225. Rudolf II. Jiřímu Bořitovi z Martinic a Václavovi Plesoví Heřmanskému z Sloupna, aby Joachymovi Novohradskému z Kolovrat na panství Lihochovským ujistili 50.000 kop míšeňských, které byl císaři půjčil na cestu do Řezna a k vedení války proti Turku.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1594, 3. května. — Kvat. zel. rel. od 1589—94 ó. 48, fol. P. 11 mal. stav. arch. v král. česk. arch. zemském.

Rudolf Druhý etc. Urozený a statečný, věrní naši milí! Věděti vám milostivě dáváme, že jest nám na milostivou žádost a k obzvláštnímu oblíbení našemu urozený Joachym Novohradský z Kolovrat a na Buštěhradě, rada naše, purkrabě Karlštejnský a president komory české, věrný náš milý, k této naší jízdě na sněm říšský a zvláště na lid válečný proti našemu a všeho křesťanstva ouhlavnímu a dědičnému nepříteli Turku padesáte tisíc kop míšeňských, vše na dobrých, berných, celých tolařích pod ourok obyčejný šest ze sta, a každý tolar po sedmdesáti krejcařích počítajíc, od svatého Jiří jminulého do roka pořád zběhlého poddaně půjčil a dnes datum do ouřadu našeho rentmistrského na hotově vyčísti dal. I chtíce my, aby dotčený Joachym Novohradský z Kolovrat takovou summou svou těmi padesáti tisíci kopami míšeňskými jist a bezpečen býti mohl, ráčili jsme mu to na panství a statku našem Libochovicích, jmenovitě na zámku a městu Libochovicích, zámku pustém Hazmburce, vsi Radovesicích, vsi Poplží, vsi Dubanech, vsi Křesíně, vsi Livúsy, vsi Vujnici, vsi Lkáni, vsi Klapecn, vsi Sedlci, vsi Slatině, vsi Chotěšově, vsi Černivě, vsi Želivici což tu jest, vsi Loukohořanech což tu jest, vsi Malý Vujnice, vsi Solanech, vsi Třtienic, což tu i s tím se vším což k tomu mimo to ještě přikoupeno více jest a náleží, nic ovšem nevymíňujíc a nevypouštějíc, ujistiti a tímto listem pojišťujem. Milostivě vám poroučejíc, abyste buď oba spolu neb jeden z vás ke dskám zemským došli a takový zápis a ujištění nadepsanému Joachymovi Novohradskému z Kolovrat, dědicům a budoucím jeho, na jmenovaném panství Libochovském, zámku, městu s tvrzí a dvorem v Solanech, vesnicích a lidech osedlých i neosedlých a z těch gruntův zběhlých, s sirotky, s vdovami, s dvory poplužními a poplužím, s dvory kmetcími, s dědinami, lukami, vinicemi, štěpnicemi, zahradami, chmelnicemi, lesy, háji, porostlinami, platy stálými i běžnými, s kurmi, vejci, robotami, rybníky, voborami, potoky, řekou Vohřl, mlejny, vodotočinami, cly, krčmami, s poddacími kostelními a s jiným vším a všelijakým k témuž panství, zámku, městu, tvrzi a vesnicím příslušenstvím se vší zvolí a plným panstvím, tak jakž toho všeho na ten čas v držení a užívání býti ráčíme etc. Dán na hradě našem Pražském v outerej po památce svatých Filipa a Jakuba, apoštolův Páně, léta etc. devadesátého čtvrtého etc.
Přihlásit/registrovat se do ISP