186. Jindřich z Písnice, prokurátor císařský, pohání celou řadu pánův, rytířů českých, i některé paní. primátora, rychtáře města Mostu, primátory a několik měšťanů z měst Pražských, aby vydali svědectví proti Jiřímu z Lobkovic, kterýž také pohnán, oby předložil spis do sněmu r. 1593, 20. března podaný, v kteréž příčině i Jakub Menšík z Menštejna obeslán.

1594, 4. března. — Zápis v regist. soudu komora, v arch. mus. král. Česk. Č. 31. F.

Actum f. 6. post Invocavit 94. Statečný Jindřich z Písnice, JMCské rada a prokurátor v království Českém, na místě a jménem JMCské, jakožto krále Českého, pohání Jakuba Menšíka z Menštejna na Mokropsech, místosudího království českého, aby položil kopii notule, jinak koncept spisu artikulův těch, kteréž jest týž Jakub z Menštejna na ponuknutí a poručení pana Jiřího z Lobkovic, na onen čas nejvyššího hofmistra království Českého, před začetím sněmu, kterýž byl od JMCské etc léta pominulého 93 ke čtvrtku po neděli Reminiscere stavům království českého rozepsán, jak by do téhož sněmu tehdáž nastávajícího podány býti měly, sepsal se vším s tím, což při tom číkoliv rukou makulováno a opravováno jest; z kteréžto kopie notule, jinak konceptu, tejž spis načisto vypsán a potom do sněmu se dostal, tak jakž táž kopie notule, jinak koncept, od něho Jakuba Menšíka z Menštejna vlastní rukou jeho sepsaný slovo od slova šíř v sobě obsahujíc zavírá, proti p. Jiřímu z Lobkovic na Libochovicích, Chomutově a Mělníce ku při od JMCské před osobu JMCské, jakožto krále českého, a nejvyšší pány ouředníky a soudce zemské, též rady JMti obeslané při ouřadu soudu komorního království Českého vedle jisté relací k témuž úřadu soudu komorního k braní půhonu, důhonu neb kladení učiněné k svědomí. Terminus f. G. post Oculi. Pokuty Lm K.M. gf, č. [In margine: Vyšel dňhon k sobotě nejprve příští. Actum f. 6 post. domimicam Oculi 94.]

Týž Jindřich z Písnice, ut supra, pohání Jiřího z Lobkovic na Libochovicích, Chomutově a Mělníce, aby položil original spisu ten a ne jiný, kterýž jest léta 93 pominulého v sobotu po neděli Reminiscere do sněmu obecního, kterýž jest k tomu času, totiž ke čtvrtku předtím po též neděli, od JMCské jakožto krále českého stavům království českého na hrad Pražský položen a rozepsán byl, od statečného Šebestiána z Vřesovic na Touchoviclch přinesen, potom panu hejtmanovi z Říčan dodán a od něho jemu Jiřímu z Lobkovic do rukou se dostal, z rukou pak téhož Jiřího skrze komorníka od desk na katedru při přečtení na plném sněme podán a po přečtení zase témuž Jiřímu z Lobkovic do rukou jeho přišel a navrácen jest. V kterémžto spisu páni a rytířstvo z vobce království Českého všickni společně podepsáni jsou, tak jakž týž spis slovo od slova bez proměnění šíř v sobě zavírá, proti sobě k svědomí. Terminus, pokuty: ut supra. [In margine: Vyšel důhon ut supra.]

Týž Jindřich z Písnice, ut supra, pohání

p. Adama z Hradce na Hradci, Hluboké, Telči a Polné, JMCské radu, komorníka a nejvyššího purkrabí Pražského,

Pavla Sixta Trautsona, JMti Římského císaře tejnou radu a komorníka,

Jana nejstaršího z Valdštejna na Sedčicích, JMCského radu a nejvyššího komorníka království Českého,

Jiřího Bořitu z Martinic na Smečně a Vokoři, JMCského radu a nejvyššího sudího království Českého,

p. Václava z Říčan na Hořovicích a Mnichu, JMCské radu a nejvyššího sudího dvorského království českého,

Joachyma Novohradského z Kolovrat, JMCské radu, presidenta zřízené komory v království Českém a purkrabí Karlštejnskýho

vysoce urozeného p. Petra Voka z Rožmberka na českém Krumlově, správci a vladaře domu Rožmberskýho,

p. Hertvíka Zejdlice z Šenfeldu na Chocni a Zvoleněvsi, JMCské radu,

Jindřicha staršího purkrabí z Donína na Benátkách,

Matouše Děpolta z Lobkovic na Strakonicích, JMCské radu a nejvyššího mistra převorství království Českého,

Jana Václava z Lobkovic na Jiřetině, Běronicích a Veltrubích, JMCské radu a hejtmana Starého města Pražského,

Heřmana z Říčan a na Kosově Hoře, JMCské radu,

Karla z Vartmberka na Skále a Rohozci, JMCské radu,

Lidmilu Šlejnicovou z Lobkovic [In margine: Vyšly důhony na podtržený [zde proložené] k středě nejpryé příští. Actum f. 2. post Oculi 94.] etc na Novém Zámku a Šluknově,

Mandalenu Lobkovskou hrabinku z Salmu,

Statečného Michala Španovskýho z Lysova na Pacově a Vožici, JMCské radu a nejvyššího písaře království Českého,

p. Jana z Klenového a z Janovic na Žinkovech,

Humprechta Černína z Chuděnic na Chuděnicích a Ouňovicích, JMCského radu, království českého měst podkomořího a hejtmana hradu Pražského,

Václava Plesa Heřmanského z Sloupna a na Stolanech, JMCské radu a purkrabí Karlštejnskýho,

Jana z Vřesovic a z Doubravské Hory na Po[d]sedicích a Libčovsi, purkrabí kraje Hradeckýho,

Krištofa Želiňskýho z Sebuzina a na Břežanech, JMCského radu a místokancléře království Českého,

Radslava Vchynského ze Vchynic na Teplici a Zahořanech, JMCské radu,

Šebestiána Vřesovce z Vřesovic a na Touchovicích,

Viléma Vřesovce z Vřesovic a na Nových Hradech,

Albrechta Zdenka Kapléře z Sulevic a na Brodcích a Velikých Horkách,

Zikmunda Šmolce z Šmolců,

Jana Millera z Millhauzu, JMCské radu a sekretáře království českého,

Jakuba Menšíka z Menštejna, místosudího království Českého.

Týž Jindřich z Písnice, ut supra, pohání:

p. Jana Bezdružického z Kolovrat na Bystrém a p. Záběhlicích, JMCské radu a nejvyššího bernika království českého,

Fridricha z Lobkovic a na Peruci,

Jana Malovce z Malovic a na Kamenici, JMCské radu,

Adama Hrzaně z Harasova na Landškrouně a Skalce,

Václava Věžníka z Věžník a na Věznicích,

Václava Pětipeskýho z Chýš a z Egrbergu a na Blahoticích,

Václava Robmhapa z Suché,

Jiřího Kapouna z Smiřic, radu soudu nejvyššího purkrabství Pražského,

Jana Myšku ze Žlunic a na Zaječicích,

Frydrycha Klobnera z Globnau,

Adama Štítného z Štítného,

Kryštofa Pokinistra, ouředníka na Felixpurku,

Benjamina Petříka z Pelkovic,

Jana staršího Winklmona z Hazntalu,

JMCské rychtáře města Mostu, Kašpara Synapi, primátora a měštěnína města Mostu,

Jana Sandli, měštěnína města Mostu.

Proti, ut supra. Terminus, pokuty ut supra.

Týž Jindřich z Písnice, ut supra, pohání:

p. Václava staršího Krocína z Drahobejle, měštěnína a primátora Starého města Pražského,

Vavřince Břekovce Šotnovskýho z Javořic, měštěnína Starého města Pražského, "

Šebestiána Agricolu z Horšova, měštěnína Starého města Pražského,

Mistra Ondřeje Blovskýho z Palatynu, měštěnína Starého města Pražského,

p. Tomáše Groffa z Greyffnberku, měštěnína Starého města Pražského,

Víta Ophtalmiusa z Oskořína, JMCské rychtáře a měštěnína Nového města Pražského, " Matouše Žlutického, primátora Nového města Pražského,

Jana černohorskýho z Počernic, měštěnína Nového města Pražského,

Jana Horskýho z Grinfeldu, písaře radního Nového města Pražského.

Proti, ut supra. Terminus, pokuty ut supra.Týž Jindřich z Písnice, ut supra, pohání:

Jana mladšího z Valdštejna etc,

Jana Rudolfa Trčku etc, Hendrycha Kurcpacha etc,

Voldřicha z Lobkovic etc, Adama Havla z Lobkovic etc na Duchcově,

Maryji Mandalenu Trčkovou z Lobkovic a na Velisi,

Kateřinu Kurcpachovou z Lobkovic,

Kryzeldu Kolovratovou z Lobkovic etc,

Annu Lobkovskou z Hradce, Jiříka Hochauzara z Ochauzu na Velemyšlovsi a Albrechticích,

Pavla Korku z Korkyně etc.,

Jana Pikharta z Zeleného Oudolí,

Baltazara Štechera z Saběnic, měštěnína Mostského,

Jana Táborskýho, měštěnína Starého města Pražského,

Bohuslava Havla z Lobkovic,

Fridricha Zapskýho z Zap,

Jiříka Hejdeliusa, kancléře Starého města Pražského,

Adama Ryzmberského z Janovic etc.,

Zachariáše Kábu z Rybňan, oba soudu nejvyššího purkrabství Pražského rady,

Jiříka Bryknara z Brukštejna,

Karla Přehořovskýho z Kvasejovic etc.

Proti, ut supra, k svědomí. Terminus, pokuty ut supra.
Přihlásit/registrovat se do ISP