Volení mustrhera a colmistra.

Na tom jsou se také stavové snesli, že jsou ku potřebě zemské témuž lidu jízdnému i pěšímu za mustrhera a colmistra, kterémuž sami od země platiti mají, zvolili, totiž: Hendrycha Libštejnského z Kolovrat a na Žichovicích, J. Mti. cís. radu a komorníka, tak aby on, když by toho potřeba byla, a od nejvyšších úředníkův a soudcův zemských s instrukcí vypraven byl, mezi týž lid s penězi jel a ten lid, prvé nežli by se jim platilo, zmustroval, a což komu náležitého bude, zaplatil, a nejvyšší úředníci a soudcové zemští, jimiž se berníci říditi a spravovati mají, ti aby to nařídili, aby časně záplata témuž lidu se odsílala a také s ním, Hendrychem z Kolovrat, o službu jeho se snésti a namluviti mají.

A aby se přitom ve všem lepší řád zachovával, volili jsou stavové z sebe Kryštofa z Lobkovic na Pátku a Divících, J. Mti. cís. Římského tejnou radu, nejvyššího hofmistra království Českého a téhož království nejvyššího kammrmistra, aby na to, když se takové od nich svolené pomoci od berníkův k placení lidu válečnému vyzdvihovati budou, kde a v která místa se obrátí a komu neb jak se z nich platiti bude, pozor dal. A za takovou práci má se jemu od nynějších nejvyšších berníkův z těchto pomocí svolených patnácte set kop míš. dáti, a úředníci nejvyšší a soudcové zemští témuž nejvyššímu hofmistru instrukcí jistou, jak by se dále v tom chovati měl, dáti mají. [Srov. stejnojmenný článek v usnesení sněmovním z r. 1595.]

O vzdlužení se v jistou summu peněz na zaplacení lidu válečného tímto sněmem svoleného pokudž by toho potřeba kázala.

A jakož jsou stavové sněmem tímto jistý počet lidu jízdného i pěšího, kterýž pro ochranu svou a zemí k němu připojených k milostivému J. Mti. cís. zalíbení na tři měsíce pořád zběhlé v poli roku tohoto držeti se uvolili, i také jistou zbírku a pomoc, odkudž by se témuž lidu platiti mělo, jsou z sebe svolili a nařídili; i pokudž by taková summa z těchto berní svolená na zaplacení téhož lidu od stavův svoleného a přijatého postačiti nemohla, aby skrze nezaplacení téhož lidu stavové království tohoto k ňákým dalším škodám přivedeni nebyli, protož stavové nejvyšším úředníkům a soudcům zemským tu moc dávají, aby se v jistou summu peněz, co by tak na zaplacení toliko samého toho lidu od stavův tímto sněmem svoleného a přijatého a na nic jiného zapotřebí bylo, vzdlužiti mohli. Avšak taková summa odkud by zase zaplacena býti měla, při nejprve příštím sněmě o tom jisté snesení a nařízení stavové učiniti chtějí.

O přijímání počtův od berníkův.

Co se počtův od berníkův nejvyšších, též i z krajův volených, zbírek a pomocí tímto sněmem svolených přijímání dotyce, na tom jsou se všickni tři stavové snesli, aby takoví poctové odkládáni nebyli, nýbrž ihned po nazejtří sv. Tří králův nejprv příštích konečně přijati byli. A když by ti berníci z přijmuv týchž zbírek a pomocí pořádně počty své vykonali, tehdy po přijetí od nich takových poetův všickni tři stavové soudu zemskému tu moc dávají, aby z takových učiněných a pořádně vykonaných počtův též berníky kvitovati mohli. A protož ku přijetí takových počtův volili jsou osoby tyto: z stavu panského: Petr Vok z Rožmberka a na Třeboni, vladař domu Rožmberského a J. Mti. cís. rada, Kryštof z Lobkovic na Pátku a Divících, J. Mti. Římského císaře tejná rada, nejstarší komorník, nejv. hofmistr království Českého a téhož království nejv. kammrmistr, Adam z Šternberka na Bechyni a Sedlci, J. Mti. cís. rada a nejvyšší komorník království Českého, Volf Novohradský z Kolovrat na Lnářích, Vopálce a Vintrberce, J. Mti. cís. rada a nejv. sudí království Českého, Zdeněk z Lobkovic na Chlumci a Jistebnici, J. Mti. cís. rada a nejv. kancléř království Českého, Vilém Slavata z Chlumu a z Košmberka na Hradci, Telči a Stráži, J. Mti. cís. rada, komorník, správce nejvyššího komornictví a purkrabě Karlštejnský, Heřman nejstarší z Říčan na Kosové Hoře, Novém Rychnově a Staré Červené Řečici, J. Mti. cís. rada, Ferdinand purkrabě z Donína, J. Mti. cís. rada a president nad appellacími na hradě Pražském z stavu rytířského: Jan z Klenového a Janovic na Žinkovech a Žitíně, J. Mti. cís. rada a nejv. písař království Českého, Purkhart Točník z Křimic a na Křimicích a Prostiboři, J. Mti. cís. rada a podkomoří království Českého, Kryštof Vratislav z Mitrovic a na Lochovicích, J. Mti. cís. rada a purkrabě Karlštejnský, Ctibor Tyburcí Žďárský ze Žďáru a na Kladně, J. Mti. cís. rada a hejtman Menšího města Pražského; z stavu městského: Melichar Haldius z Najenperku, Jan Tejvl z Cejlperku, kteřížto aby se na týž svrchu psaný termín sjeli, na ty počty zasedli a je konečně přijali. A aby při týchž počtech a prácech tím lépe trvati, zůstati a je zouplna přijíti mohli, náležité opatření jim se naříditi má. [Tento článek se značně odchyluje od stejnojmenného článku v usnesení sněmu hromničného (viz č. 40).]

O počtech colmistrových.

Co se počtu colmistra království Českého dotýče, poněvadž jsou jisté osoby k přijímání počtův od berníkův tímto sněmem nařízené, tehdy též osoby od téhož colmistra takové počty aby přijaly, a stavové plnou moc soudu zemskému dávají, aby po vyjití těch tří měsícův a po příjezdu colmistra nejdéle v šesti nedělích k takovým počtům jemu den a místo jmenovali, v takové počty nahlédli, je bedlivě uvážili a o ně, pokudž se pořádní a spravedliví najdou, na místě postavili a z týchž počtův při nejprvnějším soudu zemském potom příštím téhož colmistra kvitovati mohli. [Stejné ustanovení viz v usnesení sněmovním z r. 1595.]

Povolení Alžbětě Lobkovské z Lobkovic.

Jakož jest také J. Mt. cís. to stavům milostivě přednésti ráčil, oznamujíc, kterak koupivši J. Mt. cís. od Martina Havránka a Zuzany, manželky jeho, dvůr jich v Zadní Vovenči ležící, řečený Havránkovský, jinak Cikánovský, k úřadu nejvyššího purkrabství Pražského náležející, se vším k tomu náležitým příslušenstvím za jistou summu peněz, kterýžto dvůr J. Mt. cís. z obzvláštní milosti své císařské a královské a na poníženou prozbu Alžběty Lobkovské z Lobkovic na Pátku a Divících tím vším právem, jakž zápis J. Mti. cís. v knihách purkrechetních téhož úřadu nejvyššího purkrabství Pražského svědčí, ráčil jest již jmenované Alžbětě Lobkovské z Lobkovic milostivě povoliti a darovati i také z plnosti moci své císařské jakožto král Český k ponížené a k pokorné prozbě její, aby jí dotčený dvůr Havránkovský, jinač Cikánovský, s jeho příslušenstvím v spupné a svobodné dědictví uveden, také i vedle toho plat ten, kterýž ze mlejna svého dědičného a od Jaroslava ze Vchynic a z Tetova a na Krakovci, místokomorníka království Českého, koupeného ročně po desíti kopách, polovici toho při svatém Jiří a druhou polovici při svatém Havle, k úřadu nejvyššího purkrabství Pražského platila, odpuštěn, a při tom i také ten pramen vody, kterýž se na gruntech téhož nejvyššího purkrabství Pražského prejští, kterýž slove od starodávna Libule a od ní, Alžběty Lobkovské z Lobkovic, s velikým nákladem do oznámeného mlejna jejího se vede, též dědičně povolen býti mohl, své milostivé povolení dáti ráčil, žádajíc J. Mt. cís. stavův, aby k tomu též své povolení dali: na kteroužto milostivou žádost J. Mti. cís. stavové k tomu předně, aby týž dvůr Martina Havránka a Zuzany, manželky jeho, s platem a jinými všemi a všelijakými povinnostmi, nic ovšem nevyměňujíc, nicméně i ten plat ze mlejna dědičného jejího a od Jaroslava ze Vchynic a z Tetova koupeného, totiž deset kop míšeňských, z kněh purkrechtních úřadu nejvyššího purkrabství Pražského vymazaný, a dskami zemskými týž dvůr i s platem a jinými povinnostmi i s tím pramenem vody, kterýž slově od starodávna Libule, tolikéž i těch deset kop platu ze mlejna již jmenovaného za spupné dědictví též Alžbětě Lobkovské z Lobkovic a jejím budoucím vloženo a zapsáno býti mohlo, své povolení dávají, jakž také i relací o to obzvláštní sněmu obecního ke dskám zemským jest se stala a vykonala. [Viz č. 109.]

Vejminka o Plzeňských a Berounských.

Jakož jsou na všecky tři stavy království tohoto vyslaní od purkmistra a konšelův města Plzně na místě osmnácti osob z města jejich, kterýmž se ohněm škoda stala, nicméně i vyslaní od purkmistra a konšelův i vší obce města Berouna skrze supplikací svou do sněmu podanou, aby stavové týmž osobám Plzeňským a jim Berounským jakožto pohořalým ještě nyní tímto sněmem svolené berně a pomoci milostivě odpustiti ráčili, svou poníženou žádost vložili, na kteroužto jich Plzeňských a Berounských tak snažnou a poníženou prozbu stavové své povolení dávají. [Srov. o Berounských výše č. 90; o požáru v Plzni nemám odjinud zpráv.] [V německém textu jsou následující formy listů přiznávacích vynechány a toliko se poznamenává: "Die notel der bekantnusen seind allermassen wi in vorgehunden landtagsbeschlues".]

Im namen der hochgelobten und unzertrennlichen heil. Dreifaltigkait, Gottes des Vaters, Sohnes und des heiligen Gaistes, aines wahren allmechtigen Gottes von ewigkait zu ewigkait. Amen.

Demnach der allerdurchleuchtigiste und unuberwündlichste füerst und herr h. Rudolf, von Gottes gnaden erwählter Römischer kaiser, auch zu Hungern und Behaimb kunig, als kunig in Behaimb, unser allergnedigister herr, ainen gemainen landtag auf das Prager schloss dieses sechzehenhundert fünften jahrs dienstag nach Bartholomei allen dreien stenden dieses künigreichs Behaimb, deroselben getreuen undertanen, gnedigst ansetzen und ausschreiben lassen und ihnen auch gnedigst zu erkennen geben, welchermassen ire Mt. berührte stende mit so öftern ausschreibungen und nunmehr zum drittenmal dieses jahrs anstellungen der landtage und ansuchung bei denselben umb vernere hülfe (in erkantnus, das si alrait zuvor auf dieses jähr und vorgehund aus treuer, underteniger liebe zu beschützung des heiligen christlichen glaubens und zu erhaltung dieses kunigreichs und deren darzu incorporirten länder als treue liebhaber ihres Vaterlands nicht allaine ansehentliche und statliche hülfen fast uber ihr vermegen und zu sondern gefallen ihrer Mt. bewilligt, [sondern auch den] zwänzigisten man zu fuss, sowohl auch zu ross, was auf ainen jeden vermög dieser beschehenen bewilligung auszurüsten gebühret hat, in das marggraftumb Mährern wider Turgen, Tartern und etzlichen andern mainaidigen, an Gott und ihrer kais. Mt. als ihrem könig und von Gott füergestalten obrigkait und [herrn vergessenen Hungern und Heydugen mit gr[ossen] und schwären uncosten ausgerust), a[ller]gnedigist gerne verschonen wolten, dieweil aber das die höchst eüsseriste not erfordert, auch di gefahr und das weheklagen, darein das marggraftumb Mährern ihre getreue undertane sambt ihren weibern, kindern, leben und guetern von dem erb- und bluetduerstigen feind, dem Turgen, Tartern und etzlichen mainaidigen und heilosen Hungern und Heydugen, geraten, sich bishero nicht gemindert, sondern, wie gewisse kundschaften einkumben, das berührter erb- und des christlichen bluets duerstiger feind der Turg alrait mit ganzer macht in das kunigreich Hungern geruekt und numehr heraufwerts nach Offen zuzeucht, nichtsminder auch di vestung Uywar, an welcher diesem kunigreich und denen darzu incorporirten ländern hoch und vil gelegen, ganz ernstlichen zum andermal belagert [der] ungezwaifeiten mainung, [diese lang] gewünschte und von den heilosen Ungern und Heydugen ime in di hand gegebene gelegenhait und vorteil zu gebrauchen und diese christliche länder seiner anererbten tyrannei nach (welches der barmherzige Gott genedig abwenden wolle) auf das höchste zu beschedigen, dieselben mit feuer und schwerd zu verderben und ganz und gar umbzukeren und also uber obberuhrten grossen und unausprechlichen erlittenen schaden und verterb noch grössere beschwernus nicht allain dem marggraftumb Mahrern, fuerstentumbern Schlesien, sondern auch diesen kunigreich zu befahren sei, sonderlichen, do das aus diesem konigreich ausgeruste volk bald nach ausgang der dreier monaten widerumben abgefordert und nach hause geschikt werden solle, sintemal zu end der dreier monaten der feind im brauch hat, am meisten seinen intent ins werk zu richten und zu vollzihen: [Předcházející výklad je pouhý výtah z úvodu ke královské proposici (č. 107).] aus diesen und andern dergleichen hochwichtigen Ursachen haben ire Mt. kaiserlichen pflichten nach als könig im Behaimb diesen gemainen landtag allen dreien stenden dieses konigreichs hinwiderumben angesetzt, umb vernere huelfen bei ihnen zu suchen, auch wi etbo grösseres verterben von dem marggraftumb Mährern als dem fuernembsten glied dieser cron, sowol auch die gefahr von diesem kunigreich durch hülf [Gottes] und irer Mt. getreuen Untertanen abgewendt werden möge, sich mit gemelten stenden zu underreden und zu vergleichen. Und wiewol di stende dieses konigreichs alle diese vilfaltige jähr uber, sonderlichen aber dieses jahrs mit der ausrustung des zwanzigsten mans zu fuss und auch zu ross, was auf ainen jeden besage der beschatzung und landtagsbeschluess auszurüsten gebühret hat, fast uber ihr vermögen [mit] grosser erarmbung der obern und niedern stende, sowol auch verterben des elenden, armen und arbaitsamen pauersvolks ansehentliche und grosse hülfen und anlagen zu gnedigstem gefallen und begeren irer Mt. in betrachtung irer Mt. absonderlichen vaterlichen liebe und fürsorge, so ir Mt. zu diesem kunigreich und denen darzu incorporirten ländern tragen, undertenigist getan und abgeführt, jedoch, hindangesetzt noch solche ihre grosse und alreit numehr unerträglichen beschwarnussen, ihrer undertanen, auch ihrer selbst Unvermögens, haben sich zu sonderlichem gefallen irer Mt., und auch weil si befinden, das es des konigreichs und deren darzu incorporirten lander hohe, unumbgengliche not erfordert, zu beschützung zuforderist ir kais. Mt. als kunigs in Behaimb, desgleichen [dises künigreichs, ihres] lieben Vaterlands, weib [und kinder, damit si] ir kais. Mt. ihre undertenigste lieb und treu als ihrer von Gott verordneten gnedigsten obrigkait im werg erweisen kunten, uber alle hievor bewilligte hülfen (jedoch nicht aus pflicht, sondern aus iren freien gueten willen) alle drei stende mit ainander verglichen und underredet, auf solches irer Mt. gnedigistes begeren und zu beschutzung ihres lieben Vaterlands und deren darzu incorporirten länder anstat der reuterei und fuesvolks, so si dieses jähr vermöge der mit ihrer Mt., den obristen landofficiern des kunigreichs Behaimb, den raten des hof- und cammerrechtens und den personen, so aus allen craisen hierzu erwehlet worden, angeordneten beraitschaft in das marggraftumb Mährern fortgeschikt und noch bishero auf den mahrerischen und hungrischen gräntzen ligt, nach ausgang der bewilligten drei monat ain regiment knecht von 3000 man stark und fünfzehenhundert pferd, welche von Mathesen graven von Thurn und Wolfen von Wrzesowetz bestellet worden, auf drei monat nach ainander folgend dieses jähr in ihre bestallung zu nehmen, auf ihren costen im feld zu underhalten und demselben selbsten auszahlen zu lassen [Sr. č. 110, 110 a, 111.]; weliches volk auch niergends anderstwo als [auf die gränizen] des marggraftumbs [Mähren] und des fuerstentumbs Schlesien, und do auf berührten mahrerischen und schlesischen gränizen keine gefahr zu besorgen wäre, sollen si alsdann, do etwo aine aus den vier vestungen, nemlichen Wien, Uywar, Gran und Comorn belagert wurde, gebraucht werden, wi dieser artigl im landtagsbeschluess, [welcher] ao. 1605. mietwoch nach pfingsten geh[alten] worden, verner ausweist und in sich [hält] [Viz tento artikul v č. 90.]. Uber welches regiment knecht Wilhelm Wratyslaw von Mitrowitz, ir kais. Mt. trugsess und ritter St. Johanns Hierosolimitani ordens, von den stenden erwehlet worden. Uber di reuterei aber, nemlichen uber 1000 pferd, haben gemelte stend Wolfen von Wrzesowitz, irer Mt. trugsessen, und uber 500 Adam Ekhen von Lobkowitz [Syn Ladislava st. z Lobkovic, bratra někdejšího nejv. hofmistra Jiřího z Lobkovic.] zu obristen erwehlet.

Anlag auf das kriegsvolk.

Zu bezahlung berührtes kriegsvolks zu ross und zu fuess haben di stende di hernachgesetzte anlag under ainander gemacht und angeordnet.

Zuvorderist sollen auf irer kais. Mt. herrschaften di haubtleut und buerggraven, der herrn-, ritterstand, stette, collegiaten und alle geistlichen, so etwa undertanen haben, von jedem grund oder angesessenen undertan (den undertan hiemit nit belegend, sondern ein jeder aus seinem aigenem beutl) noch vor dises jar zu [vier]zig groschen meisnisch auf zwene [underschidliche] termin, nemlichen den ersten mitwoch Mathei negstkunftig [21. IX.] 20 gr. und den andern mitwoch nach Simonis Judi [31. X.] gleichsfals 20. gr. meis., entrichten.

Di Präger aber und andere kaiserliche und der kaiserin als kunigin zu Behaimb stette, di sich des dritten stand gebrauchen, sollen anstat der anlagen, so di obera stende zu 40 gr. von ihren undertanen bewilligt, zu dieser gemainen nottuerft gleichesfals dieses jähr uber zu dieser gemainen not auf obbeschriebene zwene termin 25.000 schock meisnisch geben und entrichten. [Stejné svolení učinili stavové čeští na sněmu hromničném (viz č. 40), na tomto sněmě však bylo původně žádáno více; viz č. 107 odst. 4. a k tomu č. 110, 110 a jakož i 111.]

Anlage von den undertanen.

Verner haben sich di stende mit ihrer Mt. verglichen und diese Verordnung getan, das von ihrer Mt. herrschaften di angesessene undertane, desgleichen aus dem herrn-, ritterstand und statten, stätpersonen und geistlichen und aller andern personen ein jeder angesessene undertan - und do si von den gründen entlofen wären, ein jede obrigkait berührten grunds - zu 20 gr. meis. dieses jähr uber zu zweien terminen, wi oberzehlt, jedes termins zu 10 gr., geben und entrichten sollen.

Und sollen von solchen anlagen wi di undertanen des obristen Prägerischen burggravenambt, also auch welche zu dem burggraftumb Carlstein gehörig, noch ainiche leheleut in [diser allgemeinen] und uns alle betreffenden notturft, do auch] gleich di undertanen von den gründen entlofen wären, nicht exempt sein. Zu welchem den getnelten undertanen ihre hausgenossen nach billicher erkantnus u. di dientspoten mänliches Stammes von jedem schock, wi si sich verdingt, 2 gr. meis. ihren wierten zu hülf geben sollen.

Die pfarer aber [und] andere gaistliche leute, so etwa einkomben zu ihren pfarn haben, do auch gleich keine pfarer darauf wären, der collator daselbst, [sollen] zu dreien sch. auf ge[melte] zwene termin, jedes termins di helfte, zu ausgang dis jahrs gleichesfals entrichten.

Desgleichen soll auch ein jeder inwohner dieses kunigreichs, der ein forwerg hat ohne angesessener undertane und sonsten andere huelfen nicht entricht, von solichem hof, wi auch di frei-, erbpauern, scholtessen und richtere, jeder zu 6 sch. meis., zu diesem auch ein jeder schäfer, der meister ein schock und der knecht ein halb schock meisnisch, oberzehltermassen zeitlichen zusambt den bekantnusbriefen geben und zu entrichten schuldig sein.

Welche anlag alspald mietwoch am tage Mathei [21. IX.] für den ersten termin aus den Präger statten den obriesten einembern und aus den craisen in ainer jetweden statt den craiseinnembern oberzehltermassen zusambt den bekantnusbriefen vermöge der zu end des landtags gesetzten notel zu erlegen sich anfahen sollen, der [andere] termin aber montag nach Simonis Jude [31. X.], alles bei hernachgesetzter strafe. Und sollen von solcher anläge wi di Schreiber auf dem Prager schloss, noch andere, so in ihrer Mt. und der landschaft diensten seint, welche ihre wohnung alhier in den Prager stetten haben und sich buergerlicher nahrung gebrauchen, wi auch di handlsleut, auslender und leziaken nicht noch auch kunnen exempt sein. [Srov. s tím podobné svolení sněmu hromničného (č. 40); je zajímavé, že se na tomto sněmě svoluje sice z každého poddaného osedlého toliko po 20 groš. míš., kdežto sněmem hromničným bylo svoleno po 1 kopě 12 gr. míš., tedy bezmála čtyřikráte tolik, ale farářům, držitelům dvorů poplužních, svobodníkům a ovčákům ukládá se daň stejná. Ustanovení o platu z domů městských je tu vůbec vynecháno.]

Von den Elbögnern, Egerern und Glätzern.

Die Elbögner, Egerer und Glätzer betreffend, haben di stende hernachgesätzte personen aus ihren mittl erweit, welche mit gemelten Egerern, Elbögnern und Glätzern umb solche huelf neben irer Mt. verordneten commissarien tractiren sollen: in den Egerer crais: Wilhelm von Lobkowitz aus dem herrnstand, Przibik von Klenau aus dem ritterstand; in den Glatzer crais: Sigmund von Smirzitz aus dem herrnstand, Georg von Gerstorf, ritterstand; in den Elbogner crais: Leonhart Colona von Fels aus dem herrnstand, Christof Fitzthumb, ritterstand. Was nun von gemelten craisen bewilliget werden wird, soll dasselbe nirgends anderstwohin als auf dieses kriegsvolk gewendet und den obristen einnembern, so mit diesem landtag erwelet worden, eingehendigt werden [Viz stejné ustanovení v usnesení sněmu hromničného (č. 40). Následující věta dostala se do tohoto odstavce patrně jen nedopatřením. Jak vysvítá ze starších usnesení sněmovních (viz na př. č. 40), náleží vlastně na konec odstavce "O městech horních", kde ji v tomto usnesení sněmovním nenacházíme.]. [Do aber di berührten] stette in nichte billiches [einwilligen wolten], sollen si dasselbe denen personen, so auf vorgehundem landtag darzu erwölet worden, dasselbe den landrechten fuerzubringen, anzeigen, und was nun das landrecht hierinnen für billich zu sein befinden wird, demselben werden [sie] nachzugeben schuldig sein.

Anlag von den Judenheusern.

Die Juden aber, so in den Präger statten und andern orten dieses kunigreichs [wohnjhaft sein, weil si in gueter ru[he] stehen und fast geringe hülfen zu diesem kriegswesen laisten und doch nicht minder ihre handlungen stärker als andere handwercher treiben, sollen von ihren heusern uber di vorige Steuer, welche si den obristen einnembern entrichtet, denen bei jetzigem landtag verordneten einnembern zu dem obriesten Prägerischen burggrafambt zu obgemelten zweien terminen zwei schock meis. zu geben und zu entrichten schuldig sein [Srov. příslušná ustanovení sněmu hromničného a letničného č. 40 a 90.].

Jedoch sollen alle oberzehlte und mit diesen landtag bewilligte anlagen und hülfen in der stende dieses kunigreichs gewalt verbleiben.

Die bewilligten huelfen sollen zeitlichen ohne ainige abkurzung eingebracht werden.

[Skoro stejné ustanovení jest také v usnesení sněmu hromničného, viz č. 40 a 85; důležitější odchylky vytýkám v poznámkách.]

Und dieweil unser aller di höchst unvermaidliche not erfordert, das di mit diesem landtag bewilligte huelfen zeitlichen eingebracht werden mögen, haben sich alle drei stend [einhelligelich] verglichen, do jemand von dem [herrn-], ritterstand und stetten (welches der Allmechtige verhueten wolle) aus verhengnus Gottes etwa ein schaden geschaeg, das ime solches niemands in entrichtung der anlagen zu behelf anziehen soll, sondern ainen weg als den andern seinen anteil völlig auf obgesatzte termin abfuhren und entrichten. Ausser der armen angesessenen undertanen, wan denselben etwa durch feuer ein schaden beschaeg, dieselben sollen in entrichtung der anlagen exempt sein; jedoch do berührten undertanen dergleichen schaden beschaeg, soll ein jede obrigkeit zwo oder drei benachtparte personen herrenoder ritterstands, di wohl verhalten seind, vermögen, das si solchen schaden, woran dasselbig sei, in augenschein nehmen und denselben under ihren petschaften den craiseinnembern berichten und zu wissen tun. Es habe auch ein jeder acht, das [er] sich hierinnen der billigkait nach, und wi auf vorgehunden landtagen ditzfals ausgemessen worden [V usnesení sněmu hromničného praví se na tomto místě toliko "způsobem svrchu psaným"; zde se patrně odkazuje na článek "O pohořalých" ve sněmovních usneseních z l. 1599 - 1601. V pozdějších usneseních tento článek není, protože r. 1602 stavové čeští upustili od výminky, že ti, kdo utrpěli škodu ohněm, mají býti osvobozeni od placení berně, a teprve zase r. 1604 si vymínili, že aspoň poddaní postižení ohněm mají požívati tohoto osvobození (srov. též č. 85.)], verhalte! Und soll gemelte obrigkait berührten brief sambt den bekandtnusbriefen neben ihren anlagen und steuern den craiseinnembern überschiken, damit gemelte einnember Wissenschaft haben mögen, was und wi vii si einem jeden an der Steuer nachsehen sollen.

Demnach auch bei abführung der steuern von vilen aus den stenden grosse nachlessigkait geschieht, indem si di steuern zu [rechter zeit nicht] abführen und auf [die hievor in den landtagen hierauf gese]zte strafe nichts geben, jetzo aber wegen der für äugen schwebenden gefahr di höchst unvermaidliche not erfordert, das solche huelfen auf das allerfürderlichst eingebracht, derowegen, da jemand solche hüelfen und anlagen zu erwenten termin oder vierzehen tag hernach [V usnesení sněmu hromničného jakož i v starších usneseních sněmovních stanoví se na tomto místě termín čtyř neděl; viz č. 40.] den obristen craiseinnembern völlig nicht entrichten [würde], sollen alspald gemelte obrieste oder einnember, unerwartend wes weitfern] auch niemands hierinnen verschonend, sich folgendergestalt gegen denselben verhaften]: als ainen schutzbrief von der landtafel nehmen und sich in sein gut wegen nichtentrichtung der steuern und anlagen [seiner] und seiner undertanen einführen und daraus an allerlei fahrnus und hausrat, soweit sich di steuern [erstrecken], sambt denen hierauf erloffenen schaden und uncosten verkaufen macht haben, do aber an fahrnus nicht so vil vorhanden, ein teil desselben guets, soweit sich der austand erstrekt. Was auch dergestalt ainer an sich bringt, dessen soll er ge| niessen, wi auch, do di einnember ainem was vom guet verkaufen wurden, ime dasselbe in die landtafel einlegen mögen. Do sich aber jemand solcher einfuhrung und verkaufung widersetzen wurde, sollen di craiseinnember dasselbe an ire Mt. gelangen lassen, welcher von irer Mt. anhero auf das Prager schloss erfordert werden solle; was ihme nun hieraus entstehen, wird er di schuld ime Selbsten zuzumessen haben. [Do aber die Präger, welche von] andern stetten die[ses kunigreichs] solche bewilligte huelfen und anlagen zu sich nehmen, zu obberuhrten terminen den obriesten einnembern dieselbe nicht zeitlichen abfuhren wurden, haben di obriesten einnember macht, solche mit ainem stekbrief von der landtafel zu suchen, wie auch si, di Präger, do di andern stette ditzfalls seumig wurden, solches gegen inen fuerzunehmen gleichermassen befugt sein sollen, und welcher dergestalt aus den Prägern und andern stetten, es sei der primas oder buergermeister, gestekt wurdet, soll der ganze rat schuldig sein solcher stekung ein gnugen zu tuen. [Toto ustanovení o Pražanech není v usnesení sněmu hromničného ani ve starších usneseních sněmovních.]

Und sollen gemelte craiseinnember alle di bekantnusbrieve vleissig durchsehen und also verwahren, das hierinnen kein irtumb begangen werde, und für den stekbrief, so ditzfalls von der landtafel genomben wird, soll nicht mehr gegeben werden als 15 gr. behm. Da aber in einnembung der anlagen an den craiseinnembern wes erwinden wurde, so soll dis auf ihren guetern allermassen wi gegen den seumigen, wi oberzehlt, gesucht werden. Würde auch befunden, das jemand in diesem kunigreich Behaimb in abführung der anlagen sich untreulich verhalten und dasjenige, was er von billigkait wegen schuldig, nicht entrichtet, soll ein jeder solche [anlagen doppelt] zu geben schuldig sein, [welche bei] ime di craiseinnember erzehltermassen suchen und zu diesen [anla]gen legen [sollen].

Von den pergstätten.

Die bergstätt aber fast (!) sambtlichen, keine ausgenomben, desgleichen auch di stett, so [sich] selbst ausgelöst und irer Mt. [undergeben], sollen bei dieser unser allgemainen [not] sich von solchen hüelfen nicht eximiren, s[ondern soll] ein jede gemelte statt neben den andern stetten gleichmessige bürde gegen deme, was di obera zwene stende aus ihrem beutel [zu] 40 gr. und di undertanen für sich [zu] 20 gr. zu geben bewilligt, tragen. Dis al[les] stellen di stend den obriesten landofficirn und landrechtsizern zu ihrer erwegung, das si dieses, ehe Galli kombt, ohne ainiche dilation füernehmen und zu erörterung bringen wölten. [Srov. s tím odstavec "O městech horních" v usnesení sněmu hromničného.]

Welchermassen den obriesten Iandofficirn und landrechtsitzern gwalt übergeben worden.

Und geben die stende dieses kunigreichs den obriesten Iandofficirn und landrechtsitzern macht, dass si zum meisten in anzahl 6 personen macht haben sollen, von den anlagen aine summa gelts nach erhaischung der zeit zu nemen und den obriesten einnembern auf das anjetzo bewilligte kriegsvolk herumb zu geben, und sollen di landseinnember ausser solches bevehlichs keinem andern gelt ausgeben, noch anderstwo verwenden als auf das bewilligte [kriegs]volk. Was aber den obriesten und craiseinnembern fuer ain [besoldung] gegeben werden solle, stellen es di stende zu der obriesten landofficiern und rechtsitzern disposition.

Obristen einnember seind diese:

Adam der Junger von Waldstein, herrenstand, Adam Hrzan, ritterstand, Georg Heydelius, aus den statten.

Craiseinnember:

Im Grätzer crais: Wentzel Jiskra; im Buntzler crais: Simeon Strynitzky; im Cziaslawer crais: Simeon Zdiarzsky; im Chrudymer crais: Mathes Werin; im Leitmeritzer crais: Mathes Šiška; im Satzer crais: Hanus Krahulyk; im Pilzner crais: Jan Kotorowsky; im Khaurzimer crais: Wentzel Bukatz; im Prachensker crais: Adam Zaubek; im Bechiner crais: Hanuš Chwatal; im Schlaner crais: Mathes Samuel; im Podbrdsker crais: Maximilian Albin; im Moldauer crais: Veit Bakalarz; im Rakeniekher crais: Jakob Przibramsky. [Tytéž osoby byly zvoleny za berníky již sněmem letničným (viz č. 90). Ve starších usneseních sněmovních na tomto miste následuje ustanovení o službě berníků (viz na př. č. 40 a č. 90), které v tomto usnesení pojato do předešlého odstavce, podstatně odchylného od podobně nadepsaného článku starších snesení sněmovních.]

Und sollen di obriesten und craiseinnember ihren respect nur allein zu den obriesten landofficirn und landrechtsizern [wejgen dieser bewilligten anlagen haben.

Die wehlung des musterherrn und Zahlmeisters betreffend.

Es haben sich auch di stende verglichen, das sie [zu] des lands noituerften und zu bezahlung des kriegsvolks zu ross und zu fuess zu ainem musterherrn und Zahlmeister erwehlet Hendrichen Lybsteinsky von Kolowrat, das er, wan es di nottuerft erfordern und er mit der instruction von den obriesten landofficirn und landrechtsitzern fortgeschikt wirdet, mit dem gelt unter das kriegsvolk ziehen, dasselbe, ehe ihnen di zahlung erfolgt, mustern und alsdann auszahlen [soll]; und sollen di obriesten landofficir und landrechtsitzere, nach weichen sich di einnember richten sollen, di anordnung dermassen bestellen, damit berührtem kriegsvolk di bezahlung zeitlichen zugeschikt werde, auch sich umb seine besoldung mit ime, dem musterherrn, vergleichen.

Und damit in [disem allem] guete Ordnung gehalten [werde], haben di stende aus inen erwehlt Chriestofen von Lobkowitz, obriesten landhofmeister, das er hierauf, wan solche bewilligte hülfen zu bezahlung des kriegsvolks aufgehoben, wo und an welches ort dieselben verwendet, wi und welchergestalt di bezahlung geschieht, vleissige aufacht haben solle. Für solche seine mühe sollen ime von diesen bewilligten anlagen von den jetzigen einnembern 1500 schock meisnisch gegeben werden. Es sollen auch di obriesíen landoíficier und rechtsizer ihme ain aigentüche instruetion ertailen, wi und welchergestalt er sich verner verhalten solle. [Srov. stejnojmenný článek v usnesení sněmovním z r. 1595.]

Welchergstalt man sich zu bezahlung gemelten kriegsvolks auf den fall der not umb ein gewisse summa gelts einschuldigen solle.

Demnach di stende mit diesem landtag aine gewisse anzahl kriegsvolk zu ross und zu fuess zu beschützung dieser cron und der darzu incorporirten lander auf gnedigistes gefallen irer Mt. drei monat nach ainander folgend dieses jähr im feld zu underhalten bewilligt, auch gewisse hülfen und anlagen, wohero gemelten kriegsvolk di Zahlung erfolgen solle, under ainander verordnet und aufgericht, zum fall nun di gemelten hülfen und anlagen [nicht so vil erjtragen würden, das [sie zu be]zahlung gemelten kriegsvolks [nicht] raichen kundten und etwo hierdurch di stende in fernem schaden kommen solten, so geben si derowegen den obriesten landofficiern und landrechtsitzern gewalt, das si sich umb eine dergleichen summa gelts, mit welcher man zu der völligen au[szah]!ung vilgemelten kriegsvolks gelangen kündte, einschuelden m[öchten]. Wohero aber dieselbte hinwiederumb bezahlt werden [möchte], sollen sich di stende auf künftigem landtag ditzfalls vergleichen und Verordnung tuen.

Von aufnembung der raitungen von den einnembern.

Betreffend di aufnembung der raitungen von den obriesten und craiseinnembern dieser jetzo bewilligten hülfen haben sich alle drei stende verglichen, das dieselben nicht suspendirt werden sollen, sondern sollen alspald auf den morgen nach Trium regum negstkünftig gewisslichen fuergenomben werden. Do nun di einnember ihre raitungen ordentlichen abgeführt haben werden, geben alle drei stende den landrechtsitzern gwalt, gemelte einnember wegen solicher raitung zu quitiren. Sein derowegen zu aufnembung derselben nachfolgende personen erwehlet: aus dem herrnstand: Peter Wok von Rosenberg, Christof von Lobkowitz, Adam von Sternberg, Wolf Nowohradsky von Kolowrat, Zdenek von Lobkowitz, Wilhelm Slawata von Chlum, Herman der Allereltiste von Rzitzian, Ferdinand, burggraf von Dona; aus dem ritterstand: Jan von Klenoweho und Janowitz, Purghart Totznyk, Christof Wratyslaw von Mitrowitz, Tyburtius Sahrer; aus den stetten: Melcher Haldyus, Hanus Teywl, welche auf obangesetzten termin zusambenkomi men, di raittung fuhrnehmen und zu end bringen sollen; damit si auch solchen raitungen desto i besser abwarten kundten, soll ihnen geburliche underhaltung verordnet werden. [Tento článek se značně odchyluje od stejnojmenného článku v usnesení sněmu hromničného (viz č. 40).]

Von den zahlmaistersraitungen.

Des kunigreichs Behaimb zahlmaisters raitungen betreffend, dieweil gewisse personen zu aufnembung der einnemberraitungen mit diesem landtag verordnet worden, sollen gemelte personen von gedachtem Zahlmeister auch solche raitung aufnehmen und geben di stende den landrechten vollen gewalt, das si nach ausgang der drei monat und nach ankunft des Zahlmeisters zum lengsten in sechs wochen ainen tag zu solichen raitungen ernennen, di raitung furnemen, [erwägen] und, do sy dieselbe richtig] finden wurden, zu ende bringen und derowegen bei negstkunftigen [land]rechten berührten Zahlmeister quittirn. [Stejné ustanovení viz v usnesení sněmovním z r. 1595.]

Bewilligung Elisabethen Lobkowskyn.

Demnach auch ir kais. Mt. den stenden gnedigist fuerbracht vermeldend, wel[cher]massen si von Martin Hawranek und Susannen, seiner hausfrauen, ihren hof in [Hinter-]Bowentz ligund, Hawrankowsky genannt, sonsten auch Cykanowsky, zu dem obriesten Prägerischen burggrafambt gehörig, [sambt] desselben zugehörung erkauft, [welcher] hof ir kais. Mt. aus sonderlichen kais. und kgl. gnaden und auf demutiges ansuchen Elisabethen von Lobkowitz mit alle den rechten, wi irer Mt. verschreibung in den burgrechtbuchern gemelten burggrafambts besagen, ihr, Elisabethen von Lobkowitz, zu verehren allergnedigist bewilliget, auch aus kuniglicher macht zu Behaimb und auf ihr undertenigist und demutigist suchen, das ihr gemelter hof Hawrankowsky sambt aller desselben zugehörung zu ainem freien, propper, aigentumblichen guet eingeraumbt, desgleichen neben diesem di zins, welche si von ihrer erbmuhlen, di si von dem Jaroslawen von Chinitz erkauft, jahrlichen zu dem burgrafambt 10 schock erlegen müssen, als Georgi 5 schock und Galli 5 sch., erlassen, [wobei auch der arm] wassers, welcher auf [den gründen] gemeltes obriesten burggrafambts entspringt und von alters Libule genant, auch von ihr, Elisabethen von Lobkowitz, mit grossen uncosten in gemelte ire rnüehle geiaitet wurdet, gleichermassen erblichen bewilliget werden wolte, derowegen ir Mt. di stende ersuchen, das si auch ihren consens hierzu geben wolten: auf welches ir Mt. gnedigistes begeren di stende zu diesem zuforderist, das gemelter hof Martin Hawrankes und Susannen, seiner hausfrauen, sambt dem zins und andern pflichten, nichts ausgenomben, wi auch der zins von ihrer erbmühlen, di si von Jaroslaw Chinsky erkauft, nemlichen 10 sch. meis., aus dem burgrechtbuch des ob. burggrafambts cassirt und gedachter hof bei der landtafel sambt dem zins und andern pflichten, sowol auch der arm wassers, so von altershero Libule genant, wi auch di 10 sch. meis. zins von gemelter muhlen zu ainem propper erbguet ihr, Elisabethen von Lobkowitz, und ihren nachkomben gelegt und einverleibt werde, ihre bewilligung geben, wi dann ein absonderliche relation deswegen von dem gemainen landtag zu der landtafel beschehen und volzogen worden. [Viz č. 109.]

 
Přihlásit/registrovat se do ISP