3. VOJENSKÉ KONTINGENTY MÍSTO BERNĚ.

R. 1532 došlo k radikální změně v berní organisaci. Sněm vyhlásil toho roku zase berni ze jmění, nikoliv však již pevnou sumou jako se dalo dosud, nýbrž tak, že povolil králi určitý počet jízdy a pěchoty a sice z každých 5000 kop čes. grošů 2 jezdce a 10 Pešáků na dobu čtyř měsíců. Zdanění bylo jednotné bez ohledu na příslušnost ke stavu. Přiznání k této vojenské pomoci musil učinit každý, kdo měl aspoň 1000 kop jmění, z nichž stavěl pouze dva Pešáky samostatně, kdo měli méně, měli se spojovat na jeden přiznávací list. Přiznávací listy odevzdávaly se krajským hejtmanům v krajích, kdežto Pražané a všechna ostatní města královská učinila jednak zvláštní přiznání ze svého obecního majetku a jednak byla povinna vybrati přiznávací listy od měšťanů a z nich vypracovati měšťanské přiznání, k němuž měl býti sepsán současně přehledný list o přiznání jednotlivců. Městské správy pak obojí přiznání zaslaly radě Starého města Pražského. Krajští hejtmane a purkmistr staroměstský odvésti je měli potom hejtmanům zemským na hradě Pražském, kteří podle nich vypracovali rozvrh, kolik připadá na kterého poplatníka postaviti vojska [S. Č. I..]. Podle tohoto rozvrhu byla pořízena v krajích a v městech registra mustrovní, jež sloužila za podklad postavení nové zemské hotovosti. - Tak vlastně r. 1532 nebyla zvolena zvláštní berní správa, odhad jmění i rozvrh zamýšlené hotovosti vojenské svěřen byl přímo orgánům veřejné hotovosti zemské.

Skutečným výkonným orgánem obou nejvyšších berníků v letech 1527-1531 a podobně ovšem i zemských hejtmanů v r. 1532 byla Česká kancelář, která zasahovala stále do berní správy, zejména pokud šlo o upomínání dlužných berní. Upomínky šly z České kanceláře a vystavovány byly jménem a pod pečetí předsedy české vlády, nejvyššího purkrabí. V tomto směru byli nejvyšší berníci jaksi komisí české vlády. Zavinovala to především nedostatečná organisace kanceláře nejvyšších berníků. Podobně Česká kancelář zasahovala také v konečnou fázi berní správy, totiž v revisi účtů nejvyšších berníků, prováděnou komisí, kterou zvolil ze zástupců všech tří stavů sněm. Vyúčtovací listy, jimiž bylo nejvyšším berníkům jejich dílo kvitováno, vydala také Česká kancelář, tentokráte zase jako výkonný orgán českého sněmu [V. Pešák: Dějiny královské České komory od r. 1527, Praha 1930, Sb. A. M. V. III., s. 174].
Přihlásit/registrovat se do ISP