172. Císař Rudolf poroučí úředníkům menším při dskách zemských, aby vydali komorníka, jenž by s Jindřichem Frollhoferem z Purkerstorfu, hejtmanem Křivoklátským uvázal se v statek Zbirov k rukoum císařovým po odsouzeném Ladislavovi z Lobkovic.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1594, 12. února. — Konc. v arch. místodrž. král. Česk.

Rudolf etc. Slovutní, věrní naši milí! Máte o tom vědomost, že jest Ladislav starší z Lobkovic spravedlivou vejpovědí naší a nejvyšších ouředníkův a soudcův zemských, též rad našich soudu komorního království českého čest, hrdlo i statek svůj proti nám propadl a ztratil. I poněvadž zřízení zemské L. 5. to patrně vyměřuje, kdožby statek JMKské propadl aneb odsouzen byl, že vedle té propadené pokuty král JMt se v ten statek bude moci svou mocí královskou, aneb komužby to JKMt poručiti ráčil, uvázati, jakž týž i jiní artikulové to v sobě šíře obsahují a zavírají, ráčili sine slovutnému Hans Hendrychovi Prollhoferovi z Porkrstorfu, hejtmanu našemu panství Hrádku Křivoklátu, věrnému milému, poručiti, aby se na místě našem, vezma sebou komorníka od desk zemských, kderéhož k němu v brzkých dnech vypraviti ráčíme, v zámek a statek Zbirov se vším jeho příslušenstvím uvázal, s jistým vyměřením, jakby se dále při tom chovati měl. A protož vám poroučeti ráčíme, kdyžby k vám statečný Jindřich z Písnice, rada a prokurátor náš ke dskám zemským přišel aneb na svém místě vyslal, abyste komorníka, jmenovitě Jana Kninského, kderýž prvé také na jiné statky nadepsaného Ladislava z Lobkovic vypraven byl, na popis dotčeného statku Zbirovského vydati poručili a jej i s předešlými inventáři vypravili. Na tom etc. Dán na hradě Pražském v sobotu po sv. panně Školastice léta 94.

Ouředníkům Pražským menším desk zemských.
Přihlásit/registrovat se do ISP