254. Sada Nového města Pražského přimlouvá se při komoře české, aby výběrčím sněmem svolenézbírky náležitá záplata za práci jich dána byla.

1594, 1. července. — Arch. m. Prahy. C. 401.

S. s. v. VMti vysoce urozený pane, pane presidente, urození a stateční páni rytíři etc. Před VMtmi toho tejna nečiníme, že Václav Kundrát a Jiřík Zygl, vejběrčí zbírky u nás v Novém městě Pražském, k ní ažto za písaře přidán jest Jan Gamaryt z Rovin a za služebníka Petr Salát, sou nám podali spisu, připomínajíce práci v příčině zbirky předešlým sněmem JMCské, jakožto králi Českému, pánu pánu našemu nejmilostivějšímu svolené, jaké jest vyměření se stalo a milostivé od JMCské povolení i také jisté nejvyšším pánům berníkům království českého poručení, aby každému vejběrčímu na tejden, též písaři k tomu nařízenému, po jednom tolaru za práci jich, nicméně i služebníku za rok celý pro vyhledávání těch věcí deset kop gr. českých pasirováno bylo, žádajíce nás k VMteni, poněvadž mnohejm větší práci na tento čas v rozdílnějších zbírkách podle tohoto sněmu mají a vedou, aby také záplatu svou míti mohli, za toto připsání. Takový spis jich při tom i připiš milostivého poručení VMtí příležitě odsýláme a za dotčené vejběrčí, měšťany naše, vedle žádosti jich s náležitou uctivostí se k VMtem přimlouvajíce, věříme, že jim jménem JMCské etc. tolikéž za práci jich, co by i písaři, též i služebníku člověku potřebnému, pasirováno v té příčině býti mělo, vyměřiti a tolikéž nynějším nejvyšším pánům berníkům království českého o tom poručiti ráčíte. My nepochybujeme nich, jakž pamatujíce na své povinnosti jako lidé poctiví to nyní činí i tou příčinou mnohem chti vější a bez tesknosti i způsobnější k té práci učiněni budou. S tím VMt v ochranu pána Boha po ručena činíce, že je vejběrčí laskavou odpovědí spraviti ráčíte s uctivostí náležitou VMtí žádáme.

Datum f. 6 post Petri et Pauli.




Přihlásit/registrovat se do ISP