Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Tisky: pouze neukončené, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
241/1922Zákon o potírání pohlavních nemocí1
213/1948Zákon o úpravě některých poměrů na ochranu veřejných zájmů1
55/1954Vládní nařízení o chráněné oblasti Pražského hradu1
141/1961Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)26
99/1963Občanský soudní řád27
36/1967Zákon o znalcích a tlumočnících3
37/1967Vyhláška ministerstva spravedlnosti k provedení zákona o znalcích a tlumočnících1
174/1968Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce1
2/1969Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky18
76/1976Zákon o ražbě československých dukátů1
11/1985Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících1
133/1985Zákon České národní rady o požární ochraně6
64/1986Zákon České národní rady o České obchodní inspekci10
20/1987Zákon České národní rady o státní památkové péči5
44/1988Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)5
61/1988Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě10
62/1988Zákon České národní rady o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu3
66/1988Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči1
84/1990Zákon o právu shromažďovacím3
165/1990Zákon o udělování amnestie ve věcech přestupků, jejichž projednávání patří do působnosti orgánů České a Slovenské Federativní Republiky1

12345>>ISP (příhlásit)