407. Místodržící království Českého Václavovi Počepickému, jaké opatření učiněno býti má při odvezení Jiřího z Lobkovic z Líčkova do Kladska.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1594, 28. prosince. — Konc. v arch. místodrž. král. Českého.

Urozený pane hejtmane, příteli náš milý! Porozuměli sme z psaní vašeho, jakou toho pan hejtman Chomutovský vejmluvu jmá, že jest vám na připsání vaše těch čtyřmecítma střelcův k průvodu pana Jiřího z Lobkovic neodeslal: i ačkoliv ovšem tak jest, že týž pan hejtman, jako i jiní JMCské hejtmane, po JMCské na žádného jiného své zření a respekt míti nemají, nežli na nás, neb komoru českou, však se nám vidí, že jest se v této tak pilné potřebě neměl tím vymlouvati, což mu také časem svým náležitě stiženo býti má. A poněvadž budete míti jízdných čtyřmecítma, vidí se nám, že na těch dvanácti střelcích, kteříž sou ho posavad hlídali, dosti jest. Ty vezměte s sebou až do Glatska, nic se na to nevohlédajíc, že podle odeslaného vám patentu každého noclehu nové vartýře jmíti budete. A jak se vám na té cestě povede, nemeškejte nám o tom z každého noclehu po naschválním poslu, kderémuž se zde od chůze zaplatí, napsati. Vědouc, že na tom JMCské jistu vůli naplníte. Dán na hradě Pražském v středu den Mláďátek léta 94.
Přihlásit/registrovat se do ISP