252. Purkmistr a rada města Rakovníka úředníkům zemským, že při právu jejich není uvězněných zločinců, kteří by k tahání lodí na Dunaji upotřebeni býti měli, kromě dvou žebravých lotrasů.

V RAKOVNÍCE. 1594, 30. června. — Kopiář v arch. města Rakovn.

V. u. p. p. Vyrozuměli jsme z psaní VMtí, milostiví páni, že JMCská, p. p. náš nejmilostivější, VMtem milostivě poroučeti ráčí, abyste na místě JCMti v království tomto českém do čtyř set pacholkův z vězňův, kteřížby se ne tak příliš velikých věcí, pročež by obzvláštní nějaké těžké smrti zasloužili, dopustili, sebrati a shromážditi naříditi ráčili, kteřížto lidé k tažení na lodích na Dunaji obráceni a potřebováni býti mají, poroučejíc nám na místě JMCské, což bychom tak při právě našem těch vězňův, kteří by se k té práci hoditi mohli, buď u vězení neb na rukojmích jměli, abychom VMtem o tom zase ihned psaním svým oznámili a, vědouc o takové potřebě a jistém poručení JMCské, toho abychom neobmeškali, nýbrž se v tom ve všem k JMti poslušné a poddaně zachovali, jakž též psaní VMtí, jehož datum na hradě Pražském v pátek na den sv. Jana Křtitele božího tohoto etc 94 léta to v sobě obsahuje a zavírá. I oznamujeme VMtem, že při právě našem žádných takových vězňův nemáme, ani aby jací v rukojmích byli nevíme, kromě ňákého člověka, který se od manželky své (ač jestli s ni oddávaný či není, nevíme a oni o sobě žádného naprosto vysvědčení nemají) za němého pokládá, a ňákého Endresa Wolfa z Weidy, vandrovníka jejich, kteřížto dostávše se do města almužny svaté žádali a holduňkem šli. Jimžto, poněvadž jsou (jakž dotčeno) žádného o sobě vysvědčení neměli, nebylo dovoleno, aby do domů sousedských choditi a žebrati směli, i poručili jsme je vězením opatřiti. V tom manželka toho němého dala se v naříkání, jakoby se jí tu s manželem jejím ňáká křivda dala a při tom se k tomu jakoby těhotná byla a se s porodem každé hodiny očekávala, stavěla. Kteroužto když jsme přehledati dali, našlo se u ní, že těhotná není, ale pro snadnější lidí sklamání a podvedení pytlík s krupici na břichu nosila a tudy se těhotnou býti pravila; a byvši dotazována jak dlouho s ni a manželem jejím dotčený Endres Wolf chodí, oznámila, že od šesti neděl a s nimi že jest se na Planici sešel a stovaryšil. Proti tomu byv týž Endres Wolf tázán, kde by se s nimi a kdy sešel, odpověděl, že před týhodnem u Petršpurku. A poněvadž jest se na té ženě podvod našel a Endres Wolf v řeči se s ní nesrovnal, učinili jsme k JMCské zřízeným pánům radám nad apellacími, na hradě Pražském zřízeným a usazeným, psaní a odeslavše JMtem dvou zločincův vyznání, kteříž takměř podobně lidi podvozovali a jeden z nich němým se dělal a potom na nich veliké lotrovstvi, krádeže, pálení, mordové a těhotných žen kuchání vyhledáno jest, jak bychom se k nim zachovati měli, naučení jsme žádali, kteréhož také od JMtí očekáváme, žádostiví jsouce týmž naučením od JMtí spraveni býti. Nicméně jak nám dále od VMtl o týchž vězních poručeno bude, toho vykonati nepomineme. Jiného, cobychom VMtem za odpověď dáti měli, nevíme. S tím etc. Datum v městě Rakovníce ve čtvrtek po památce sv. apoštolův Petra a Pavla léta etc 94.
Přihlásit/registrovat se do ISP