292. List nejvyšších úředníků, soudců zemských a místodržících v království Českém po krajích rozeslaný, aby vůči hrozícímu nebezpečenství vedle nařízení se dne 31. července všichni v hotovosti zemské připraveni byli.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1594, 9. srpna. — MS. souč. v arch. kníž. Lobkovice v Roudnici.

My N. [nejvyšší ouředníci a soudcové zemští, JMCské rady a místodržící v království Českém etc.] věděti vám opět dáváme, kterak sila a moc turecká čím dále více se v království Uherském rozmáhá, tak že již i veliký počet Tatarův k němu přitáhl a on pevnost Ráb silně oblehl a obávati se jest, aby nenadále vpádu a štráfu do tohoto království neučinil. I poněvadž listy našimi odevřenými nejposléz vyšlými, v nichž den v neděli po svaté Martě hospodyni [31. července], aby jeden každý s počtem svým nahotově byl, vám dostatečně v známost uvedeno jest: a protož vám všem vůbec i jednomu každému zvláště na místě JMCské, pána našeho nejmilostivějšího, poroučíme a od osob našich napomínáme, abyste, majíc sobě takové nebezpečenství v známost uvedené a vejstrahu danou, podle předešlého vám týmiž listy odevřenými poručení, jeden každý z vás v té hotovosti byli, a když vám koli od nás nebo od pánů hejtmanů krajských oznámeno a věděti dáno bude, s počtem jízdných i pěších v tom místě se podle své nejvyšší možnosti najíti dali. Na tom jistu a konečná etc. Dán na hradě Pražském v outerej po památce proměnění pána Krista léta etc. 94.
Přihlásit/registrovat se do ISP