196. Purkmistr a rada města Rakovníka podávají zprávu nejvyšším úředníkům a soudcům zemským, jakým způsobem vybírá se u nich a mnoho-li dosud vynesla zbírka z masa, z páleného, z vína a z ryb,

V RAKOVNÍCE. 1594, 14. března. — Opis souč. v arch. města Rakovníka.

Urozeným pánům pánům, urozeným a statečným pánům rytířům a vládykám, nejvyšším pánům ouředníkům a soudcům zemským království českého, nyní na hradě Pražském při soudu zemským pospolu shromážděným, pánům nám milostivě a laskavě příznivým JMtem.

Službu svou VMtem urození páni páni, urození a stateční páni rytíři a vládyky, páni nám milostivě a laskavě přízniví, VMtem od všemohoucího pána Boha výborného a dlouhého zdraví a v něm jiného všeho dobrého a prospěšného vinšujíce žádáme a věrně rádi přejeme. Milostiví páni! Milostivému VMtí poručení, podle moci ode všech tří stavův tohoto království VMtem dané nám v příčině té učiněnému, abychom, neprodlévajíc, při vejběrčích zbírky z mas, z ryb, z vína, z páleného a peněz na úrocích, jakým pořádkem se taková zbírka vybírá, též jak se jí mnoho a co jmenovitě z jedné každé věci sešlo a za kým to zuostává, vyhledali a potřebují-li vejběrčí naši při vybírání dotčené zbírky jakého vysvětlení, VMtem o tom zase dřív než se tento soud vzdá abychom oznámili, jakž takové poručení, jehož datum na hradě Pražském v pondělí po neděli postní Reminiscere [7. března] tohoto 94 léta, to v sobě šíře obsahuje a zavírá. I oznamujeme VMtem, že se taková zbírka v obci naší vybírá pořádkem tímto: poněvadž ouředníci k tomu nařízení nemohu vždycky přítomni býti a toho očitě spatřiti, co by kdo a kde z řezníkův jakého dobytka k zpeněžení zbil aneb zbíti dal, nařídili jsme jim ku pomoci cechmistra řeznického, kteříž k šacování mas, k váze obzvláštní povinnost mají a jim poručili, aby svá obzvláštní registra měli a do nich, co který z řezníkův a kterého dne zabije aneb zabíti dá na prodaj, zapisovali a při přijímání zbírky peníze zregistrirovali. Všech pak řezníkův našich a vinopalek, aby při odvozování též zbírky upřímně a spravedlivě se chovali a ji každú neděli ouředníkům donášeli a za sebou nezadržovali, jsme napomenuli. Při čemž nemohouli bejti dotčení cechmistři řezničtí, aby aspoň registra svá ouředníkům donášeli aneb odsýlali, tak aby oni věděli od koho co a z čeho přijímati a sobě do register pořádně klásti. To vše když se vykoná, tehdy jeden z ouředníkův k panu purkmistru s registry každú neděli přichází a do těch register pod téhodnými příjmy vlastní rukou se podpisuje a to tím způsobem, aby registra v své celosti a váze zuostati mohly, se opatruje.

Jest pak té zbírky podle sněmovního nařízení, co se jí zjedné každé věci obzvláštně dáti dostalo od středy po sv. Martinu [17. listopadu] pominulého 93. léta až do neděle Oculi [13. března] tohoto 94. léta jedno sto tridceti sedm kop, devatenáct grošuov, jeden peníz míšeňský. A to jmenovitě z uherských volův 131/2 kop, z polských 12 kop, z českých krmných 22 kop 39 gr., z českých hladových 8 kop, z krav a jalovic 9 kop 36 gr., z telat 32 kop 6 gr., z vepřův 10 kop 40 gr., z skopcův, beranův a kozlův 9 kop 10 gr., z ovec a jehňat 21 gr., z páleného 15 kop 12 gr. 2 p., z vína 1 kopa 18 gr. 6 p., z ryb 2 kopy 55 gr. vše míšeňských. Obzvláštně pak při kostele vybráno jest a do pokladnice, od níž klíčky jeden pan děkan a druhý Jan Písecký z Střebska, primas náš, mají, složeno 12 kop 24 gr. míš. A tak vší zbírky od začátku jí až do neděle Oculi 149 kop 43 gr. 1 p. se sešlo, z kteréžto summy za ouředníky 137 kop 19 gr. 1 p. a v obzvláštní pokladnici 12 kop 24 gr. vše míš. se vyhledává a nachází, a tato kdež náleží, při vyjití terminu a pakli prvé poručeno bude, proti jisté kvitanci se bez zadržování odvésti má. Aby pak ouředníci, kteříby VMti zbírky [ ] v čem jaké nedorozumnění míti měli, tomu sme od nich, an v té příčině od nás tázáni byli. vyrozuměti nemohli. Jiného, co bychom VMtem oznamovati měli na ten čas. nemáme. S tím milosti a ochraně pána Boha VMti poručené činíme. Datum v městě Rakovníce v pondělí po neděli Oculi léta etc 94. VMtem k službám hotoví

 

purkmistr a konšelé města Rakovníka.

Přihlásit/registrovat se do ISP