157. Císař Rudolf nařizuje Adamovi z Hradce, aby pře, jež Bedřich Malovec z Malovic a nezletilý bratr jeho Věněk z Malovic na soudu nejvyššího purkrabství Pražského má, poněvadž do Uher proti Turku potáhne, až do jeho zase navrácení odloženy byly.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1594, 3. ledna. — Orig. v arch. Jindřich. Hrade.

Rudolf Druhý etc Český král etc. Urozený, věrný náš milý! Tejna tebe činiti neráčíme, že jest slovutný Fridrich Malovec z Malovic na Zbraslavicích, věrný náš milý, pod urozeným Šebestianeni Šlikem z Holejče, hrabětem z Pasaunu a z Lokte na Bečově, věrným naším milým, proti žíznivému krve křesťanské nepříteli Turku doluov do Uher táhnouti se uvolil a nám toho poníženě zprávu učinil, že by na soudu nejvyššího purkrabství Pražského některé pře i na místě bratra svého mladšího let nemajícího Věnka z Malovic jměl, nás v tom, aby pro nepřítomnost svou tudy jak sám od osoby své, tak taky i dotčený bratr jeho ke škodě připraven nebyl, za milostivé opatření prosíce. I poněvadž strany takových osob a odjezdu jich zřízením zemským vyměřeno jest, protož tobě poroučeti ráčíme, jestližeby na kterou při jeho Fridricha Malovce a bratra jeho přišlo, aby té, dokudžby v tom tažení trval, až do jeho zase navrácení, bez pohoršeni jedné i druhé strany práva a spravedlivosti její, odložiti nařídil. Na tom jistou etc. Dán na hradě našem Pražském v pondělí po novém létě léta etc 94.
Přihlásit/registrovat se do ISP