Zasedání Národního shromáždění československého roku 1918.

Tisk 6.

Vládní návrh.

Zákon ze dne ....... listopadu 1918 o zavedení obchodních

platidel.

§ 1.

"Zemská banka království Českého" v Praze se zmocňuje k výdeji poukázek na vlastní bankovní pokladnu, jež budou zníti na zaokrouhlenou částku, budou bezúročné a směnitelné v bankovkách Rakousko-uherské banky na předložení u "Zemské banky království Českého" nebo u jiných bank Zemskou bankou k tomu filiálně určených.

§ 2.

Poukázky v § 1. zmíněné bude vydávati banka v soukromém obchodě na krátkodobé půjčky nejvýše tříměsíční na směnky nebo na lombard za podmínek platných dle stanov Zemské banky pro půjčky toho druhu.

§ 3.

Ku směnování poukázek chovati bude Zemská banka hotovost bankovek Rakousko-uherské banky, po případě drobných mincí korunové měny (reservu). První hotovost se zřídí vkladem československého státu ve výši 25,000.000 korun, zúročitelných sazbou o 1/4 % nižší nežli bude činiti diskont zápůjček uvedených v § 2.

§ 4.

Uhrnný výdej všech poukázek nesmí přesahovati čtyřnásobnou reservu (§ 3.) bankovek Rakousko-uherské banky a drobných mincí měny korunové. Nařízením úřadu pro správu finanční, vydaným v dohodě s úřadem pro správu průmyslu, obchodu a živností, jakož i s úřadem pro správu zemědělství, může býti kdykoli výdej bankovek pod tuto hranici obmezen neb úplně zastaven.

§ 5.

Ku provádění obchodů dle tohoto zákona zřídí Zemská banka zvláštní oddělení od ostatních odvětví jejích obchodů účetně a bilančně přísně oddělené, jež bude státi pod stálým dozorem komisaře československého státu. O stavu oběhu poukázek a jich krytí jest uveřejňovati zprávu každého 7., 15., 23. a posledního dne v měsíci.

§ 6.

Zisk, plynoucí z výdeje těchto poukázek, rozdělovati se bude mezi Zemskou banku a československý stát v tomto poměru: Roční zisk do jednoho milionu se rozdělí mezi banku a stát v poměru 1:2. Roční zisk přes 1 až do 2 milionů rozdělí se v poměru 1:3. Každý další milionový stupeň se dělí v poměru ve prospěch státu o jednotku vyšším (1:4, 1:5, 1:6 atd.).

§ 7.

Poukázky v § 1. zmíněné budou v území československého státu zákonným platidlem jako bankovky Rakousko-uherské banky a budou bez obmezení přijímány u všech veřejných pokladen.

§ 8.

Zákonem tímto se mění, pokud se týče doplňují, platné stanovy "Zemské banky království Českého" v Praze.

§ 9.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

§ 10.

Provedením tohoto zákona pověřuje se úřad pro správu finanční v dohodě s úřadem pro správu průmyslu, obchodu a živností a s úřadem pro správu zemědělství.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP