296. Patent z komory české do kraje Plzeňského, kterýmž nařizuje se svobodníkům, dědiníkům, nápravníkům, dvořákům a svobodným rychtářům, aby vedle usnesení sněmovního do města Znojma dne 26. srpna k přehlídce vojenské se dostavili.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1594, 12. srpna. — Opis souč. v arch. musea král. Českého.

My N. císaře Římského JMti president a rady zřízené komory v království Českém, všem JMti císaře, pána našeho nejmilostivějšího, poddaným svobodníkům, dědiníkům, nápravníkům, dvořákům a svobodným rychtářům v kraji Plzeňským obývajícím věděti dáváme. Ačkoliv skrze nejvyšší pány ouředníky, soudce zemské, JMCské rady a místodržící v království českém podle vyměření sněmovního jistý den a místo k mustruňkům mandáty vuobec po krajích rozepsáno jest, však poněvadž toho tak veliká, náhlá a nevyhnutedlná potřeba nastala, kteráž žádného odkladu trpěti nemůže, ráčí JMCská těchto dnův obzvláštními mandáty, neb otevřenými listy, svými všem stavům vuobec milostivě poroučeti, aby se každý vedle téhož vyměření sněmovního s koňmi a lidem svým i jinými všelijakými k tomu a do pole náležitými potřebami v pátek po sv. Bartoloměji nyní příští, to jest 26. dne tohoto měsíce Augusti, jinak srpna, do města Znojma k mustruňku najíti dal, jakž týž JMCské mandát, kterýž se po všech krajích království českého stejně dnem i nocí posýlá a vás bezpochyby dnes neb zejtra tolikéž dojde, to i jiné v sobě šíře obsahuje a zavírá. A protož z jistého JMCské etc.rozkazu vám všem i jednomu každému obzvláštně, bud že k vám týž JMCské mandát přinesen bude neb nebude, poroučíme, abyste se všickni zbrojně bud s koňmi neb pěšky, jakž kterého z vás povinnost od starodávna ukazuje a sněmovní snesení vyměřuje, vedle nejvyšší možnosti pod propadením statkův a svobodství vašich na týž den tolikéž v oznámené místo konečně najíti a o tomto JMCské poručeni jedni druhým věděti dali, jinače nikoli nečiníce, neb v tom netoliko obecnímu sněmovnímu snesení, jakž slušné jest, zadosti učiníte, ale i JMCské milostivou a jistou vůli naplníte. Dán na hradě Pražském v pátek po sv. Vavřinci léta etc 94.
Přihlásit/registrovat se do ISP