185. Císař Rudolf Jáchymovi z Kolovrat, Janovi z Valdštejna, Adamovi z Hradce, Humprechtovi Černínovi a Václavovi z Říčan, aby vydali svědectví ve při proti Jiřímu z Lobkovic.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1594, 4. března. — Opis souč. v arch. min. vnitra ve Vídni.

Urozený věrný náš milý! Vědětiť milostivě dávati ráčíme, že jest nás prosil statečný Jindřich z Písnice, radda a prokurátor náš v království českém, na místě a jménem naším, jakožto krále českého, abychom tobě listem naším oznámiti ráčili, že tebe, jakž od něho spraven budeš, potřebuje proti urozenému Jiřímu z Lobkovic na Libochovicích, Chomutově a Mělníce ku při od nás před osobu naší, jakožto krále Českého, a nejvyšší úředníky a soudce zemské a raddy naše obeslané vedle jisté relací k úřadu soudu komorního království Českého k vedení a zapisování svědkův učiněné k svědomí. Protož pokládati ráčíme tobě toho den v pátek po neděli Reminiscere [11. března,] nejprve příští, aby jemu prokurátoru našemu svědomí při úřadu soudu našeho komorního podle práva dal, a to pod pokutou padesáte tisíc kop gr. českých od něho vedle zřízení zemského položenu. Dán na hradě našem Pražském v pátek po neděli Invocavit léta etc 94.

Urozenému Joachymovi Novohradskému z Kolovrat, raddě naší, presidentu zřízené komory v království českém a purkrabí Karlštejnskýmu, věrnému našemu milému.

Obeslání téhož znění svědčí též:

Janovi nejstaršímu z Valdštejna na Sedčicích, nejvyššímu komorníku království Českého; Adamovi z Hradce, na Hradci, Hluboké, Telči a Polné, cis. raddě a komorníku, a nejvyššímu purkrabí Pražskému; Humprechtovi Černínovi z Chuděnic na Chuděnicích a Ouňovicích, podkomořímu a hejtmanu hradu

Pražského; Václavovi z Říčan na Hořovicích a Mnichu, nejvyššímu sudímu dvorskému království Českého.
Přihlásit/registrovat se do ISP