266. Paní Mandalena z Lobkovic, rozená hraběnka z Salmu, vyzvána byvši od úředníků Pražských menších desk zemských, dokládá právo své k zámku a panství Mosteckému i Zbirožskému.

1594, 20. července. — Orig. y arch. minist, vnitra ve Vídni. IV. M. 3.

VMti urození a stateční rytíři, páni úředníci Pražští menší desk zemských, páni přátelé moji zvláště milí. Tak jakož jste dne včerejšího na vynesení JMCské pana prokurátora jisté vyměření učiniti ráčili, abych já v těch dvou artikulích jedno strany zámku a panství Mostského, druhé strany zámku a panství Zbirohu, k kterýmžto panstvím se právo a spravedlivost v spisu tom svém předešlém VMtem podaném míti pravím, to zejména doložila a vysvětlila, podle čeho se k týmž oboum panstvím právo a spravedlivost pravím jmíti. Podle kteréhožto vyměření VMti tak činím, a toto před VMtmi oznamuji, že předně k panství hradu Mostskému s vesnicemi k témuž hradu náležitými podle jistého zápisu mně od JMti pana, pana Ladislava staršího z Lobkovic, pana manžela mého nejmilejšího, dekami zemskými učiněného a do kvaternu trhového fialového léta LXXXXI v pátek po svatém Diviši pod literou C VII vepsaného a sumou ke všemu, načkolivěč týž zápis (kterýžto vše v sobě šiř obsahuje a zavírá) se vztahuje a v něm jmenováno a obsaženo jest, právo a spravedlivost jmíti se pravím.

Druhé, k zámku a panství Zbirohu podle jisté smlouvy trhové stvrzené a spečetěné mezi nadepsaným panem Ladislavem starším z Lobkovic, panem manželem mým nejmilejším, s jedné, a mnou strany druhé učiněné a stalé.a pečeťmi našimi a k tomu jiných tří dobrých poctivých lidí na svědomí spečetěné, tudíž ke všem městečkám, vesnicem a summou ke všemu tomu, nač se koliv dotčená smlouva (kteráž to též vše v sobě šíř obsahuje a zdržuje), vztahuje a v ní jmenováno a obsaženo jest, se právo a spravedlivost jmíti pravím.

K provedení a dolíčení další spravedlivosti mé k nadepsaným panstvím mající sem, sobě také svědky i jiné některé průvody již i shotovila. Čehož sem VMti pro dostiučinění výš dotčeného od VMti učiněného vyměření tejna učiniti nechtěla. A s tím se VMtem k dalšímu spravedlivému opatření poručena činím. Datum v středu po rozeslání svatých apoštolův léta 1594.

 

Mandalena Lobkovská, rozená hrábinka z Salmu.

Přihlásit/registrovat se do ISP