Zasedání Národního shromáždění československého roku 1918.

Tisk 47.

Dotaz

člena. Národního shromáždění Jana Pelikána a spol. na občana ministra

železnic Dra. Zahradníka v záležitosti zabezpečení dopravy železniční

na Moravě s ohledem na stanovisko Němců moravských ku

československému státu.

Personální politika vídeňských železničních správ způsobil , že vláda československého státu spravuje dnes obor železniční československému obyvatelstvu prostřednictvím - z veliké části - německých přednostů služebních míst a orgánů dozorčích úřadů. Pouze u býv. severní dráhy z 84 českých (před státním převratem) stanic je 40 v rukou německých přednostů. Topírna není na celé Moravě obsazena ani jediným českým správcem. Sekce pro udržování dráhy rušeny byly v posledních několika létech téměř výhradně v městech českých a tratě přiděleny byly bez ohledu na technické a bezpečnostní požadavky ponechaným sekcím se sídlem v místech německých.

Při státním převratu veden byl Národní výbor na Moravě snahou nikoho nepoškoditî. Učinil jedině to opatření ve službě železniční, že u nevelké řady přednostů služebních míst různých oborů jmenoval své důvěrníky. Toto humánní počínání není kvitováno moravskými Němci s loyalitou, kterou při nastalých okolnostech slušní činitelé byli by československé vládě povinováni.

Československému státu nebezpečný nacionální duch Němců - vyvolaný šovinistickými německými politiky - zastupujícími zájmy německého Rakouska - posilován je mezi německým zřízenectvem různýmî telegrafickýmî výzvami a ujišťováními představitelů vídeňských železničních správ ohledně zabezpečení zřízenců německých v německém Rakousku. Tato agitace vyvolala stav: Němci vykládají si humánní počínání československé vlády jako slabost a zřízenectvo české, které vidí, že po převratu státním zůstává v područí svých utiskovatelů, jímáno je pocitem stísněnosti.

V Brně příkladně přijímá dále přednosta stanice býv. spol. stát. dráhy - vrch. insp. Müller německé zaměstnance - jak je nezvratně zjištěno - ačkoliv zejména v době války nebyl přijat mezi velikým počtem zaměstnanců mužských i ženských hlavně ku průvodčí službě - ani jediný Čech. Takto přijatým lidem, pro něž není zaměstnání - dána byla v mnohých případech ihned placená dovolená. Někteří průvodčí a dělníci umístěni v kanceláři.

V obvodu sekce pro udržování býv. spol. stát. dráhy v Brně II. - nebyl dán Němci vrchnímu radovi Rybkovi žádný důvěrník. A to vzdor tomu, že denuncováním insp. Válka v Brně pro pobuřováni a existenčním zničením téhož representoval se jako člověk československému státu nepřátelsky založený. Slavnostní akt přísahy zaměstnanectva (dělníků) vesměs českého, nenechal skládati do rukou českého přiděleného inženýra, nýbrž delegoval k němu inženýry Wechsberga a Thumse - neumějící česky.

Personál německé národnosti nahnán byl do organisací s tendencemi německo-nacionálními, jichž representantî pracují otevřeně proti zájmům našeho mladého státu. Předseda spolku "Reichsbund" "der deutsche Eisenbahner" vlak vůdce Plotz v Brně - zadržel svůj vlak jedoucí do Brna v Hrušovanech do té doby - až zfanatizovaní tamější Němci, kteří v místě ohrožují české železniční zaměstnance i strojními puškami, obrali všechny cestující o Jich věci. Týž zřízenec vybízel před několika dny v Silůvkách u Brna zaměstnance ku stávce.

Německo-rakouský režim poslance Teufla způsobil, že stanice od Znojma počínaje - Hrušovany a Fryšavou konče - přihlásily se k německému Rakousku. Řada českých železničních zaměstnanců ve Znojmě suspendována. Postupně obsazena byla německou mocí i Miroslava. Z Moravského Krumlova nechal tamější - dnes sesazený- přednos ta zvláštním vlakem odvézti mnoho zboží. V Jihlavě přednostové stanice a topírny nechali odvézti 11 lokomotiv do území německého Rakouska.

Mimo v těchto stanicích lze pozorovati hnutí pro německé Rakousko i ve stanicích Suchdole, Březové. Svitavách, Krasíkově, Pohořelicích, Hustopeči na trati Brno-Břeclav, kam musila býti dána v oj. posádka a j. v.Trať Hrušovany-Mikulov obsazena Němci. Stanice Břeclav - dveře do Moravy - nenachází se v plném bezpečí. Ani v jednom případě se nestalo, že by německý přednosta byl nacionální agitace odsoudil, nebo zakřikl.

Personál u telegrafů v něm. stanicích je německý, velkou většinou češtiny neznalý. Podávání, transitování a přebírání depeší - i nejdůležitějších, trpí mnohahodinovým průtahem. Rozhovor se sousedními stanicemi Němci obsazenými není kontrolován. Stejné Je i s telefony. Úřaduje se ovšem ponejvíce německy. Ještě několik dní před převratem zřízena na rychle v Brně na sev. nádraží telegrafní škola ze samých německých aspirantů.

Jistota správných disposic pro různé, ve vážné této době nepředvídané případy, vzhledem ku ideologii Němců a jich ne neznámý odpor k československému státu je tedy rozhodně otřesena. A to zejména v dopravních střediscích Brně, Olomouc.i, Břeclavě, kde Je českého zaměstnanectva nedostatek. Vyvolávání obav zaměstnanectva nemístným líčením nejisté hospodářské budoucnosti toho to, jak se dalo u příležitosti návštěvy posl. Teufla dne 17. listopadu v Brně, je dopravě neméně nebezpečnou agitací, ježto získává půdy i mezi zaměstnanectvem neněmeckým.

Je nutno učiniti důkladná opatření ve směru zajištění většího počtu státu věrného zaměstnanectva v oboru služby vlakové, výpravčí, strojní, průvodčí, telegrafní, staniční a strážní rychlým zaškolením a připravením všech zaměstnanců dnes na nižších místech upotřebených, kteří mohou býti pro důležitější upotřebení uschopněni. Taková záloha bude účelnou i pro potřebu na železnicích na Slovensku.

Je nezbytno učiniti řadu opatření rázu osobního. V důsledku toho táží se podepsaní občana ministra železnic:

Je ministru železnic stav tento znám?

Hodlá občan ministr ve smyslu naznačeném učiniti vše, aby doprava na moravských železnicích chráněna byla před možnými důsledky nepříznivého stanoviska Němců k československému státu?

V Praze, dne 21. listopadu 1918.

Jan Pelikán,

Vochoč Laube Rud., dr. Rambousek, Holejšovský, Jan Hrizbyl, dr. Klouda, Krejčí, Franke, Konečný, J. Svozil, Hrouda J. V., Kopeček, Zemínová, Buříval, Landová-Štychová, dr. Veselý, C. Dušek, V. Freman dr. Bartošek, dr. Rambousek, St K. Neumann, J. Skorkovský, Slavíček, Netolický, Špatný.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP