Třeboňském.

Rudolf II. etc. Vysoce urozený, věrný náš milý. Jest nám zpráva dána od nejvyšších berníkuov království českého, kterakby za někdy vysoce urozeným Vilímem z Rožmberka, bratrem tvým, i také za tebou nemálo berní a posudného zůstávalo, jakož pak i výběrčí krajský přijevši sem těchto dnův s penězi oznamuje, že by mu od tebe za tyto pominulé dva kvartály nic odvedeno nebylo: což nám na tobě, maje na sobě jakožto přední osoba z stavův království Českého dobrý příklad dáti, s podivením jest. A poněvadž pak o tom dobru vědomost jmáš, kterak na ten čas na lid válečný proti našemu a všeho křesťanstva ouhlavnímu nepříteli Turku nemalé sumy peněz potřebovati ráčíme, protož tobě milostivě poroučíme, což nám tak koli bud! berní nebo posudného po vykonání s tebou oučtu, kterýž se, že posavad k svému dokonalému vyřízení nepřichází, toliko osobou tvou hindruje, spravedlivě pozůstávati budeš, aby to ihned, kdež náleží, zapravil, vědouc že na tom milostivou vuoli naši císařskou naplníš. Dán etc.
Přihlásit/registrovat se do ISP