Středa 30. listopadu 1938

(Začátek schůze v 10 hod. 53 min. dopol.)

Přítomni:

Předseda posl. sněmovny Malypetr;

předseda senátu dr Soukup;

místopředsedové posl. sněmovny: dr Markovič, Langr, Košek, Sivák, Vávra;

místopředsedové senátu: Donát, dr Hruban, dr Bas;

zapisovatelé posl. sněmovny: Bergmann, Dubický, dr inž. Fulík, Jaša, Michálek, Pik, Šalát, Vičánek;

zapisovatelé senátu: dr Karas, Kříž, Pázmán, Pichl, Sehnal.

Celkem přítomno 313 členů Národního shromáždění podle presenčních listin.

Členové vlády: Předseda vlády arm. gen. Syrový; ministři dr Bukovský, Černý, dr Feierabend, divis. gen. Husárek, dr Chvalkovský, brig. gen. Kajdoš, dr Kalfus, dr Karvaš, inž. Vavrečka, dr Zenkl. Ministři vlády slovenské: dr Tiso; Černák, dr Ďurčanský, Lichner, Teplanský. Ministři vlády podkarpatoruské: dr Bačinský, Révay.

Předseda nejvyššího účetního kontrolního úřadu dr Horák.

Tajemníci: sněmovní tajemník dr Říha; tajemník senátu dr Bartoušek.

Předseda Malypetr (zvoní): Zahajuji schůzi Národního shromáždění podle §§ 38, 56, 57 a 59 úst. listiny.

Schůzi tuto svolal předseda vlády dne 26. listopadu 1938 k volbě presidenta republiky.

Volbu provede Národní shromáždění podle norem ústavní listiny a podle zákona o volbě presidenta republiky č. 161 Sb. z. a n. z r. 1920 a kromě toho podle §u 10, části druhé, hlavy III ústavního zákona č. 299 Sb. z. a n. z r. 1938 o autonomii Slovenskej krajiny, jelikož dne 5. října t. r. se president republiky dr Beneš vzdal svého úřadu dopisem zaslaným předsedovi vlády, který jej v opise dne 6. října pod č. j. 8520/317/13 zaslal předsednictvu Národního shromáždění.

Sděluji:

Funkci tajemníka při této schůzi koná tajemník posl. sněmovny JUDr Jan Říha s tajemníkem senátu JUDr Bedřichem Bartouškem za účasti ostatních členů tajemnického úřadu posl. sněmovny a senátu.

Úkol zapisovatelů opatřují páni zapisovatelé sněmovny poslanecké a senátu, z nichž ustanovím skrutátory.

Jako pořadatelé fungují pp. pořadatelé posl. sněmovny a senátu.

Na tuto schůzi omluvili se nemocí poslanci dr Hodža, Lanc; senátoři dr Brass, dr Buday, Klofáč, Riedl, Roudnický.

Lékařské vysvědčení předložil posl. Křemen.

Dovolené na tuto schůzi dal jsem: poslancům inž. Karmasinovi, inž. Králíčkovi, Kundtovi, dr inž. Lokschovi, dr Mayr-Hartingovi; senátorům dr Hilgenreinerovi, Keilovi, Schrammelovi.

Přistoupíme k jednání o pořadu, na němž jest jako odst. 1:

1. Volba presidenta republiky.

Z presenčních listin jsem zjistil, že až dosud je přítomno 209 poslanců, z toho 46 zvolených na území Slovenskej krajiny, a 104 senátorů, z toho 18 zvolených na území Slovenskej krajiny.

Je tedy přítomna nadpoloviční většina úhrnného počtu členů jak sněmovny poslanecké, tak i senátu v čas volby, podle předpisů §u 57 úst. listiny, §u 6 zákona o volbě presidenta republiky, jakož i podle §u 10 ústavního zákona o autonomii Slovenskej krajiny, takže schůze je způsobilá platně vykonati volbu.

Podle §u 4 zákona o volbě presidenta republiky volba se koná ve schůzi veřejné, lístky, bez jakékoliv debaty.

V tomto rámci a se zřetelem k zmíněnému již ustanovení § u 10 úst. zákona o autonomii Slovenskej krajiny, podle kterého většina potřebná ve smyslu § 57 úst. listiny k volbě presidenta republiky musí zahrnovati přiměřenou většinu členů Národního shromáždění zvolených na území Slovenskej krajiny, provedeme volbu takto:

Dám předčítati jména všech členů Národního shromáždění.

Každý, jehož jméno bude přečteno, přistoupí k urně umístěné ve středu sálu před stolem pana předsedy vlády a odevzdá do ní v nezalepené bílé obálce hlasovací lístek, který již před tím vyplnil jménem kandidáta.

Prosím pp. poslance a senátory, aby přistupujíce k urně opakovali své jméno úředníku, který bude u urny spolu s pp. zapisovateli posl. Dubickým a sen. Pichlem konati službu, tak aby mohl zaznamenati provedení volebního aktu vyvolaným členem Národního shromáždění.

Nejprve budou předčítána jména členů Národního shromáždění zvolených na území Slovenskej krajiny, kteří svým úřadem jsou vázáni na presidiální tribunu a ministerskou lavici. Ti všichni vykonají volbu se svého místa vhozením hlasovacího lístku do urny, která k nim bude donesena.

Poté budou předčítána jména ostatních členů Národního shromáždění zvolených na území Slovenskej krajiny. Až všichni odevzdají své hlasovací lístky, bude vyměněna urna, tak aby skrutinium této části hlasů mohlo býti provedeno odděleně.

Po výměně urny budou předčítána jména ostatních členů Národního shromáždění, kteří svým úřadem jsou vázáni na presidiální tribunu a ministerskou lavici.

Pak konečně jména všech ostatních členů Národního shromáždění.

Upozorňuji ještě, že je dlužno odevzdati v obálce, nezalepené, pouze jediný hlasovací lístek, vyplněný jménem toliko jediného kandidáta, a to bez jakýchkoliv poznámek, neboť zákon předpisuje volbu bez rozpravy, tedy i bez jakýchkoli projevů písemných; jinak by hlas nemohl býti uznán za platný, stejně jako hlas odevzdaný na jiném než sněmovní kanceláří doručeném a předtištěném hlasovacím lístku, či vůbec na lístku vzbuzujícím jakoukoliv pochybnost.

Hlasovací lístky, t. j. lístky, které každý obdržel, jsou - jak již bylo řečeno - bílé, opatřeny v záhlaví předtiskem "Hlasovací lístek k 1. volbě presidenta Čsl. republiky r. 1938" a kulatým razítkem sněmovní kanceláře.

Aby bylo možno vyhověti §u 10 ústavního zákona o autonomii Slovenskej krajiny, jsou hlasovací lístky členů Národního shromáždění ze Slovenska orazítkovány jinou barvou než lístky ostatní.

Než přistoupím k volbě, konstatuji, že všem pp. poslancům a senátorům byly hlasovací lístky vydány dílem prostřednictvím tajemníků jich klubů, dílem sněmovní kanceláří.

Je snad někdo, kdo hlasovací lístek a obálku neobdržel? (Nikdo se nehlásí.)

Není tomu tak.

Přistoupíme k výkonu volby.

Žádám, aby pp. členové Národního shromáždění vyplnili - pokud snad již tak neučinili - rozdané jim lístky jménem kandidáta na úřad presidenta republiky. (Děje se.)

Žádám pana tajemníka posl. sněmovny dr Říhu, aby předčítal jména členů Národního shromáždění. Vyvolaní nechť přistupují k urně a způsobem již oznámeným odevzdají své hlasy.

Pp. posl. Dubického a sen. Pichla žádám, aby se spolu s ustanovenými úředníky sněmovní kanceláře ujali služby u urny. (Sněm. tajemník dr Říha předčítá jména členů Národního shromáždění podle pořádku označeného předsedou, a to nejprve jména členů Národního shromáždění, zvolených na území Slovenskej krajiny, a pak jména ostatních členů Národního shromáždění.)

Žádám nyní, aby pp. posl. Dubický a sen. Pichl odevzdali sebrané hlasy na sčítací stůl a spolu s tajemníkem sněmovny dr Říhou a tajemníkem senátu dr Bartouškem provedli skrutinium, zjistili a mně oznámili jeho výsledek.

(Po provedeném skrutiniu:)

Prohlásím nyní výsledek volby.

(Zvukový záznam)

Podle výsledku sčítání hlasů, který mně oznámili pp. skrutátoři spolu s pp. tajemníky sněmoven, bylo odevzdáno 312 platných lístků, z nichž 39 je prázdných.

Na jméno dr Emil Hácha zní 272 hlasů. (Potlesk.)

Počet 272 hlasů převyšuje třípětinovou většinu při volbě přítomných, která činí 187 hlasů, z nich pak 58 jsou hlasy slovenských členů Národního shromáždění, takže jménu dr Emila Háchy dostalo se z předepsaného počtu přítomných ke zvolení potřebného počtu hlasů jak podle ústavní listiny, tak podle zákona o volbě a konečně i podle ústavního zákona o autonomii Slovenskej krajiny.

Je tedy presidentem republiky zvolen dr Emil Hácha. (Hlučný potlesk. - Shromáždění povstali.)

O vykonané volbě uvědomím pana předsedu vlády, a zvláštním listem, tuto volbu osvědčujícím, zvoleného presidenta republiky s požádáním, aby se dostavil do Národního shromáždění vykonat slib, jak to předpisuje § 65 ústavní listiny.

Do příchodu zvoleného presidenta republiky přeruším schůzi. Prosím však paní a pány členy Národního shromáždění, aby všichni se vrátili ihned na svá místa v zasedací síni, jakmile zazní zvonec svolávající ke znovuzahájení schůze.

Přerušuji schůzi na 20 minut, t. j. do 12 hod. 15 min.

(Schůze přerušena v 11 hod. 55 min. dopol. - Ve 12 hod. 21 min. odpol. vchází do zasedací síně nově zvolený president republiky dr Emil Hácha, uváděn tajemníky sněmoven dr Říhou a dr Bartouškem a doprovázen předsedou vlády arm. gen. Syrovým a odb. přednostou předsednictva min. rady dr Klučinou. - Členové Národního shromáždění i všichni ostatní přítomní povstávají.)

Předseda Malypetr (zvoní): Zahajuji přerušenou schůzi Národního shromáždění.

Přistoupíme k 2. odstavci pořadu, jímž jest:

2. Slib presidenta republiky.

Pane presidente! Národní shromáždění zvolilo Vás dnes se vzácnou jednomyslností presidentem republiky.

Stalo se to po událostech, které nikdy nevymizejí z paměti současníků a které budou - doufejme - nám i budoucím výstražným důkazem skutečnosti, že život národů nevyvíjí se z náhodné souhry okolností, nýbrž ze správného pochopení a hodnocení vlastního jich významu a dosažitelných možností jak v životě národa samého, tak v soužití s národy ostatními.

I když byly podstatně změněny ústavní naše poměry, zůstává v plné platnosti ustanovení o slibu, který zvolený president republiky vykonává před Národním shromážděním.

Žádám Vás proto, pane presidente, abyste - maje pravou ruku položenu na ústavní listinu republiky - pronesl slib předepsaný v §u 65 ústavní listiny a tím potvrdil, že přejímáte povinnosti uložené Vám volbou a slibem.

President dr E. Hácha (položiv pravou ruku na ústavní listinu):

"Slibuji na svou čest a svědomí, že budu dbáti blaha republiky i lidu a šetřiti ústavních a jiných zákonů." (Bouřlivý a neutuchající potlesk.)

Předseda Malypetr: Pane presidente! Složil jste před Národním shromážděním ústavou předepsaný slib a Národní shromáždění přijímá jej v pevné naději a důvěře, že v této mimořádné době bude Vám možno ve společné práci s vládou republiky, s vládami krajinskými a se sbory zákonodárnými překonávati všecky obtíže, které vznikly ze změněných poměrů mezinárodních i vnitrostátních.

Váš jemný smysl a cit pro spravedlnost, Vaše osvědčená nestrannost a příkladná úcta k právu a zákonům, kterou jste prokázal celou svojí činností u nejvyššího správního soudu a zejména jako jeho první president, je zárukou, ze stejně tak budete vykonávati svůj nejvyšší úřad v republice jako hlava společného a jednotného státu našich tří slovanských národů i jeho národních menšin.

Věříme, pane presidente, že budete pečlivým strážcem všeho, co nás spojuje v upřímné a vpravdě bratrské vzájemnosti. I když v našich národech je hluboce zakořeněna touha po svéráznosti a svéprávnosti, jsme všichni pevně přesvědčeni, že v jednotě nás všech je síla a bezpečnost, v rozkolu však byla by slabost a nebezpečí poroby.

Pane presidente, blahopřeji Vám srdečně jménem Národního shromáždění. (Dlouhotrvající bouřlivý potlesk.)

Republice a presidentovi "Sláva"! (Členové Národního shromáždění provolávají nadšeně třikráte "Sláva!")

Odevzdávám další řízení schůze panu místopředsedovi posl. sněmovny Langrovi. (President republiky dr Hácha odchází ze zasedací síně provázen tajemníky a předsedy sněmoven, jakož i předsedou vlády a ministry dr Tisem a Révayem.)

Místopředseda posl. sněmovny Langr (ujav se předsednictví - zvoní): Prohlašuji schůzi Národního shromáždění za ukončenu.

(Schůze byla skončena ve 12 hod. 26 min.)Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP