Zasedání Národního shromáždění československého r. 1918.

Tisk 42.

Návrh

člena Národního shromáždění Tayerleho, Jakubky, Jiráska a soudr. na úpravu pracovních Poměrů v závodech na těstové a cukrové výrobky.

§ 1.

Ve všech závodech, které zaměstnávají se výrobou těstového a cukrového zboží pro vlastní obchod neb za úplatu, může se pracovati pouze ve všední dny mezi šestou hodinou ranní a desátou hodinou večerní.

V den před nedělí nebo svátkem musí práce končiti šestou hodinou večer.

V neděli jest úplný klid práce, který počíná o šesté hodině večerní v sobotu a končí šestou hodinou ráno v pondělí.

O svátcích je dovoleno pracovati pouze do 12. hodiny polední. Jsou-li tři svátky za sebou, jest třetí svátek pracovním dnem.

Prodej hotových výrobků jest v neděli a ve svátek dovolen pouze do devíti hodin dopoledne.

§ 2.

Pracovní doba při výrobě i prodeji zaměstnaných mužských i zemských pomocníků i učňů nesmí přesahovati, včetně půlhodinové přestávky, osm za sebou jdoucích hodin denně. Živnostenský úřad v případech nevyhnutelné nutnosti může pracovní dobu prodloužiti nejvýše o pět hodin v týdnu, a to ne více než po deset týdnů v roce.

Práce přes čas honoruje se mzdou nejméně o 50% vyšší.

O práci přes čas musí býti vedena kniha, kde zaneseno býti musí, kdy a kolik hodin který v závodě zaměstnaný dělník přes čas pracoval. Do knihy té mají právo zástupci dozorčích úřadů kdykoli nahlédnouti.

§ 3.

Ve zvláště mimořádných případech může živnostenský úřad dovoliti práci noční ve všední dny, a to nejvýše desetkráte v roce. V povolení musí býti stanovena noc, kterou je dovoleno v noci pracovat. Za noční práci platí se mzda o 100% vyšší. Mladiství pomocníci do 18 let stáří a ženy nesmějí býti v noci zaměstnáváni.

§ 4.

O tom, mají-li dělníci v povolené dny v noci pracovat, neb pracovat přes čas, musí býti zvláštní dohoda s příslušnou odborovou organisací dělnictva. Bez této dohody nejsou dělníci povinni vykonávati práci noční a práci přes čas.

§ 5.

Mzda vyplácí se dělnictvu v hotových penězích.

§ 6.

Mladiství dělníci do 14 let stáří nesmějí býti vůbec zaměstnáváni. Pomocníci přes 14 let, kteří přijati budou do učení, jsou povinni podrobiti se lékařské prohlídce u úředně stanoveného lékaře. Bližší ustanovení o témže a vysvědčení lékařském vydáno bude zvláštním nařízením.

§ 7.

O zdravotních a bezpečnostních opatřeních v provozovnách vydána budou zvláštní zákonná ustanovení.

§ 8.

Každý zaměstnavatel i dělník, pracuje-li neb nařídí-li pracovati proti ustanovením tohoto zákona, potrestán bude pokutou až do 5000 korun, nebo vězením až do šesti měsíců. Majitelům závodů, kteří byli pro přestupek tohoto zákona odsouzeni, bude v opětovném případě odejmuto právo k dalšímu provozování živnosti.

§ 9.

Ustanovení tohoto zákona musí býti vyvěšeno v dílnách na místě všem dělníkům přístupném.

§ 10.

Zákon tento nabývá platnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Formálně budiž tento návrh přikázán výboru sociálně politickému.

V Praze, dne 20. listopadu 1918.

R. Tayerle, Jakubka, Jirásek,

Ant. Srba, Modráček, Novák Ant., Pik, dr. Meissner, Hrdlička Fr., Skurský, Fr. Hummelhans, Nádvorník, Cingr, Václ. Němeček, Josef Stivín, F. Svoboda, Ant. Němec, Hudec, F. V. Krejčí, Šáda Josef, Prokeš, Ecksteinová.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP