Digitální knihovna

Národní shromáždění republiky Československé
1935 - 1938

SenátTisky

1   2   3   4   5   6   7   8  

č. 1Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1865-II) o četnickém kázeňském a kárném právu, odnětí četnické hodnosti, přeložení do výslužby v řízení správním a o umísťování superarbitrovaných četnických gážistů mimo služební třídy (tisk 2189-II)
č. 2Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona (tisk 1332-III), kterým se mění a doplňují zákony o zřizování a vydržování veřejných měšťanských škol, o docházce do nich a o jejich správě (tisk 2975-III)
č. 3Zpráva místopředsedy Stálého výboru podle § 54 ústavní listiny o činnosti tohoto výboru v době mezi III. a IV. volebním obdobím Národního shromáždění
č. 4Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dohoda mezi republikou Československou a spolkovým státem Rakouským o celním projednávání modních publikací, sjednaná výměnou not v Praze dne 22. května 1935 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 22. května 1935, čís. 115 sb. z. a n.
č. 5Vládní návrh zákona o zcizení některých státních nemovitostí v Kostelci n./L.
č. 6Návrh senátorů Donáta, dr ing. Botto, Nejezchleb Marchy, Udržala a společníků na poskytnutí podpory poškozeným živelními pohromami v různých krajích našeho státu
č. 7Návrh senátorů Měchury, Nejezchleb-Marchy, Foita a společníků na poskytnutí urychlené a vydatné podpory zemědělcům postiženým krupobitím a průtrží mračen na okresech břeclavském, hodonínském a dačickém
č. 8Návrh senátorů Javornického, Hubky a druhů, aby byla poskytnuta okamžitá a vydatná pomoc osobám postiženým živelní pohromou, průtrží mračen, krupobitím a záplavou v okrese roudnickém
č. 9Návrh senátorů Javornického, Hubky a druhů na poskytnutí rychlé státní pomocí obyvatelům postiženým živelní pohromou v okrese Kralupy nad Vltavou
č. 10Vládní návrh senátora Kotrby a spol. na novelisaci zákona ze dne 19. prosince 1918, č. 91 Sb. z. a n. tak, aby v pekárnách dovolena byla práce u válu od 3. hod. ranní
č. 11Návrh senátora Kotrby a druhů na doplnění zákona ze dne 10. dubna 1930, č. 46 Sb. z. a n., o výrobě chleba, změněného vládním nařízením ze dne 13. července 1934, č. 187 Sb. z. a n.
č. 12Návrh senátorov Jančeka, dr Labaje a spol. na rýchlu pomoc pre pohorelcov v obcí Valašská Dubová, v okrese Dolný Kubín na Slovensku
č. 13Návrh senátora dr Polyáka a druhov na poskytnutie rýchlej pomoci búrkou a krupobitím poškodeným maloroľníkom, robotníkom, živnostníkom v Melčiciach, v Haluziciach, v Ivanovciach a vo Štvrtku n. V., okres Trenčín
č. 14Interpelace
č. 15Vládní návrh, kterým se předkládá senátu Národního shromáždění republiky Československé Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Maďarským o stanovení jednotné všeobecné doby hájení ryb a o podmínkách pro povolování nočního rybolovu v hraničních tocích československo-maďarských, podepsaná dne 8. června 1934 v Budapešti, s podotknutím, že poslanecká sněmovna schválila tuto úmluvu v 362. schůzi dne 12. března 1935
č. 16Vládní návrh, kterým se předkládá senátu Národního shromáždění republiky Československé Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Rumunským o rozdělení jmění sirotčích pokladen a o vydání deposit poručenců a opatrovanců, podepsaná v Bukurešti dne 5. prosince 1930, s podotknutím, že poslanecká sněmovna projevila souhlas s úmluvou v 357. schůzi dne 18. prosince 1934
č. 17Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 7) zákona, kterým se prodlužuje a doplňuje zmocnění podle čl. I zákona ze dne 21. června 1934, č. 109 Sb. z. a n., o mimořádné moci nařizovací (tisk 33)
č. 18Návrh senátora Filipínského a druhů na poskytnutí bezodkladné pomoci živelní pohromou postiženým okresům Tišnov a Boskovice
č. 19Návrh senátorů Svobody, Zmrhala, Mikulíčka, Kubače a soudruhů na poskytnutí okamžitě pomoci živelní pohromou postiženým domkářům a malým rolníkům v okresích: Dolní Kralovice, Vlašim, Příbram a Praha-Venkov
č. 20Návrh senátorů Modráčka, Dundra a soudruhů na poskytnutí neodkladné pomoci osobám postiženým krupobitím a průtrží mračen v obvodu mělnickém a karlínském
č. 21Návrh senátora Scharnagla a soudr. na poskytnutí mimořádné pomoci obci Svéraz a okolí, okres Český Krumlov, jež postiženy byly těžkým krupobitím
č. 22Zpráva ústavně-právního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 17) k vládnímu návrhu zákona, kterým se prodlužuje a doplňuje zmocnění podle čl. I zákona ze dne 21, června 1934, č. 109 3b. z. a n., o mimořádné moci nařizovací
č. 23Návrh senátorů Dresla, dr Šmerala, Kreibicha, Nedvěda, Mikulíčka a soudruhů na poskytnutí okamžité pomoci pohořelým v Malém Hradisku, okres Prostějov
č. 24Interpelace
č. 25Návrh senátorov dr Milotu, dr Kloudu, Pichla, Hubku a druhů, aby bol vydaný zákon o trestnosti pytliactva v zemí Slovenskej a Podkarpatorúskej
č. 26Návrh senátorů prof. Kvasničky, Hancko a spol. ve věci výplaty služebních požitků státních a veřejných zaměstnanců
č. 27Interpelace senátora Františka Nováka a druhů na p. ministra zemědělství ve věci poskytnutí pomoci krupobitím postiženým obcím v okrese lounském
č. 28Vládní návrh, kterým se předkládá senátu Národního shromáždění ke schválení dodatkový protokol k obchodní a plavební úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 10. února 1934, podepsaný ve Varšavě dne 8. února 1935 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 8. února 1935, čís. 21 Sb. z. a n.
č. 29Vládní návrh, kterým se předkládá senátu Národního shromáždění ke schválení dodatková úmluva k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednaná dne 29. srpna 1934 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 5. září 1934, č. 197 Sb. z. a n.
č. 30Vládní návrh, kterým se předkládá senátu Národního shromáždění ke schválení dohoda k prozatímní obchodní dohodě mezi republikou Československou a Spojenými státy americkými ze dne 29. října 1923, sjednaná ve Washingtonu dne 29. března 1935 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 29. března 1935, č. 44 Sb. z. a n.
č. 31Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení obchodní dohoda mezi republikou Československou a královstvím Maďarským, podepsaná v Budapešti dne 14. června 1935 se závěrečným protokolem z téhož dne, uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 25.června 1935, č. 137 Sb. z. a n.
č. 32Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení ujednání mezi republikou Československou a říší Německou o celním kontingentu pro perleťové knoflíky, sjednané výměnou not v Berlíně dne 26. června 1935 a uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 4. července 1935, čís. 149 Sb. z. a n.
č. 33Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatková dohoda k dodatkové úmluvě mezi republikou Československou a královstvím Jugoslavie ze dne 30. března 1931 k československo-jihoslovanské obchodní a plavební smlouvě z 14. listopadu 1928, sjednaná výměnou not ze dne 26. července 1935 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 31. července 1935, č. 171 Sb. z. a n.
č. 34Státní závěrečný účet republiky Československé za rok 1934 spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku
č. 35Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatková úmluva k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednaná dne 13. srpna 1935 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 26. srpna 1935, č. 181 Sb. z. a n.
č. 36Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dodatkový protokol k obchodní a plavební úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 10. února 1934, podepsaný ve Varšavě dne 5. září 1935 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 9. září 1935, čís. 184 Sb. z. a n.
č. 37Interpelace
č. 38Odpovědi na interpelace
č. 39Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení doplňkový protokol k dodatkové úmluvě ze dne 1. března 1924 k obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a královstvím Italským ze dne 23. března 1921, sjednaný dne 26. července 1935 v Praze a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 31. července 1935, č. 191 Sb. z. a n.
č. 40Interpelace
č. 41Vládní návrh zákona o ochraně zvířat proti týrání
č. 42Vládny návrh zákona, ktorým sa opätne predlžuje účinnosť zákona zo dňa 27. marca 1930, č. 43 Sb. z. a n., o úprave užívania niektorých pastvín v zemiach Slovenskej a Podkarpatoruskej v ročných pastevných obdobiach 1930-1932
č. 43Zpráva I. kulturního výboru, II. ústavně-prvního výboru, III. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2) k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňují zákony o zřizování a vydržování veřejných měšťanských škol, o docházce do nich a o jejich správě
č. 44Návrh senátorů V. Sehnala, Fr. Udržala na poskytnutí podpory poškozeným zemědělcům následkem průtrže mračen
č. 45Návrh senatora dr Ludevíta Labaja na poskytnutie podpory pohorelcom v Budinej (okr. lučenecký)
č. 46Interpelace
č. 47Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákonů o soudní příslušnosti, o občanském řízení soudním, o řízená exekučním a o soudní organisaci
č. 48Zpráva I. národohospodářského výboru, II. zahraničního výboru o vládním návrhu (tisk 4), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dohoda mezi republikou Československou a spolkovým státem Rakouským o celním projednávání modních publikací, sjednaná výměnou not v Praze dne 22. května 9935 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 22. května. 1935, čís. 115 Sb. z. a n.
č. 49Zpráva I. ústavně-právního výboru, II. zahraničního výboru o vládním návrhu (tisk 15), kterým se předkládá senátu Národního shromáždění republiky Československé Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Maďarským o stanovení jednotné všeobecné doby hájení ryb a o podmínkách pro povolování nočního rybolovu v hraničních tocích československo-maďarských, podepsaná dne 8. června 1934 v Budapešti
č. 50Zpráva I. rozpočtového výboru, II. ústavně-právního výboru, III. zahraničního výboru o vládním návrhu (tisk 16), kterým se předkládá senátu Národního shromáždění republiky Československé Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Rumunským o rozdělení jmění sirotčích pokladen a o vydání deposit poručenců a opatrovanců, podepsaná v Bukurešti dne 5. prosince 1930
č. 51Návrh senátorů Felixe Časnýho, Jos. Hubky, Al. Kříže, Rušavého, Chalupníka na vydání zákona o zřízení státního fondu na podporování divadel
č. 52Zpráva I. zahraničního výboru, II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 28), kterým se předkládá senátu Národního shromáždění ke schválení dodatkový protokol k obchodní a plavební úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 10. února 1934, podepsaný ve Varšavě dne 8. února 1935 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 8. února 1935, čís. 21 Sb. z. a n.
č. 53Zpráva I. zahraničního výboru, II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 30), kterým se předkládá senátu Národního shromáždění ke schválení dohoda k prozatímní obchodní dohodě mezi republikou Československou a Spojenými státy americkými ze dne 29. října 1923, sjednaná ve Washingtonu dne 29. března 1935 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 29. března 1935, č. 44 Sb. z. a n.
č. 54Zpráva I. zahraničního výboru, II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 31), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení obchodní dohoda mezi republikou Československou a královstvím Maďarským, podepsaná v Budapešti dne 14. června 1935 se závěrečným protokolem z téhož dne, uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 25. června 1935, č. 137 Sb. z. a n.
č. 55Zpráva I. zahraničního výboru, II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 32), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení ujednání mezi republikou Československou a říší Německou o celním kontingentu pro perleťové knoflíky, sjednané výměnou not v Berlíně dne 26. června 1935 a uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 4. července 1935, čís. 149 Sb. z. a n.
č. 56Zpráva I. zahraničního výboru, II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 35), kterým se předkládá senátu Národního shromáždění ke schválení dodatková úmluva k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednaná dne 13. srpna 1935 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 26. srpna 1935, č. 181 Sb. z. a n.
č. 57Zpráva I. zahraničního výboru, II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 36), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dodatkový protokol k obchodní a plavební úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 10. února 1934, podepsaný ve Varšavě dne 9. září 1935 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 5.září 1935, čís. 184 Sb. z. a n.
č. 58Zpráva I. zahraničního výboru, II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 39), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení doplňkový protokol k dodatkové úmluvě ze dne 1. března 1924 k obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a královstvím Italským ze dne 23. března 1921, sjednaný dne 26. července 1935 v Praze a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 31. července 1935, č. 191 Sb. z. a n.
č. 59Návrh senátorů Františka Nováka, Františka Jakubce na organisovaní speciálního prozkumu nové choroby vepřů tak zv. "nakažlivé obrny vepřů" (Těšínské nemoci) a poskytnutí k tomu potřebných prostředků
č. 60Vládní návrh zákona o dalším poskytovaní poplatkových úlev při splynutí (fusi) nebo při přeměně právního útvaru některých podniků
č. 61Zpráva rozpočtového výboru o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1934 spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku (tisk 34)
č. 62Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 86), jímž se mění a doplňují některá ustanovení zákona o požadování dopravních prostředků pro účely vojenské (tisk 139)
č. 63Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 87), kterým se prodlužuje účinnost zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních (tisk 109)
č. 64Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 24. listopadu 1926, č. 218 Sb. z. a n., o původském právu k dílům literárním, uměleckým a fotografickým (o právu autorském)
č. 65Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 125) státního rozpočtu republiky Československé a finančního zákona na rok 1936 (tisk 150)
č. 66Interpelace
č. 67Zpráva I. zahraničního výboru, II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 29), kterým se předkládá senátu Národního shromáždění ke schválení dodatková úmluva k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednaná dne 29. srpna 1934 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 5. září 1934, č. 197 Sb. z. a n.
č. 68Zpráva I. zahraničního výboru, II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 33), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatková dohoda k dodatkové úmluvě mezi republikou československou a královstvím Jugoslavie ze dne 30. března 1931 k československo-jihoslovanské obchodní a platební smlouvě, ze 14. listopadu 1928, sjednaná výměnou not ze dne 26. července 1935 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 31. července, 1935, č. 171 Sb. z. a n.
č. 69Zpráva výboru národohospodářského o vládnom návrhu zákona (tisk 42), ktorým sa opätne predlžuje účinnosť zákona zo dňa 27. marca 1930, č. 43 Sb. z. a n., o úprave užívania niektorých pastvín v zemiach Slovenskej a Podkarpatoruskej v ročných pastevných obdobiach 1930-1932
č. 70Unesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 121) o civilních hlídačích vojenské správy (tisk 140)
č. 71Zpráva rozpočtového výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 60) o dalším poskytování poplatkových úlev při splynutí (fusi) nebo při přeměně právního útvaru některých podniků
č. 72Zpráva rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 63) o vládním návrhu zákona, kterým se prodlužuje účinnost zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních
č. 73Zpráva ústavně-právního výboru o návrhu senátorů dr Miloty, dr Kloudy, Pichla, Hubky a druhů, aby byl vydán zákon o trestnosti pytláctví v zemi Slovenské a Podkarpatoruské (tisk 25)
č. 74Interpelace
č. 75Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslaneckej snemovne (tisk 65) k vládnemu návrhu štátneho rozpočtu republiky Československej a finančného zákona na rok 1936
č. 76Interpelace
č. 77Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu (tisk 127) zákona o spotřební dani z kyseliny octové (tisk 236)
č. 78Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 128) zákona o spotřební dani z přípravků ke kypření těsta (tisk 244)
č. 79Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona (tisk 142), kterým se rozšiřuje platnost zákona o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiem (tisk 237)
č. 80Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 156) zákona, kterým se mění a doplňují ustanovení o soudních poplatcích (tisk 239)
č. 81Usnesení poslanecké sněmovny o návrhu poslancov Berana, Hampla, Zeminovej, dr Jos. Dolanského, Mlčocha, Tauba a Zierhuta (tisk 225) na vydanie zákona, ktorým sa predlžuje účinnosť zákona č. 247 Sb. z. a n. z r . 1933 o srážkach z platov členov Národného shromaždenia na r. 1936 (tisk 241)
č. 82Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona (tisk 240) o státní poctě prvnímu presidentu Československé republiky T . G. Masarykovi (tisk 250)
č. 83Zpráva I. ústavně-právního výboru, II. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 81) o návrhu poslancov Berana, Hampla, Zeminovej, dr Jos. Dolanského, Mlčocha, Tauba a Zierhuta na vydanie zákona, ktorým sa predlžuje účinnosť zákona č. 247 Sb. z. a n. z r . 1933 o srážkach z platov členov Národného shromaždenia na r. 1936
č. 84Zpráva I. ústavně-právního výboru, II. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 82) k vládnímu návrhu zákona o státní poctě prvnímu presidentu Československé republiky T. G. Masarykovi
č. 85Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 158) zákona, kterým se mění § 11, odst. 1 zákona o opatřeních pro zaměstnance zastavených periodických tiskopisů (tisk 243)
č. 86Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 154), kterým se pozměňuje zákon o dani z obratu a dani přepychové a prodlužuje jeho platnost (tisk 242)
č. 87Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona (tisk 155) o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové (tisk 249)
č. 88Zpráva imunitného výboru o žiadosti krajského súdu v Komárne zo dňa 25. júla 1935, č. j. Tk IX. 285/35-6, za udelenie súhlasu k trestnému stíhaniu senátora Kolomana Füssyho pre prečin rušenia obecného pokoja dľa § 14, č. 1 a § 14, č. 1 a 5 zák. č. 50/23 Sb. z. a nar. (č. 338/35 preds.)
č. 89Návrh senátorů Václava Donáta, Františka Tomáška, F. F. Plamínkové, Aloise Roudnického, Josefa Thoře a Theodora Hackenberga na vydání zákona, kterým se prohlašuje den 7. března za každoroční státní svátek
č. 90Odpověď předsedy vlády na interpelaci senátorů prof. Kvasničky, dr. Budaye v záležitosti provedení unifikace právního řádu (tisk 46/3)
č. 91Vládní návrh zákona o kočovných živnostech
č. 92Interpelace
č. 93Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatková dohoda k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Hospodářskou Unií belgo-lucemburskou ze dne 28. prosince 1925, sjednaná v Praze dne 4. prosince 1935 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 13. prosince 1935, čís. 253 Sb. z. a n.
č. 94Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 262) o mimořádné dani postihující dividendy a úroky z některých cenných papírů pevně zúročitelných (tisk 272)
č. 95Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona (tisk 153 a 238), jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 15. června 1927, č. 78 Sb. Z. a n. o stabilisačních bilancích (tisk 264)
č. 96Usnesení poslanecké sněmovny k usnesení senátu (tisk 245) o vládnom návrhu zákona (tisk 42 a 69 sen.), ktorým sa opätne predlžuje účinnosť zákona zo dňa 27. marca 1930, č. 43 Sb. z. a n., o úprave užívania niektorých pastvín v zemiach Slovenskej a Podkarpatoruskej v ročných pastevných obdobiach 1930-1932 (tisk 267)
č. 97Zpráva výboru branného k usneseniu poslaneckej snemovne (tisk 62) o vládnom návrhu zákona, ktorým sa menia a doplňujú niektoré ustanovenia zákona o požadovaní dopravných prostriedkov pre účely vojenské
č. 98Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dodatková úmluva k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920 o vzájemných celních slevách na hudební nástroje, sjednaná mezi vládou československou a vládou německou v Praze dne 30. prosince 1935 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 14. ledna 1936, č. 5 Sb. z. a n.
č. 99Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 94) k vládnímu návrhu zákona o mimořádné dani postihující dividendy a úroky z některých cenných papírů pevně zúročitelných
č. 100Zpráva I. branného výboru, II. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 70) k vládnímu návrhu zákona o civilních hlídačích vojenské správy

1   2   3   4   5   6   7   8  


Přihlásit/registrovat se do ISP