Zasedáni Národního shromážděni československého roku 1918.

Tisk 100.

Dotaz

posl. A. Čuříka, Václava Sedláčka a soudr. na ministra vnitra a spravedlnosti o zaručení svobody shromažďovací a spolčovací pro veškeré dělnictvo, bez ohledu na jeho politické a náboženské přesvědčení.

Vyhlášením československé republiky nadšeno jest dělnictvo československé bez rozdílu stranické příslušnosti a bez ohledu na přesvědčení náboženské. Dělnictvo nejprve očekává od tohoto převratu splnění svých přání a zaručeni svobod, které mu dosud byly odpírány.

Proto tím bolestněji se ho dotýká, když nyní začíná se agitovat v některých závodech průmyslových, jako na přiklad v Karlových Hutích v Lipně u Frýdku, v továrnách textilních v Brně, v závodech Vítkovských na Ostravsku a jinde, ze veškeré dělnictvo mu si býti organisováno pouze v organisacích sociálně-demokratických, a že jiné organisace dělnické, zejména organisace československého dělnictva křesťansko-sociálního, nebudou trpěny.

Takový postup jistých agitátoru způsobuje velké rozechvěni mezi dělnictvem, ježto odporuje každému pojmu o svobodě a demokracii.

Organisace československého dělnictva křesť.-soc. se sídlem v Brně, založen a již r. 1903, má na Moravě, ve Slezsku, české Vídni na 300 místních skupin. vedle organisací, kteréž ve značném poctu jsou soustředěny v ústředí podobného sdruženi dělnického v Hradci Králové pro Čechy. Oboje ústředí má na 30.000 řádně organisovného členstva a dosavadním svým postupem prokázalo jednak opravdu solidárním postupem s jiný mi organisacemi, jednak také svými vlastním i akcemi pro uplatněni mzdových a pracovních i svépomocných požadavků dělnických, že representuje vůli velké části dělnictva, které se hlásí k zásadám křesťanského socialismu, a ze existence těchto sdruženi jest plně oprávněna v zájmu dalšího správného postupu dělnického stavu. Pro zachování opravdové svobody přesvědčení jest také nutno, aby byl zamezen a přísně trestán každý teror a nátlak proti dělnictvu určitého názoru.

I táží se podepsaní, zda jest vládě známo takové násilné jednáni různých živlů, zda vláda jest ochotna všemi vhodnými prostředky toto jednáni potírat a jak hodlá zaručiti chránit svobody všech organisací, které jsou ustaveny v mezích platných zákonů Československé republiky.

V Praze dne 27. listopadu 1918.

A. Čuřík, Václ. Sedláček,

Ervin Červinka, Fr. Navrátil, Dr. Okánik, Dr. Kolísek, Šrámek, Bařina, Kadlčák, Prof. Kordač,.Jan Rýpar, Šamalík, Dr. Novotný, Ševčík, Zavoral, Jílek, Frant. J. Kroiher, Šolle,


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP