Zasedání Národního shromáždění československého 1918

Tisk 1.

Návrh

Dra Boučka a soudr., aby vydán byl zákon, kterým se mění

některá ustanovení zákona občanského o právu manželském.

§ 1.

Manželství je smlouvou občanskou, která se uzavírá před státním úřadem první stolice. Manželům je na vůli zůstaveno, dáti sňatku požehnati podle obřadů své církve.

§ 2.

Překážky manželství povahy náboženské (§§ 63. a 64.), jakož i překážka dle § 67 obč. zák. se zrušují. Vláda vydá nařízení, zabezpečující dle možnosti zdravé potomstvo.

§ 3.

Manželství je rozlučitelné. Důvody rozluky jsou pro oba manžely a příslušníky všech náboženství stejné (§ 115. obč. zák.).

§ 4.

Manželství do dne vyhlášení tohoto zákona rozvedené rozloučí k návrhu jednoho manžela soud, který rozvod vyslovil. U sborových soudů rozhoduje samosoudce. Soud zjistí toliko, ze rozvod byl povolen a rozhodne usnesením. Druhý manžel může o žádosti za rozluku býti vyslechnut. Do usnesení rozluku povolujícího není opravného prostředku.

Ujednání o majetkových poměrech učiněná při rozvodu zůstávají v platnosti. Kdyby bylo třeba změniti je, rozhodne o tom po provedené rozluce v řízení nesporném soud (samosoudce), který rozvod povolil.

§ 5.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení a nevztahuje se na Slovensko.

§ 6.

Provedením pověřuje se vláda.

Návrh tento budiž přikázán ústavní komisi.

Dr. Bouček,

Dr. A. Uhlíř, Dr. Fr. Veselý, St. K. Neumann, Dr. F. Rambousek, Jiří Skorkovský,

F. Holejšovský, F. Zemínová, R. Laube, Dr. A. Kiouda, Emil Šimek, Krejčí, J. Svozil, Hrouda J. V., Dědic K., Viktor Dyk, Dr. Franta, Sonntág, Cingr, Jiří Stříbrný, F. Hummelhans, Dr. Engliš, J. Hrizbyl, Inž. O. Nekvasil, Dr. O. Krouský, Dr. Th. Bartošek, Emil Špatný, Dušek C., Dr. Franke, Dr. Veverka, V. Klofáč, Dr. Fischer R., Ant. Němec, . D. Vaněk.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP