Zasedání Národního shromáždění československého r. 1918.

Tisk 14.

Návrh

posl. Josefa Šamalíka, Vincence Ševčíka, Fr. Navrátila, Fr. Čapky a soudruhů v příčině zavedení jednotné kvoty chlebovin pro všechny země v československém státě zastoupené.

Válečný obilní ústav v Praze zvýšil dnem 11. listopadem t. r. moučnou dávku pro zemědělce na 16 kg obili měsíčně, pro osoby těžce pracující na 300 gr, pro ostatní na 200 gr mlýnských výrobků pro osobu na den.

Od 15. prosince t. r. má býti zvýšena dávka pro těžce pracující na 450 gr, pro ostatní na 300 gr mlýnských výrobků pro osobu na den, čítajíc v to mimo mouku také kroupy, ovesnou rýži, krupici a pravou rýži.

Po stránce výživy lidu jest jen vítati každou rozumější úpravu a zvýšení přídělů moučných výrobků, poněvadž jest nemyslitelno, aby mohl býti kterýkoliv člověk živ z kvoty dosaváde platné, stanovené bývalým úřadem pro výživu lidu ve Vídni.

Otázka aprovisace musí býti však řešena jednotně pro všecky země v československém státě zastoupené, poněvadž se autonomních práv zemí těchto nedotýká.

Na Moravě jest dosavad v platnosti ustanovení, dle kterého určena jest kvota vyživovací pro konsumenty 1·15 kg mouky pro osobu na den. Také pro výrobce byl příděl chlebovin snížen z původně stanoveného množství.

Pro stát československy zřízeno jest ministerstvo výživy, jemuž podléhají všecky země: Čechy, Morava, Slezsko a Slovensko.

Jest tudíž samozřejmo, že toto ministerstvo výživy má dbáti toho, aby v zemích jeho správě přidělených, prováděno bylo vyživování jednotným způsobem, a jest velmi povážlivým zjevem, pakli pro zemi českou zvyšuje se příděl obili a mouky pro producenty a konsumenty bez ohledu na Moravu, Slezsko a Slovensko, kde jsou přiděly jinaké a kde není možno pomýšleti na zvýšení kvoty, zejména na Moravě a ve Slezsku, vzhledem k nedostatečným zásobám obilních výrobků.

Spravedlnost toho vyžaduje, aby otázka výživy lidu byla řešena v celém státě československém jednotným způsobem, a to jak v zájmu producentů, tak i konsumentů.

Proto podávají podepsaní

následující návrhy:

1. Vzhledem k tomu, že válečný obilní ústav v Čechách bez ohledu na poměry v ostatních zemích, k státu československému náležejících, zvýšil od 11. listopadu, resp. 15. prosince t. r. vyživovací kvotu chlebovin a

2. že není jisto: zda tato, jakož i od 15. prosince t. r. nově upravená vyživovací kvota jest zabezpečena i pro spotřební lid, aby ohlášené zvýšení kvoty chlebovin se snad nestalo jen agitačním prostředkem polit. stran,

3. navrhujeme, aby pro všechny země v československém státě zastoupené byla jednotná kvota chlebovin, která by také z výnosu sklizně všech súčastněných zemí v československém státě byla zabezpečena,

4. a aby rekvisiční systém odběru plodin byl zrušen, a aby ve všech zemích státu československého zaveden byl rozumný odběr dle kontingentu na okresy, obce a jednotlivce spravedlivě rozdělený, a aby ve všech těchto zemích po odevzdání potřebných kontingentů byly ostatní zásoby sklizně u rolnictva uvolněny, zejména aby byly zrušeny mlecí lístky.

Návrh budiž přidělen zásobovacímu výboru.

V Praze 15. listopadu 1918.

J. Šamalík, Ševčík, Navrátil, Čapka,

Valoušek, Dr. Stojan, Zavoral, E. Červinka, Ing. Pospíšil, Šrámek, Šolle, Dr. Mazanec, Bařina, Kordač, Dr. Novotný, Jílek, V. Sedláček, J. Rýpar, Kadlčák, Dr. Dolanský.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP