Zasedání Národního shromáždění československého r. 1918.

Tisk 76.

Návrh

Mil. Vojty a soudruhů na zřízení státní pojišťovny proti škodám způsobeným krupobitím na polní úrodě na podkladě průměrného (paušálního) pojištění.

§ 1. Vláda zřídí a ve své správě povede pojišťovnu proti škodám způsobeným krupobitím na polní úrodě na podkladě průměrného (paušálního) pojištění.

§ 2. Přednostu této pojišťovny jmenuje vláda a přidělí mu k ruce dostatečný počet způsobilých úředníků.

§ 3. Veškeré výlohy vzešlé se správou pojišťovny hradí stát.

§ 4. Pojištění polní úrody pro ti krupobití jest nucené v tom smyslu, ze každý majitel nebo uživatel pozemku jest povinen pojistiti polní úrodu, ponecháno mu však na vůli výběr pojišťovny, t. j. buď se pojistiti u státní neb kterékoliv jiné, nucen však na požádání správy státní pojišťovny podati průkaz přiměřeného pojištění svých pozemků. Neprokáže-.i se, má právo správa státní pojišťovny uložiti pokutu až do pateronásobného obnosu příspěvků, vypadajících na jeho pozemky.

§ 5. Členy pojišťovny jsou pojištěnci. Za clena možno přistoupiti každou dobu. Členství a s ním spojených práv nabývá se druhý den po obdržení přihlášky správou pojišťovny a trvá nepřetržitě, pokud pojištěnec neučiní právoplatnou výpověď ve způsobu stanoveném pojišťovnou neb pokud majitel tytéž pozemky ve vlastnictví po případě v užívání má.

§ 6. Nastane-li změna tím, že buď pozemky jakýmkoliv způsobem rozmnoženy neb zmenšeny, jest majitel povinen prostřednictvím obecního úřadu žádati za změnu, t. j. za zvýšení neb zmenšení pojistky.

§ 7. Přistupující clen povinen zaplatiti přístupné, jehož výši ustanoví správa pojišťovny v poměru k velikosti pozemků. Pojistné musí se zaplatiti na celý rok, ať pojištěnec přistoupí kteroukoliv dobu, nejdéle do konce října.

§ 8. Přejde-li pozemek pojištěný na nového vlastníka, přejímá tento veškerá práva a závazky, po případě nedoplatky svého předchůdce na sebe.

§ 9. Slevy se žádné nepovolují ani splacené příspěvky nevracejí. Tyto možno vymáhati jako jiné státní berně. Výlohy tím vzešlé nese pojištěnec.

§ 10. Pojištění je průměrné čili paušální. Výše pojistky stanoví se tím způsobem, že majitel pozemků na základě tříleté sklizně vypočte průměrnou cenu jednotlivých plodin a tyto ceny jednotlivě zanese do přihlášky. Obecní úřad, prozkoumav přihlášku, zda skutečným poměrům odpovídá, uzavře smlouvu a tuto zašle správě pojišťovny, kteráž má právo smlouvu prozkoumati a udání tam po případě opraviti.

§ 11. Správa pojišťovny stanoví výši sazby příspěvků ve zvláštním tarifu pro jednotlivé oblasti československého státu a jednotlivé druhy plodin, jakož i které druhy plodin možno pojistiti. Vypočte obnosy příspěvků jednotlivých pojištěnců, veškeré pojištěnce jednoho okresu zanese do seznamu s udáním příspěvků a tento v příhodnou dobu zašle bernímu úřadu, jenž pojistné příspěvky vybere a odvede týmž způsobem jako státní berně.

§ 12. Obecní úřady budou potřebnými tiskopisy poděleny a jsou povinny tyto na požádání vydati, vyplněné přijímati, smlouvy uzavírati, hlášené škody správě pojišťovny oznámiti, vystoupení pojištěnců předkládati.

§ 13. Škodu způsobenou krupobitím nutno nejdéle ve 2 dnech po krupobití, den krupobitní nečítaje, u obecního úřadu buď písemně neb ústně oznámiti, tento jest povinen oznámení to ve 24 hodinách zaslati správě pojišťovny. Neoznámí-li poškozený v čas škodu, ztrácí nárok na náhradu.

§ 14. Každé okresní zastupitelstvo k odhadu škod způsobených krupobitím zvolí důvěryhodného znalce, kterému správa pojišťovny přidělí některý sousední okres, správa pojišťovny pak jmenuje pro každé hejtmanství vrchního znalce. Tento i onen musí býti členem pojišťovny.

§ 15. Náhradu lze žádati při nejméně 6% poškození plodin. Žádá-li pojištěnec za odhad škody nedosahující 6% poškození, nucen výlohy odhadu hraditi sám.

§ 16. Po oznámeni škody vyzve správa pojišťovny znalce okresním zastupitelstvem zvoleného k odhadu škod. Týž společně s poškozeným dohodne se o výši poškození. Není-li poškozeny spokojen s odhadem okresního znalce, má právo požádati za odhad vrchním znalcem, proti jehož rozhodnutí není dalšího odvolání. Výlohy vzešlé s odhadem okresního znalce nese správa pojišťovny, vyjímaje § 15., s odhadem vrchního znalce v tom případě, byla-li škoda nalezena stejnou neb docela menší poškozený - jinak správa pojišťovny. Odstraní-li pojištěnec plodiny před odhadem s pole, ztrácí nárok na jakoukoliv náhradu.

§ 17. Náhradu za způsobenou škodu nemůže nikdo zabaviti, též nemožno ji na třetí osobu přenésti.

§ 18. Dopustil-li by se pojištěnec vůči správě pojišťovny bud při uzavírání smlouvy neb při vyšetřování škody podvodu, pro který byl soudně stihán, ztrácí nárok na náhradu, příspěvek však povinen za tento rok hraditi. Pokud nalézá se ve vyšetřování nesmí se mu náhrada vyplatiti.

§ 19. Ku krytí odhadnutých škod použijí se veškeré pojistné příspěvky po odražení výloh vzešlých s odhadem škod. Nestačily-li by tyto prostředky, použije se reservního fondu do vyčerpání jedné čtvrtiny. Pak-li i toto uhrazení objevilo by se nedostatečným, sníženy budou odhady škod o tolik procent, mnoho-li se nedostává, nejvýše ale jen do 50%. V případě, že by ani o 50% snížený odhad z těchto prostředků nemohl být; úplně k ryt, doplní vláda ze státních prostředků chybějící obnos.

§ 20. Odhadnutá škoda poškozeného druhu plodin vyplatí se v plném obnosu bez jakékoliv srážky, stačí-li prostředky k úplné úhradě. Nestačí-li, stane se výplata dle § 19.

§ 21. Výplata škod stane se nejdéle do konce měsíce prosince a to tím způsobem, že správa pojišťovny za šle výši odhadnutého obnosu obecnímu úřadu, který obnos mezi poškozené pro ti kvitanci, dle seznamu pojišťovnou zaslaného rozdělí. Nevyzdvihne-li si pojištěnec obnos za odhadnutou škodu do dvou let, připadá tento reservnímu fondu.

§ 22. Správa pojišťovny zřídí reservní fond, jehož příjmy tvořiti budou: 1. Úroky z reservního fondu, 2. přístupné, 3. propadlé odškodnění, 4. přebytky příspěvků z minulých let. § 23. Vrchní dozor nad správou pojišťovny přináleží vládě, která též pojišťovnu na venek zastupuje, může však zastupování přenésti na přednostu pojišťovny. Vládě přináleží systemizovati místa při pojišťovně, jmenovati a propouštěti úředníky a sluhy, stanoviti výši jich služného, schvalovati závěrečné účty. Úředníci i sluhové přijati jsou pod týmiž podmínkami, jako ostatní úředníci a sluhové státní.

§ 24. Každá změna stanov může se státi jen řádným usnesením sněmovním. § 25. Dopisy mezi správou pojišťovny a úřady jak zeměpanskými tak autonomními, jakož i mezi pojišťovnou a odhadci, jsou poštovného prosty. § 26. Pojišťovna jest ode všech státních poplatků, jakož i kvitance na vyplacené odškodněné obnosy kolků prosty. V ohledu formálním navrhují přidělení návrhu tohoto zvláštní komisí zvolené ze 16 členů.

V Praze, dne 21. listopadu 1918.

Mil. Vojta,

Špaček, Měchura, Beran, Udržal, Jonáš, Babánek, Malkus, Hübner, Donát, Slavík, Chaloupka, Dr. Hnídek, Dr. Kyjovský, F. Hybš, Bradáč B., Jos. Smrtka, K. Sáblík, Jar. Rychtera, Prokůpek, Dr. Srdínko, Lukeš.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP