Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1935.

IV. volební období.

1. zasedání.

Tisk 3.

Zpráva

místopředsedy Stálého výboru

podle § 54 ústavní listiny o činnosti tohoto výboru v době mezi III. a IV. volebním obdobím Národního shromáždění.

O činnosti Stálého výboru, zvoleného v červnu 1934 v obou sněmovnách NSRč a ustaveného ve schůzi dne 27. června 1934, podávám podle § 54, odst. 14 ústavní listiny tuto zprávu:

V mezidobí od rozpuštění obou sněmoven rozhodnutím presidenta republiky ze dne 17. dubna 1935 až do zahájení čtvrtého volebního období Národního shromáždění, které president republiky rozhodnutím ze dne 11. června 1935 svolal na den 18. června 1935, konal Stálý výbor celkem 4 schůze.

První schůze - označená jako 2., počítajíc po prvé, ustavující schůzi dne 27. června 1934 - konala se dne 29. dubna 1935. Byly v ní zpravodajům přiděleny tři vládní návrhy:

1. Vládní návrh, kterým se předkládá Stálému výboru N. S. ke schválení dohoda o vzájemné ochraně práv ze živnostenského vlastnictví mezi republikou Československou a Svazem sovětských socialistických republik, podepsaná v Praze dne 25. března 1935 a uvedená v prozatímní platnost dnem 15. dubna 1935 vládní vyhláškou ze dne 12. dubna 1935, č. 62 Sb. z. a n.,

2. Vládní návrh, kterým se předkládá Stálému výboru N. S. ke schválení obchodní a plavební smlouva mezi republikou Československou a Svazem sovětských socialistických republik, podepsaná v Praze dne 25. března 1935 a uvedená v prozatímní platnost dnem 15. dubna 1935 vládní vyhláškou ze dne 12. dubna 1935, č. 61 Sb. z..a n., a

3. Vládní návrh, kterým se předkládá Stálému výboru N. S. ke schválení čtvrtý dodatkový protokol k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Švýcarskem ze dne 16. února 1927, sjednaný v Praze dne 23. března 1935 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 12. dubna 1935, č. 60 Sb. z. a n.

V následující, 3. schůzi dne 11. května 1935 přijato schvalovací usnesení o prvé ze jmenovaných osnov, vztahující se na dohodu o vzájemné ochraně práv ze živnostenského vlastnictví mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik.

Toto usnesení zní:

"Stálý výbor Národního shromáždění republiky Československé schvaluje dohodu o vzájemné ochraně práv ze živnostenského vlastnictví mezi republikou Československou a Svazem sovětských socialistických republik, podepsanou v Praze dne 25. března 1935 a uvedenou v prozatímní platnost dnem 15. dubna 1935 vládní vyhláškou ze dne 12. dubna. 1935, č. 62 Sb. z. a n.

Ve 4. schůzi dne 24. května 1935 přidělen zpravodaji vládní návrh, kterým se předkládá Stálému výboru podle § 54 úst. list. k projevu souhlasu smlouva mezi republikou Československou a Německou říší o úpravě poměrů na železnicích přecházejících přes československo-německé hranice, podepsaná v Praze dne 25. července 1931.

Dále přijato schvalovací usnesení o obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a Svazem sovětských socialistických republik a schválen čtvrtý dodatkový protokol k obchodní smlouvě mezi Československou republikou a Švýcarskem ze dne 16. února 1927.

Usnesení mají tato znění:

"Stálý výbor Národního shromáždění republiky Československé schvaluje obchodní a plavební smlouvu mezi republikou Československou a Svazem sovětských socialistických republik, podepsanou v Praze dne 25. března 1935 a uvedenou v prozatímní platnost dnem 15. dubna 1935 vládní vyhláškou ze dne 12. dubna 1935, č. 61 Sb. z. a n."

"Stálý výbor N. S. R. č. schvaluje čtvrtý dodatkový protokol k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Švýcarskem ze dne 16. února 1927, sjednaný v Praze dne 23. března, 1935 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 12. dubna 1935, č. 60 Sb. z. a n."

Mimo to projednány 4 imunitní případy členů Stálého výboru.

V poslední, 5. schůzi dne 6. června 1935 přijato schvalovací usnesení o smlouvě s Německem, jednající o úpravě poměrů na železnicích; přecházejících přes hranice československé, podepsané dne 25. července 1931.

Usnesení zní takto:

"Stálý výbor podle § 54 ústavní listiny souhlasí se smlouvou mezi republikou Československou a Německou říší o úpravě poměrů na železnicích přecházejících přes československo-německé hranice, podepsanou v Praze dne 25. července 1931."

Tuto zprávu místopředsedy Stálého výboru předkládám senátu N. S. podle ústavní povinnosti jako předmět jednání podle § 18, č. 5 jednacího řádu senátu. Přehled činnosti Stálého výboru ukazuje, že výbor postupoval v mezích své kompetence, stanovené v odst. 8 §u 54 úst. listiny, která zahrnuje věci náležející do zákonodárné a správní působnosti Národního shromáždění.

Předkládám tedy tuto zprávu o činnosti Stálého výboru s návrhem, aby senát zprávu i činnost Stálého výboru schválil.

V Praze dne 14. června 1935.

Místopředseda Stálého výboru NSRČ:

Dr František Soukup v. r.

 


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP