Zasedání Národního shromáždění československého r. 1918.

Tisk 3.

Návrh

Dra. Engliše na vydání zákona o prozatímní ochraně lesů.

Zákon ze dne ...... na ochranu lesů.

§ 1.

Majitelé lesů, hospodařící na lesích dle pevných hospodářských plánů, jsou povinni dále hospodařiti dle těchto plánů, pokud se nepříčí ustanovením § 2. a 3.

§ 2.

V lesích tvaru vysokého (kmeninách) nesmí býti všeobecně prováděna mýtná těžba v porostech pod 60 let, v lesích tvaru středního a nízkého v porostech pod 20 let starých.

§ 3.

Za základ pasečné plochy se béře:

a) v lesích tvaru vysokého při rozloze lesa do 50 ha 60., při rozloze lesa přes 60 ha 80. díl veškeré lesní plochy lesa tvaru vysokého jednomu majiteli náležející.

b) V lesích tvaru nízkého a středního do 50 ha rozlohy 20. díl, přes 50 ha rozlohy 30. díl veškeré plochy lesu tvaru nízkého a středního jednomu majiteli náležející.

§ 4.

Za zachovávání ustanovení tohoto zákona odpovědni jsou majitelé lesů pod trestem vězení do 6 měsíců a peněžní pokuty do 5 milionů korun. Spoluviny na přestupku tomto se dopouštějí úředníci, kteří v dorozumění s majitelem lesa vědomě provádějí změny, příčící se tomuto zákonu.

§ 5.

Všichni lesní úředníci, stojící ve službách majitelů lesů jsou povinni ohlašovati okresnímu hejtmanství dané jim rozkazy a změny příčící se tomuto zákonu.

§ 6.

Všichni lesní úředníci, jsoucí ve službách majitelů lesů (ve smyslu pensijního zákona), buďtež za tím účelem vzati okresním hejtmanstvím ve slib, že budou plniti povinnosti plynoucí z tohoto zákona.

§ 7.

Pro plnění povinností tohoto zákona nesmí býti žádný úředník ze služby propuštěn. Má-li úředník za to, že dostal z tohoto důvodu výpověď, může podati s odkladným účinkem proti výpovědi odpor u okresního hejtmanství. Z rozhodnutí okresního hejtmanství lze se oběma stranám odvolati k místodržitelství, které rozhodne s konečnou platností. Byl-li odpor právoplatně zamítnut, platí den zamítnutí odporu za první den výpovědi.

§ 8.

Pro obvod každého politického úřadu jmenovati bude okresní hejtmanství v dorozumění se zemskou lesní inspekci důvěrníka z řad praktického lesnictva, aby dozíral k plnění ustanovení tohoto zákona.

§ 9.

Provedení tohoto zákona se ukládá úřadu pro správu zemědělskou.

§ 10.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášky.

Dr. Engliš,

Dr. Jan Herben, Dr. Jaroslav Stránský, Inž. Boh. Bečka, Dr. Weyr, Matoušek, Kalina, Dr. Lukavský, Dr. J. Brabec, Dr. B. Němec, Inž. O. Nekvasil, Fischer, Kunětická, Dr. Černý, Dr. Malínský, Heinrich, Dr. Hajn, Vaněk, Dr. Bouček, Dr. A. Kolísek, lnž. Rotnágl, Dr. Fáček.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP