Zasedání Národního shromáždění československého r. 1918.

Tisk 34.

Návrh

Dra. Boučka a soudr., aby vydán byl zákon o spolcích.

§ 1. Aby spolek se stal osobou právnickou, je třeba, aby zapsán byl do seznamu spolků. Seznamy tyto vedou správní úřady první stolice.

§ 2. Kdo o zápis spolku žádá, předloží hejtmanství dvojí stejnopis stanov, ve kterých dlužno uvésti:

a) jméno a sídlo spolku;

b) účel jeho a způsob, jakým se stanoví příspěvky;

c) práva a povinnosti členů;

d) jak se dějí a vyhlašují usnesení spolková;

e) kdo oprávněn je jménem spolku jednati, jakož i jména a bydliště jeho prvních zástupců;

f) způsob, jakým se spolek rozpouští a komu jmění jeho má připadnouti.

§ 3. Úřad k zápisu povolaný může odepříti zápis, nevyhovují-li stanovy předpisům § 2., nebo příčí-li se účel spolku trestnímu zákonu, jinak povinen jest do 14 dnů vrátiti žadateli jedny stanovy opatřené doložkou o zápisu a vyhlásiti zápis jakož i jména a bydliště prvních zástupců v úředních novinách. Překročení této lhůty tresce se k návrhu žadatelovu jako přestupek disciplinární a zavazuje vinníka, jde-li o hrubou nedbalost k náhradě škody, o které rozhoduje soud.

§ 4. Změnu osob spolek zastupujících dlužno ohlásiti úřadu k zápisu povolanému do 8 dnů.

§ 5. Zřídí-li zapsaný spolek odbor, který má jiné zástupce, nežli spolek ústřední, dlužno postupovati jak předepsáno v § 2. Úřad k zápisu povolaný nesmí však, zůstávají-li stanovy beze změny, zápis odepříti.

§ 6. Spolek může úřadem k zápisu povolaným býti rozpuštěn, byl-li jeho činností vážně porušen trestní zákon nebo veř. pokoj a řád. V nálezu musí býti uvedeny skutečnosti, jež zavdaly příčinu k rozpuštění. Rozpuštěním přestává činnost spolková i když nález nenabyl ještě právní moci.

§ 7. Do nálezu, kterým odepřen byl zápis spolku, nebo kterým spolek byl rozpuštěn, lze si stěžovati k nadřízenému úřadu. Stížnost podati dlužno u úřadu, který rozpuštění nařídil do 8 dnů ode dne doručeného nálezu.

Byl-li nález potvrzen, lze si stěžovati k nejvyššímu správnímu soudu.

§ 8. Za zápis spolku dlužno složiti náklady na vyhlášku v úředních novinách.

§ 9. Kdo poruší předpisy tohoto zákona, dopouští se přestupku, který se tresce vězením do 14 dnů nebo trestem peněžitým do 200 K.

§ 10. Byl-li spolek rozpuštěn, úřad k zápisu povolaný učiní opatření, aby jmění bylo zabezpečeno účelu stanovami určenému.

§ 11. Zákon ze dne 15. listopadu 1867, č. 134 ř. z. pozbývá platnosti.

§ 12. Prováděti tento zákon náleží vládě.

§ 13. Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

V Praze, dne 21. listopadu 1918.

Dr. Bouček,

Dr. Veselý, Dr. Rambousek, C. Dušek, Holeyšovský, Landová-Štychová, V. Freiman, Hrouda, Dr. Ant. Klouda, Dr. Ot. Krouský, Buříval, E. Špatný, Jiří Skorkovský, Krejčí, St. K. Neumann, Machar, Dr. Engliš, Dr. Jar. Vlček, Zemínová, Vochoč, Dr. J. Stránský, Dr. Theodor Bartošek, Dr. G. Heidler, Dr. J. Brabec, J. Mattuš.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP