167. Šebestian a Vilém z Vřesovic podávají správu o opravování a přepisování stížného spisu ve sněmu podaného.

Bez data. [1594.] — Opis souč. v arch. zemsk. král. Českého.

Zpráva pravdivá.

Když sme do Prahy před sněmem den nebo dva přijeli, tu jest pan Ladislav pro nás poslal a mně Šebestianovi etc spis sepsaný ten, který potom podán, a ještě mnoho víc v něm artikuluov byvše, do rukou v domě svým podal, a tu sem já jej četl, a dočtoucí se toho buřiče a já k němu: četl jsem biřice. Tu pan Ladislav ozval se, že buřiče, a já k němu sem řekl, že se mně zdá, že to můž vypuštieno bejti, ale on, nechtíc tomu, řekl, že jest dobře, aby se nechalo. Potom sem já Vilém na žádost jeho ten spis sám četl, a on pan Ladislav kázal mi opravovati a dostavovati. A tak, co on diktoval, já sem připisoval z jeho rozkazu, že pán žádnýho jiného tu tehdáž trpěti nechtěl. A jestli kde vypuštěno slovo, neb dikcí bylo, to sem opravoval; a tak již prvé slovo od slova sepsanej a toliko skorigirovaný spis v domu našem z poručení pana Ladislava písař jeho přepisoval. A potom ten den, když JMCská proposici sněmovní učiniti ráčil, opět téhož písaře po nás poslal a tu některý artikule já Vilím z toho spisu sem z poručení pana Ladislava přetrhoval, který v proposici JMCské též se dostavovaly a taky některý artikule jiný se přetrhovaly, jakožto něco strany pana arcibiskupa Pražského, o řádu řemeslníků, o šatstvu a v něm chozeni, kterýžto v tom spisu prvé sepsaný byly. A tak, když se s tím prodlelo, tu ten písař opět z poručení jeho tu celu noc psal, kterémuž on kázal do domu k nám jíti a se mnou Šebestianem mluvil, abych ten spis potom do sněmu podal, že jej pán z Říčan ode mne vezme a ode vší obce stavu panského i rytířského mluviti bude. Kterýžto spis když dlouho přepsán nebyl, v sobotu sem nahoru napřed šel, a Vilém, syn muoj, za mnou jej přinesl. Který sem já tak podle prve zuostání jistého se panem Ladislavem pánu z Bíčan podal, při čemž pan Ladislav stál; ale abychme my věděli, kdo jej prve spisoval, to nevím, než od.pana Ladislava vyšel a prvé napsanej byl; toliko to, jakž oznámeno jest, se opravovalo, však vše z poručení páně. A maje lítost nad tím písařem, že tak dlouho v noci psal, sám sem mu některý český groš dal. Šebestian z Vřesovic na Touchovicích, Vilém z Vřesovic na Nových Hradech.
Přihlásit/registrovat se do ISP