Zasedání Národního shromáždění československého r. 1918.

Tisk 7.

VLÁDNÍ NÁVRH.

Zákon ze dne ...... listopadu 1918

o přejímání státních úředníků a zřízenců, jakož i úředníků a zřízenců státních

podniků.

Národní výbor nařizuje:

§ 1.

Všichni úředníci a zřízenci bývalého mocnářství rakousko-uherského, jakož i úředníci a zřízenci státních podniků, pokud v den vyhlášení tohoto zákona při státních úřadech v obvodu Československého státu byli ustanoveni, zůstávají ve svém úřadě a na svých místech jako úředníci Československého státu, přihlásí-li se do 8 dnů k výkonu tohoto slibu:

"Slibuji, že všechny své služební povinnosti, které mi dosud vůči rakouskému (rakouskouherskému, uherskému) státu byly uloženy, ode dneška věrně a svědomitě plniti budu vůči státu Československému, jeho presidentovi, vládě a všem jejím orgánům."

Kdo se včas, ač-li není překážky nepřekonatelné, nepřihlásí, pozbývá svého místa a všech nároků na plat a výslužné pro sebe a svou rodinu.

§ 2.

Slib vykoná se bez průtahu do rukou bezprostředního představeného, který jej smí přijmouti, až když sám jej byl vykonal. Protokol o vykonaném slibu všemi účastníky podepsaný, přednosta úřadu zašle vládě a předloží zároveň seznam úředníků a zřízenců, kteří slibu nevykonali, tudíž míst svých pozbyli.

Kde by představený přihlášky nebo slibu nepřijal, úředník nebo zřízenec přihlásí se písemně u vlády , která zařídí čeho k vykonání slibu potřebí.

§ 3.

Presidenti nově zřízených nejvyšších soudů, nejvyššího účetního dvoru, vrchních soudů, přednostové zemských vlád a zemští hejtmani vykonají slib do rukou vlády.

§ 4.

Vláda má právo do jednoho roku ode dne vyhlášení tohoto zákona propustiti bez jakýchkoli nároků nebo do výslužby dáti úředníky a zřízence státní, třeba slib vykonali. Postižený úředník má na vůli do 14 dnů ode dne doručeného usnesení podati vládě skrze svého bývalého představeného výklad o své dosavadní činnosti a udati důvody, pro které soudí, že se mu propuštěním stala křivda.

§ 5.

Kdyby některý úřad proto, že úředníci a zřízenci jeho odepřeli výkon slibu, zastavil svou činnost, lhůty pro úkony stran zákonem vyměřené se staví a počínají dále běžeti tři dny potom, kdy znovuzapočetí činnosti úřadu bude vyhlášeno ve sbírce zákonů a nařízení státu Československého.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP