223. Mandát císaře Rudolfa II. jimž za nepřítomnosti své v království Českém ustanovuje místodržící kteříž správu země vésti mají.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM, 1594, 1. května. — Opis souč. v arch. král hlavn. města Prahy MS č. 1080.

Rudolf Druhý etc. Milost naši císařskou a všecko dobré vzkazujein. Věrní milí! Jakož o tom nepochybně všickni vuobec dobrou vědomost máte, že sme z vysoce důležitých a znamenitých pilných příčin a potřeb všeho křesťanstva se dotejkajících kurfirštuom, knížatům a všem jiným stavuom svaté říše sněm obecní do města našeho a říšského Rezna milostivě rozepsati a položiti poručiti ráčili: i poněvadž se těchto dnuov s pomocí pána Boha všemohoucího na cestu vypraviti chtíti a toho obzvláštní důležitou potřebu býti uznávati ráčíme, abychom před odjezdem naším císařským v království tomto českém jistý osoby za místodržící naše, k nimž by se stavové a všickni jiní obyvatelé téhož království v potřebách svých nejinač než jako k vlastní osobě naší císařské etc. utéci a náležitého i spravedlivého opatření od nich dostati mohli, naříditi a ustanoviti ráčili, a protož sme k tomu urozené Adama z Hradce na Hradci, Hluboké, Telči a Polné, komorníka našeho a nejvyššího purkrabí Pražského, Jana nejstaršího z Valdštejna na Sedčicích, nejvyššího komorníka, Jiřího Bořitu z Martinic na Smečně, nejvyššího sudího, Václava z Říčan na Hořovicích, nejvyššího sudího dvorského království Českého, Joachyma Novohradského z Kolovrat na Buštěhradě, purkrabí Karlštejnského a presidenta v zřízené komoře české, Adama z Šternberka na Sedlci, hejtmana Nového města Pražského, Hertvika Žejdlice z Šenfeldu na Zvoleněvsi a Chocni a statečné Michala Španovského z Lysova na Pacově a Vožici, nejvyššího písaře, Humprechta Černína z Chuděnic na Chuděnicích, podkomořího téhož království Českého, Jana Malovce z Malovic na Kamenici a Kryštofa Vratislava z Mitrovic na Lochovicích, rady naše věrné milé, znajíc hodnost osob jich býti, obrati a je, jakž dotčeno, za místodržící naše ustanoviti a ve všech krajích království českého, aby jeden každý o takovým milostivým nařízeni našem věděti a dále se spraviti mohl, listy našimi císařskými odevřenými publikovati a vyhlásiti poručiti ráčili, vám tolikéž milostivě poroučejíce, abyste se již psanými osobami, jakožto od nás nařízenými a vyhlášenými mlstodržícimi, řídili a spravovali, k nim v nebytnosti naší zření a outočiště své jměli, a co by vám koli jménem a na místě našem císařském etc. poručili, tomu každého času poddaně zadosti činili. Neb k nim té milostivé, celé a nepochybné naděje býti ráčíme, že na povinnosti svý, kderýmiž nám, jakožto králi českému, zavázáni jsou, pamatovati a jak bohatému tak i chudému k justicii beze všeho ušetření skutečně dopomáhati, a summou se ve všech věcech podle vyměřeni instrukcí naší císařské etc. . náležitě a spravedlivě (aby sobě žádný neměl co slušně stěžovati) zachovati věděti budou. A na tom jistou a milostivou vuoli naši císařskou a královskou naplníte. Dán na hradě našem Pražském v neděli den svatých Filipa a Jakuba léta etc. devadesátého čtvrtého.
Přihlásit/registrovat se do ISP