249. Svědectví, kteréhož Jindřich s Písnice, prokurátor císařský, žádá proti paní Mandaleně z Lobkovic v příčině nároků jejích na zabavené statky odsouzeného Ladislava z Lobkovic, a že před odjezdem i po odjezdu manžela jejího z Čech ze statkův a domův téhož různě věci odvézti si dala.

Bez data [1594]. — Konc. v arch. minist, vnitra ve Vídni.

Statečný pan Jindřich z Písnice, JMCské rada a prokurátor v království Českém, na místě a k ruce JMCské, jakožto krále Českého, na osobách těchto svědomí proti paní Mandaleně hrabince z Salmu, manželce pana Ladislava staršího z Lobkovic etc. k tomu odkladu úředníkův pražských menších desk zemských vedle relací od JMCské ke dskám zemským učiněné k původu tomu, jakou se táž paní Mandalena hrabinka z Salmu k statku po panu Ladislavovi z Lobkovic na JMCskou přišlému, aneb jinak k dluhům, spravedlnost jmíti praví, žádá.

Toho že dobře povědomí jsou, že jest pan Ladislav starší z Lobkovic panství Zbirovského, Králova Dvoru, Kláštera svaté panny Dobrotivý, zámku a hradu Mostského se všemi jinými tvrzemi a dvory poplužními a jiným vším k tomu příslušenstvím až právě do toho času, když jest od pana Šebestiána Vřesovce z Vřesovic před JMCskou a JMti nejvyšší pány ouředníky a soudce zemské a raddy JMCské obeslán byl, aby jej v tom obeslání, kterýmž pan Šebestian z Vřesovic od JMCské před vlastní osobu obeslán byl, zastoupil, do toho času, až jest po témž obeslání ven z tohoto království Českého ujel, v držení a užívání byl; týchž statkuov žádnému nikdy ani Mandaleně manželce své nepostoupil, nýbrž ouředníci, písaři a lidé poddaní na týchž panstvích jím panem Ladislavem a jiným žádným, se spravovali.

Item, že jest nadepsaná paní Mandalena z Salmu hned brzo jakž jest na téhož pana Ladislava staršího z Lobkovic takové obeslání o zastoupení od pana Šebestiána z Vřesovic vyšlo a pana Ladislava došlo, tu hned po témž jeho obeslání dojití před odjezdem téhož pana Ladislava, při odjezdu a po odjezdu jeho všecky klenoty zlaté od řetězův i také s drahým kamením, též od stříbra koflíkův stříbrných, mis, talířův, šálův, slánek, lžic, číší buď pozlacených neb nepozlacených. čalounův drahých, pěkných, což tu na zámku Zbiroze bylo a panu Ladislavovi z Lobkovic náleželo, z téhož zámku bralaŤ, i bráti, do truhel skládati rozkazovala, i také sama skládala, a to vše na Chýše voziti, skládati a to \tam schovati dala.

Též také, že jest táž paní Mandalena z Salmu při témž odjezdu a po odjezdu téhož pana manžela svého z téhož panství Zbirožského a dvorův poplužních i z jiných přikoupených tvrzí a dvoruov Biskoupek, Oujezda, Drahoňova, Hořelic, Martiněvsi, Kedhoště a jiných důchody z pivovarův, z ryb, z vlny, též i omastek brala, obilí, piva i jiné věci z zámku Zbiroha a téhož panství do Prahy voziti dala, z téhož panství peníze za piva, za obilí, za ryby, za dobytky, za vlny, za omastky a za jiné všelijaké věci vše k užitku svému obracela.

Též také, že jest paní Mandalena z Salmu v městečku Mostě před odjezdem, po odjezdu pana manžela svého peníze, totižto clo, kteréž se tu vybírá, z téhož cla pobrala a k užitku svému obrátila.

2.Item, že jest často jmenovaná paní Mandalena z Salmu před týmž a při témž i také po témž odjezdu pana Ladislava z Lobkovic z Králova Dvoru též všecky a všelijaké klínoty, což tu jest zůstávalo, též od čalounů drahých pěkných, totéž vše jest odtad pobrala a pryč odvézti dala. K tomupak také z téhož Dvoru Králova po odjezdu pana Ladislava z Lobkovic že jest paní patnácte nejlepších klisen a dvamecítma hříbat vzala a do Voděrad na statek svůj odehnati rozkázala.Též že jest čtyři voly tažný do Berouna Trčalovi řezníku, Augustinovi Trnkovi prodati poroučela, za kteréžto voly jí paní Mandaleně z Salmu že sou peníze dány. A mimo pak ty věci, že jest jiné všecky a všelijaké důchody za ryby, za vlny, omastky, za obilí z téhož Králova Dvoru brala a do Prahy i jinam od svrškův, když sejí vidělo a zdálo, voziti dala.

3.Též také že jest táž paní Mandalena hrabinka z Salmu ze dvora Popovského, kterýž ke Dvoru Královu připojen jest, šedesáte sedm sviní vzala a do dvora svého do Voděrad dohnati dala, a nad to z pivovaru Popovského též k Královu Dvoru připojeného od správců, kteří pivovar ten a důchody z něho opatrovali, peníze přijímala a k užitku svému obrátila.

4.Že jest též ona paní Mandalena hrabinka z Salmu ve vsi Hořelici peníze ty, co se tu cla vybralo, po odjezdu pána svého pobrala, k užitku svému obrátila a potom po některém času, nerci-li co tu prvé přijala, ale při postoupení téže vsi JMCské ostatek peněz i s tou truhličkou, do kteréž se takové peníze celní vybírají, k sobě přijala a odtud vyzdvihla.

Též v též vsi Hořelici stuh žitový vymlátiti dala a to žito i také oves vymlácenej, což ho tu mimo to žito před rukami bylo, pryč odvézti dala.

5.Též že jest táž paní Mandalena ze dvora a statku Martiněvskýho dva sudy vína, kteréž při témž statku se zrodilo, též po odjezdu pána jejího pryč odvézti dala.

6.Že jest táž paní Mandalena Lobkovská, hrabinka z Salmu, vše po témž obeslání od pana Šebestiána z Vřesovic na pana Ladislava z Lobkovic o zastoupení vyšlém před týmž, při témž i po témž odjezdu oc z domův jeho pana Ladislava z Lobkovic, v rynku Malostranským ležících, hotové peníze na minci zlaté, stříbrné, též klínoty na řetězích zlatých, halspantích, záponách s drahým kamením, prsteních, koflících stříbrných pozlacených, misách, talířích, slánkách, lžícech, flaších, šálích vše stříbrných a jiných rozličných klínotech, čalounech nákladních a mnohých drahých rozličných věcech jest sobě osobila, v putnách, v koších i jinak pryč do domu v Menším městě Pražském na rynečku mezi domy Lorence Šedl JMCské ainkaufera a Jakuba [... ] krejčího ležícího i jinam, kdež se jí dobře vidělo, odnositi a odvoziti dala. A což jest těch věcí tak odstěhováno, odneseno, od vezeno, to vše aby zejména, pokudž nejvejš pamatovati mohou a zejména, nic nevypouštějíc, jmenovali a vysvědčili.
Přihlásit/registrovat se do ISP