Zasedání Národního shromáždění československého r. 1918

Tisk 2.

Návrh

posl. Johanise, Laubeho a soudr. ohledně zavedení pojišťování

dělnictva, zaměstnaného v podnicích zemědělských, jakož i čeledi.

Již rakouským zákonem o pojištění dělníků pro případ nemoci vydaným r. 1888 bylo stanoveno, že nemocenské pojištění hospodářských a lesních dělníků bude upraveno zvláštním zákonem zemským. Je jenom smutným faktem, že ani jeden dřívější zemský sněm pojištění těchto dělníků neprovedl. Je tudíž celých 30 let páchána na dělnictvu zemědělském, lesním a čeledi křivda, že z ochrany pro případ nemoci je vyloučeno. Také zdravotní důvody potřebu pojištění zmíněného dělnictva mimořádně v československém státě odůvodňují a proto podepsaní navrhují, aby do doby, než bude všeobecné dělnické pojišťování reformováno, Národní shromáždění co nejdříve schválilo tento zákon:

Zákon ze dne ............ 1918,

jímž se pojišťuje pro případ nemoci dělnictvo zemědělské, lesní a čeleď.

§ 1.

Dosavadní platné zákony nemocenského pojišťování dělníků a úředníků doplňují se tím, že na příště pojištění nemocenskému v obvodu československého státu podléhá všechno dělnictvo a úřednictvo, zaměstnané déle jak 3 dny v podnicích zemědělských, lesních, jakož i čeleď.

§ 2.

K pojišťování dělnictva zemědělského, lesního a čeledi jsou příslušny jedině okresní nemocenské pokladny.

§ 3.

Zákon tento nabývá platnosti dnem 1. ledna 1919 a jeho provedením se pověřuje ministr sociální péče.

Johanis, Laube,

Biňovec, Kříž, Nádvorník Robert, Merta, Jaroslav Kopeček, Charvát, Aust, Skurský, Časný, Pavlán, Habrman, Srba A., Ant. Němec, Šáda Josef, Jan Prokeš, Brožík Karel, Hrdlička Fr., Boh. Jakubka, Dr. Veverka, Pik, J. Marek, Dr. Witt, Svěcený, Burian Edmund, Václav Němeček, Karel Dědic, Brodecký, Dr. Krejčí, St. K. Neumann, Fr. Zemínová, Jan Hrizbyl, Dr. Rambousek, Netolický Josef, Dr. Klouda, Jiří Skorkovský, Emil Špatný, J. Svozil, Landová-Štychová.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP