Zasedání Národního shromáždění československého roku 1918.

Tisk 4.

Vládní návrh.

Zákon ze dne ...... listopadu 1918, jímž zrušují se šlechtictví,

řády a tituly.

§ 1.

Šlechtictví, dále řády a tituly, pokud nevyplývají z povolání, se zrušují.

Občanům státu československého zapovídá se přijímati podobných vyznamenání i v cizině. Cizozemec pozbývá vyznamenání takových nabytím tuzemského státního občanství.

Občané československého státu, kteří byli šlechtici, smějí užívati jen svého rodného jména bez každého přídomku a dodatku vyznačujícího šlechtictví (ku př.: kníže, hrabě, svobodný pán, rytíř, šlechtic atd.).

§ 2.

Řády, čestné kříže, medaille a podobné odznaky, jež dle platných předpisů v případě úmrtí vyznamenaného dědicové neb členové rodiny zesnulého mají vrátiti, musí býti nejdéle do 6 měsíců vráceny nejvyššímu úřadu pro správu vnitřní.

§ 3.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP