Výbor pro evropské záležitosti
O výboru

Výbor pro evropské záležitosti (dále VEZ) byl Poslaneckou sněmovnou ustaven dne 12. května 2004, a to na základě novelizace zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, která byla provedena zákonem č. 359/2004 Sb. s účinností od 7. května 2004.

Institucionálním předchůdcem výboru pro evropské záležitosti byl výbor pro evropskou integraci (VEI), který byl jako jeden z orgánů Poslanecké sněmovny ustaven v polovině roku 1998. Jeho přejmenováním (provedeným usnesením PS č. 1147 z 12. května 2004 na období do 30. září 2004 a usnesením PS č. 1253 z 21. září 2004 definitivně) na výbor pro evropské záležitosti bylo umožněno plynulé pokračování v práci, včetně využití možnosti navázání na dosavadní práci VEI. Pozitivem byl bezesporu fakt, že i po odchodu několika členů výboru do Evropského parlamentu zůstalo mezi členy dostatek poslanců majících zkušenosti s evropskou legislativou a s fungováním evropských institucí. Význam výboru pro evropské záležitosti byl podtržen dále i tím, že ustanovením § 32 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny byl zařazen mezi povinně zřizované výbory Poslanecké sněmovny.

Stěžejní činnost výboru je zaměřena na tři základní okruhy:

  1. projednávání návrhů a aktů a jiných dokumentů EU, které vláda prostřednictvím VEZ předkládá   Poslanecké sněmovně;
  2. kontrola vlády před jednáním v Radě;
  3. projednávání důležitých personálních nominací za ČR do stanovených evropských institucí.

Největší nároky na práci členů VEZ klade právě projednávání návrhů aktů a jiných dokumentů EU, které představuje absolutní většinu aktivit VEZ. Důležitost a zodpovědnost této činnosti umocňuje skutečnost, že v souladu se zákonem o jednacím řádu PS jsou usnesení výboru, která nejsou zařazena na program jednání plenární schůze, považována za vyjádření Sněmovny, a jejich zohlednění při formulaci stanoviska pro jednání v orgánech ES a EU je pro vládu závazné.

Veškeré akty a dokumenty EU jsou výborem pro evropské záležitosti shromažďovány a rovněž zpřístupňovány prostřednictvím databáze dokumentů EU

V rámci své kompetence provádí výbor pro evropské záležitosti také tzv. předběžné konzultace návrhů zákonů, jimiž je realizována transpozice evropských směrnic. Tyto návrhy zákonů jsou v souladu s legislativními pravidly vlády povinně předkládány výboru pro evropské záležitosti jednotlivými resorty ještě před tím, než jsou projednávány vládou a následně Parlamentem ČR.

Vedle výše jmenovaných aktivit výbor pro evropské záležitosti zabezpečuje i komunikaci a informační dostupnost vztahující se k záležitostem EU. Tomu napomáhá skutečnost, že schůze výboru jsou ze zákona veřejné, a pozvánky na ně jsou s předstihem zveřejňovány na výborových stránkách.

Výborem pro evropské záležitosti jsou pořádány či spolupořádány různé konference a semináře věnující se aktuálním evropským tématům.

Výbor pro evropské záležitosti se intenzivně věnuje rovněž meziparlamentní spolupráci, která nabývá na důležitosti úměrně s posilováním postavení národních parlamentů, a to i v souvislosti s „Protokolem č. 1 o úloze vnitrostátních parlametů v EU“ a s „Protokolem č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality“, které jsou součástí Lisabonské smlouvy. Delegace výboru se pravidelně účastní jednání COSAC – Konference výborů pro záležitosti Společenství a evropské záležitosti parlamentů EU, jichž se účastní rovněž zástupci Evropského parlamentu a kandidátských zemí; a dále VEZ aktivně spolupracuje s partnerskými výbory zemí Visegrádské čtyřky.
ISP (příhlásit)