242. Sebaldus Krumlovský, farář Lužecký, sekretáři arcibiskupskému Janovi Svitavskému, že hejtman Bechynský kněze i lid proti němu popuzuje, žádá, aby stížnost do téhož hejtmana a kněze arcibiskupovi oznámil.

V BUDYNI. 1594, 18. června. — Orig. v arch. arcib. Pražsk.

Modlitbu svou vzkazuji vám, slovutný pane Jane Svitavský, příteli milý, byste zdrávi byli a šťastně se jměli, přál bych vám věrně rád. Podle toho vás prosím, což se dotejče toho psaní prvnějšího vám naschvále skrze posla odeslaného, nyní pak majíc grunt, že žádný jiný než hejtman Bechyňský kněze i lid proti mně nasazuje a ponouká, a z Tejna poddaní hned aby pro mne nejeli, chci-li abych sám se přistěhoval, nešetříce druhého poručení JMti učiněné. Přes to jel sem s děkanem Budyňským a v kostele vohledali jaký řád jest v něm, velkého oltáře jak posvěcen a reliquiae vloženy zuostávají, co vmisali za nový major canon jest, JknMti předneseno bude. Neslýchaná škoda na věži a faře malé od povětří se stala v sobotu před sv. Vítem [11. června], kteréž pro obranu, aby Vkn [ ] li chtí položiti, jest jalové. Protož prosím vás za to, jak vás to psaní dojde, že JknMti oznámíte stížnost do toho hejtmana a kněze, který zbytečně tu lid kazí a zuostává, aby dle poručení, nemajíc tu co vobilí k vymlácení ani co jiného očekávati, se vystěhoval, já abych mohl též ale JMti pokoj a další o to péče nedávati; i dobytek, s kterýmž velkou nouzi strany trávy neokusili, majíc nejlepší užitek dáti, trpěti musím. Psaní tomu knězi aneb hejtmanu jalovému aby učiněno a mně odpovědíno bylo, čekati budu. Pán Bůh naše ochrana. Datum v Budyni v sobotu po sv. Vítu léta etc 94.

 

Sebaldus Pils. Krumlovský, farář Lužecký.


Zejtra ve jméno boží panně Marii v Charvátcích budu sloužiti, bud vděk sedlákům neb nevděk.
Přihlásit/registrovat se do ISP