Hospodářský výbor
O výboru

O výboru

Hospodářský výbor patří svým počtem k větším výborům Poslanecké sněmovny (24 členů). Co se činnosti týče, je v posledních letech jedním z nejvytíženějších výborů s širokou škálou působnosti, danou komplexností problematiky hospodářství, jejím politickým významem a dopadem na ekonomiku a na všechny občany České republiky.

Historie

Hospodářský výbor vznikl 1. července 1992 v rámci České národní rady. V období první republiky a v poválečném období až do roku 1992 výbor v dnešní podobě neexistoval (s výjimkou krátkého období 1948-1954). Místo něj byly zřizovány úzce zaměřené výbory. Agendu dnešního hospodářského výboru si mezi sebe vždy dělilo několik sektorově zaměřených výborů - bývaly to zejména výbor národohospodářský, průmyslu a obchodu, dopravní, resp. technicko-dopravní, živnostensko-obchodní či pro zásobování, později výbor průmyslový, pro hospodářskou politiku, pro hospodářství a služby, pro obchod a spoje, pro průmysl a stavebnictví nebo pro obchod, služby a dopravu, apod. Po rozdělení federace (1. ledna 1993) se stal hospodářský výbor orgánem Poslanecké sněmovny, který byl doposud pravidelně zřizován v každém volebním období. Hospodářský výbor byl jedním z nejdůležitějších aktérů ekonomické transformace v 90. letech. Převzal roli hlavního garanta za hospodářskou legislativu /spolu s výborem rozpočtovým a zemědělským/ za celý stát, zatímco do té doby měl v rámci ČNR na starosti pouze kontrolu kompetencí svěřených české republikové vládě. Byly zde projednány zákony upravující podnikání, investování, ochranu hospodářské soutěže a zákony sektorové, které zejména v oblasti dopravy a energetiky transformovaly celá tato odvětví. Na půdě výboru byly projednány i základní ekonomické zákony po r. 2000, například zákon o spotřebních daních (2003), zákon o investičních pobídkách (2000), zákon o veřejných zakázkách (2006). Většina zákonů přijímaných po r. 1998 zároveň harmonizovala český právní řád s právem EU.

Předsedové výboru – historie

Předseda Strana Doba vykonávání funkce
Vladimír Budinský ODS 1993-1995
Josef Holub ODS 1995 - 1998
František Brožík ČSSD 1998 - 2000
Josef Hojdar ČSSD 2000 - 2006
Miroslav Kapoun ČSSD 2006
Oldřich Vojíř ODS 2006 - 2010
Milan Urban ČSSD 2010 - 2013
Ivan Pilný ANO 2011 2013 - 2017
Martin Kolovratník ANO 2011 2017
Radim Fiala SPD 2017 -

Současnost

Hospodářský výbor jako orgán Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR byl v VIII. volebním období zřízen dne 28.11.2017. V hierarchii Poslanecké sněmovny má HV nezastupitelné místo. Složení výboru je napříč celým politickým spektrem. Jsou zde projednávána témata, která mají klíčový význam pro hospodářskou situaci státu (ekonomický význam). Hospodářský výbor, podobně jako další výbory dle svých působností, má nástroje k účinné kontrole vlády, především MPO a Ministerstva dopravy a státních institucí těmto ministerstvům podřízených či jimi řízených. Kontrolní činnost výboru vůči exekutivě je komplexní. Výbor projednává koncepční materiály postoupené ministerstvy nebo výborem na úřadech vyžádané.

Členové

V hospodářském výboru jsou zastoupeni poslanci všech parlamentních politických stran, jak koaličních, tak i opozičních. Konkrétní složení se vytvořilo na základě poměrného zastoupení v Poslanecké sněmovně. Výbor má celkem 24 členů z řad poslanců. Předsedou výboru byl zvolen poslanec Ing. Radim Fiala (SPD).

Projednávání zákonů

Výbor se zaměřuje na ekonomickou oblast s výjimkou finančních záležitostí spadajících pod působnost rozpočtového výboru. Sektorově náleží výboru především energetika, doprava, průmysl, digitální ekonomika, obchod, spoje, ochrana hospodářské soutěže, jaderná bezpečnost či ochrana spotřebitele. Projednávané návrhy zákonů věcně spadají pod gesci Ministerstva dopravy a Ministerstva průmyslu a obchodu.

Zahraniční styky a další aktivity

Výbor udržuje styky s partnerskými výbory v zahraničí, pořádá nebo spolupořádá často konference, semináře či slyšení k aktuálním tématům a legislativním záměrům, zejména v oblasti energetiky a dopravy.
ISP (příhlásit)