B. Nástin správy české berně v době předbělohorské

Miloslav Volf

Obsah

I. Z teorie bernictví.

1. Dualismus středověkého státu a jeho důsledky ve finanční správě.
2. Právní titul daňové pomoci.
3. Hlavní rysy české berní správy ve středověku a na přechodu k novověku.

II. Stručný přehled správy české berně v době předhabsburské.

1. Před r. 1517.
2. Berně ze jmění zr. 1517: nejv. úřad berničný, úřady krajské, městské rady a patrimoniální správy, trestní sankce proti nepořádným poplatníkům.

III. Správa v Berní prvních letech Ferdinandových.

1. Rozdělení nejvyššího úřadu berničného a stavovské berní správy.
2. Správa berně korunovační.
3. Vojenské kontingenty místo berně.
4. Úkoly nejvyšších a krajských berníků (krajští hejtmane).
5. Vliv České komory na správu berně: Úmor zeměpanských dluhů, pokusy o kontrolu berničných úřadů.
6. Berničné právo (prokurátor fisku).
7. Z prakse berních exekucí.
8. Správa berně třicátého peníze: jednotný nejvyšší berničný úřad, jeho písaři a královští inspektoři; není krajských ber níků, správa městská a na patrimoniích, židé.

IV. Doba obnovené berně ze jmění.

1. Nejv. berničný úřad jednotný, jeho kancelář, rozsah pravomoci, vliv orgánů zeměpanských. Proměnlivost organisace berní správy: 1542 první pevný plat nejv. berníkům, první zemský colmistr (1541), vznikání a zanikání krajských berních správ, zdanění komory (1552), první reces (1558), chronolog. řada nejv. berníků.
2. Krajské berničné úřady.
3. Odhad majetku: přiznávací listy, zvláštní přiznání poddanského jmění, přiznání král. měst a měšťanů, registra odhadní a účetní.
4. Berní nedoplatky - vývoj práva berničného: instrukce a prakse, výška nedoplatků, velcí dlužníci, rozklad odhadní berně pro oposici aristokracie, velké depuraění akce 1563 a 1568-70.
5. Správa posudného (odevzdána králi).
6. Správa berně korunovační.
7. Domesticum.
8. Zemský colmistr: instrukce z 29. VI. 1556, odpor čes. komory.
9. Berní správa svobodníků, duchovenstva, židů a komor, horních měst.
10. Tabella výnosu berní v období 1537-1566.

V. Správa berní v období berně domovní (1567-1592).

1. Berně domovní - její zhodnocení.
2. Instrukce o přiznávání k ní, doplňující daň z kapitálů, registra poplatníků, krajské sněmy 1579, berní úřad královských měst (1576) - městské remice.
3. Berničný úřad nejvyšší, správa v městech a na patrimoniích, kancelář nejv. berníků - první stálí úředníci, jejich přísaha, instrukce a úkoly, registratura. Správa 30. peníze a jiných berní prodejních. Zeměpanský vliv na správu berně. Návrhy na zemskou úvěrní banku.
4. Instrukce o berních nedoplatcích a prakse exekuční, výše nedoplatků.
5. Městská správa berně.
6. Berně svobodníků, farářů a židů.
7. Zdanění poddaných.
8. Správa posudného, dobývání nedoplatků.
9. Tabella výnosu českých berní za léta 1567-92.

VI. Správa berní za turecké války 1593-1606.

1. Berně domovní a turecké sbírky.
2. Pokus zeměpánův o kontrolu berní správy, podvojnost nejv. berničného úřadu a jeho reforma (1595/96), direktor berně.
3. Kancelář nejv. úřadu berničného, obecné a specielní instrukce, registra, zemský berní urbář.
4. Správa nepřímých berní.
5. Colmistr, instrukce z 26. V. 1595.
6. Instrukce o nedoplatcích, exekuční prakse.
7. Domesticum.
8. Anticipace berní, přijetí berních počtů, osoby nejv. berníků.
9. Krajské berniòné úřady, instrukce, činnost jejich.
10. Městská berní správa.
11. Svobodníci a židé.
12. Správa posudného.
13. Tabella s poznámkami.

VII. Berné vnějších krajů král. Českého.

1. Chebsko-Loketsko-Kladsko.
2. Pokus o včlenění berně vnějších krajů do země a jeho nezdar (1566 až 1580).
3. Čeští stavovští delegáti do Chebu a Lokte (1583-1594).
4. Nedořešení, ale uklidnění (1595-1606).
5. Berní správa ve vnějších krajích.
6. Tabella berních výnosů.

VIII. Závěr.
Přihlásit/registrovat se do ISP