Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1935.

IV. volební období.

1. zasedání.

Tisk 4.

Vládní návrh,

kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dohoda mezi republikou Československou a spolkovým státem Rakouským o celním projednávání modních publikací, sjednaná výměnou not v Praze dne 22. května 1935 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 22. května 1935, čís. 115 sb. z. a n.

 

Návrh schvalovacího usnesení.

Národní shromáždění republiky Československé schvaluje dohodu mezi republikou Československou a spolkovým státem Rakouským o celním projednávání modních publikací, sjednanou výměnou not v Praze dne 22. května 1935 a uvedenou v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 22. května 1935, čís. 115 Sb. z. a n.

Důvodová zpráva.

Již dodatková úmluva z r. 1924 k obchodní dohodě s Rakouskem stanoví smluvní poznámkou,že modní publikace, které podle své povahy podléhají clu v saz. čís. 299 československého celního tarifu, mají se za podmínek touto mluvní poznámkou určených odbavovati beze cla. K žádosti Rakouska bylo toto ustanovení v dodatkové úmluvě z r. 1931 pozměněno za účelem přesnější definice pojmu modních publikací, které jest projednávati beze cla. Nový text však přece nepostačoval pro určité hraniční případy a docházelo proto k celním sporům.

Při nynějším obchodně-politickém jednání s Rakouskem byla otázka znovu projednávána a dospělo se k dohodě o nové a širší definici pojmu modních publikací, která by kryla téměř všechny praktické případy, takže lze míti za to, že již ve věci nebude sporů.

Aby dohoda mohla býti co nejdříve uvedena v život, byla mezi delegacemi sjednána výměna předkládaných not, jimiž se jednak dřívější smluvní poznámka k saz. Čís. 299 československého celního tarifu mění, jednak se ruší ustanovení závěrečného protokolu, které se novým textem poznámky stává bezpředmětným.

Texty not se předkládají v původním znění českém a německém s příslušným překladem.

V Praze, dne 11. června 1935.

Předseda vlády:

J. Malypetr v. r.

 

 

Ministerstvo zahraničních věcí.

čís. 67.104/IV-3/35.

V Praze dne 22. května 1935.

Celní projednávání modních publikací.

Pane ministře,

mám čest Vám oznámiti, že vlády republiky československé a spolkového státu Rakouského se shodly na tom, aby příloha B dodatkové úmluvy k obchodní dohodě mezi republikou československou a republikou Rakouskou ze dne 4. května 192I, sjednané ve Vídni dne 22. července 1931, byla pozměněna takto:

Dosavadní text poznámky k saz. čís. 299 československého celního sazebníku se nahrazuje tímto zněním:

Poznámka k saz. čís. 299. Modní publikace (sešité nebo s volnými listy), jakož i k ním obsahově patřící do publikací vložené přílohy, jako archy střihů, vzorkové listy pro pletení, háčkování, vyšívání nebo šití, modní obrázky a pod., projednávají se beze cla podle saz. čís. 647.

Ustanovení závěrečného protokolu k řečené dodatkové úmluvě sub B k poznámce k saz, čís. 299 se ruší.

Tato úmluva jest nedílnou součástí shora uvedené dodatkové úmluvy ze dne 22. července 1931. Bude ratifikována a vstoupí v platnost patnáctého dne po výměně ratifikací jež bude provedena ve Vídni. Smluvní strany si však vyhrazují právo uvésti ji v prozatímní platnost dnem, který bude určen společnou dohodou.

Račte přijmouti, pane ministře, ujištění mé hluboké úcty.

Dr. JUL. FRIEDMANN v.r.

Panu

Dru Ferdinandu Markovi,

mimořádnému vyslanci a zplnomocněnému ministru spolkového státu Rakouského v Praze.

 

Österreichische Gesandtschaft

in Prag.

Zl. 5946.

Verzollung von Modepublikationen.

Prag, am 22. Mai 1935.

Herr Minister!

Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß die Regierungen des Bundesstaates Österreich und der Čechoslovakischen Republik über Folgendes einig geworden sind:

Die Anlage B des zu Wien am 22. Juli 1931 abgeschlossenen Zusatzabkommens zu dem zwischen der Republik Österreich und der Čechoslovakischen Republik am 4. Mai 1921 geschlossenen Handelsübereinkommen wird folgendermaßen abgeändert:

Der bisherige Text der Anmerkung zur T. Nr. 299 des čechoslovakischen Zolltarifs wird durch folgenden Wortlaut ersetzt:

Anmerkung zu T. Nr. 299. Modepublikationen (geheftet oder mit losen Blättern), sowie zu denselben inhaltlich zugehörige, in die Publikationen eingelegte Beilagen, wie Schnittmusterbogen, Strick-, Häckel-, Stickund Nähmusterblätter, Modebilder u. dgl. werden nach der T. Nr. 647 zollfrei abgefertigt.

Die Bestimmungen zu Anmerkung zu T. Nr. 299 des Schlußprotokolles zum genannten Zusatzabkommen sub B werden aufgehoben.

Dieses Übereinkommen bildet einen untrennbaren Bestandteil des oben angeführten Zusatzabkommens vom 22. Juli 1931. Es wird ratifiziert werden und tritt am 15ten Tage nach dem in Wien durchzuführenden Austausch der Ratifikationsinstrumente in Geltung. Die beiden Vertragsteile behalten sích jedoch das Recht vor, dasselbe provisox- isch an einem durch beiderseitiges Einvernehmen zu bestimmenden Tage in Geltung treten zu lassen.

Genehmigen Sie, Herr Minister, den Ausdruck meiner vollkommensten Hochachtung.

Dr. FERD. MAREK m. p.

Herrn Dr. Jul. Friedmann,

außerordentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minister,

Praha.

 

(Překlad.)

 

Rakouské vyslanectví v Praze.

čís. 5946

Celní projednávání modních publikací.

V Praze dne 22. května 1935.

 

Pane ministře,

mám čest Vám oznámiti, že vlády republiky československé a spolkového státu Rakouského se shodly na tom, aby příloha B dodatkové úmluvy k obchodní dohodě mezi republikou československou a republikou Rakouskou ze dne 4. května 1921, sjednané ve Vídni dne 22. července 1931, byla pozměněna takto:

Dosavadní text poznámky k saz. čís. 299 československého celního sazebníku se nahrazuje tímto zněním:

Poznámka k saz. čís. 299. Modní publikace (sešité nebo s volnými listy), jakož i k ním obsahově patřící do publikací vložené přílohy, jako archy střihů, vzorkové listy pro pletení, háčkování, vyšívání nebo šití, modní obrázky a pod., projednávají se beze cla podle saz. čís. 647.

Ustanovení závěrečného protokolu k řečené dodatkové úmluvě sub B k poznámce k saz, čís. 299 se ruší.

Tato úmluva jest nedílnou součástí shora uvedené dodatkové úmluvy ze dne 22. července 1931. Bude ratifikována a vstoupí v platnost patnáctého dne po výměně ratifikací jež bude provedena ve Vídni. Smluvní strany si však vyhrazují právo uvésti ji v prozatímní platnost dnem, který bude určen společnou dohodou.

Račte přijmouti, pane ministře, ujištění mé hluboké úcty.

Dr. FERD. MAREK v. r.

Panu Dru. Jul. Friedmannovi,

mimořádnému vyslanci a zplnomocněnému ministru,

Praha.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP