200. Dekret císařský, kterýmž prohlašuje se, že císař Rudolf na prosby Jiřího z Lobkovic upustí od právního proti němu přelíčení, když v ustanovený den 21. března před soudem komorním veřejně vinu svou vyzná a poddá se na milost i nemilost.

1594, 19. března. — Opis souč. v arch. Třeboň, hist. 5626/8.

JMt Hlinský císař, Uherský a Český etc král, pán náš nejmilostivější, ráčil jest suplikacím urozeného Jiřího z Lobkovic, kterýmiž JMCskou, aby od vyšlého na něj obeslání a začatého proti němu processu právního milostivě upustiti ráčil, poníženě prosí, oznamujíce, že on provinění své a co proti JMCské jest učinil pod nohy JMCské klade a s JMCskou v žádný soud se dáti nechce, vyrozuměti. I ačkoliv by JMCská, pro znamenité a podstatné příčiny, ničehož žádostivější býti neráčil, než aby ta pře s ním Jiřím z Lobkovic zjevně slyšána byla a vejpovědí spravedlivou konec svůj vzala, tak aby všickni vůbec slušné JMCské ztížnosti, kterou do něho jmíti ráčí, i také přečinění jeho těžkému proti povinnosti svý a tak veliké důvěrnosti, kterou jest k němu jmlti ráčil, předsevzatému porozuměti mohli: však poněvadž se on Jiří z Lobkovic JMCské vinen dává a provinění své a to, což jest proti JMCské učinil, pod JMCské nohy klade a že se s JMCskou v žádný soud dáti nechce, světle oznamuje, protož učiní-li sám oustně takojvýž ohlášení v pondělí po neděli Laetare [21. března] nej[prvé příští] zjevně v tom místě, do kteréhož srocen jest [ ] i všemi přístojícími a JMCské se na [milost a nemiljost dá, že JMCská neráčí bejti [ ], aby od začatého processu právního na další způsob a con dici, kteréž potomně jemu v známost uvedeny budou, neráčil jmíti upustiti. Nezdálo-liby se pak jemu Jiřímu z Lobkovic k tomu tak přistoupiti, tehdy JMCská s nejvyššími ouředníky a soudci zemskými a radami svejmi touž rozepři ráčí chtíti slyšeti a jí konec spravedlivý učiniti. A tím se spraviti věděti bude. Decretum per imperiálem majestátem in consilio Bohemico suae majestatis 19. Martii anno etc 94.
Přihlásit/registrovat se do ISP