222. List královský, kterýms vysvětluje se sněmovní artikul z r. 1593 týkající se odvozování berně ze židův, totiž že každý lid mužského pohlaví, jenž jest přes dvacet roků stár, platí dva uherské zlaté, od desíti pak do dvaceti jeden zlatý, ženy, mládež a čeleď neplatí ničeho.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1594, 29. dubna. — Opis souč. v arch. místodrž. král. Česk.

Rudolf II. etc. Věděti dáváme všem ze všech stavův království našeho Českého poddaným a obyvatelům našim věrným milým, jakož jest od stavů království našeho českého na sněmu minulým, kterýž držán byl na hradě našem Pražském v přítomnosti naší císařský léta minulého devadesátého třetího v sobotu po památce sv. Lukáše a zavřín téhož léta v středa po památce Všech svatých, mezi jiným na tom zůstáno, aby židé, kteří zde v městech Pražských i jinde kdežkoliv v tomto království jsou, každej který dvaceti let a vejš stáří jest, po dvou dukátích z hlavy a ti pod dvaceti let a níž u obojího pohlaví po jednom dukátu povinni dáti byli: i majíc židé starší Pražští v tom artikuli některé nedorozumění a předkládajíc při tom jisté příčiny a nemožnost, že by s to, jakž týž artikul vyměřuje, bez záhuby své nikoliv bejti nemohli, prosili sou nás poníženě v té věci za vysvětlení, jak by tomu artikuli rozuměti a tudy se od pokuty týmž sněmem vyměřené vyvarovati mohli.

Což vzavše my na takovou jich prosbu poníženou s nejvyššími radami, ouředníky a soudci zemskými v své milostivé uváženi, takto týž artikul v témž sněmu doložený vysvětlovati ráčíme: totiž, že každej žid z mužského pohlaví přes dvaceti let stáří dva uherská zlatá, ti pak, kteříž pod dvaceti až do desíti let sou po jednom uherským zlatým ročně pod pokutou vyměřenou dáti mají a jsou povinni. Však ženský pohlaví staré i mladé ty se vymínují a v to potahovány bejti nemají. Což se pak mládeže židovské od desíti let zpátkem počítajíc až do těch, kteří v kolébce leží, dotejče, nicméně i čeledi židovské, obojího ženského i mužského pohlaví, ti všickni se takové daně a berně osvobozují ovšem dokonce. A protož vám všem i jednomu každému obzvláštně, kteří jaké židy na gruntech svých a pod sebou máte, o tom milostivě poroučeti ráčíme, abyste jich mimo toto vysvětlení naše ničímž vejše neztěžovali, nýbrž při tomto vyměření našem skutečně zanechali, jinače nečiníc, neb na tom jistou vuoli naši císařskou naplníte. Dán na hradě našem Pražském v pátek po svatým Marku evangelistu Páně léta devadesátého čtvrtého etc.
Přihlásit/registrovat se do ISP