Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1935.

IV. volební období.

1. zasedání.

Tisk 5.

Vládní návrh

Zákon

ze dne..........................................1935

o zcizení některých státních nemovitostí v Kostelci n./L.

Národní shromáždění republiky československé usneslo se na tamto zákoně:

§ 1.

Ministr financí se zmocňuje, aby v dohodě v s ministrem veřejných prací zcizil tyto státní nemovitosti:

a) Mlýn čp. 269 v Kostelci n./L. se staveb. parcelou čk. 235 a poz. parcelami (zahradami) čk. 217, 213/ 1 a 213/2 - avšak bez vodního práva a bez děl sloužících výkonu tohoto práva -, zapsaný ve vložce č. 269 pozemkové knihy pro kat. území Kostelec n./L.,

b) dům čp. 270 v Kostelci n./L. se staveb. parcelou čk. 234, zapsaný ve vložce č. 270 téže pozemkové knihy,

c) pozemek (louku) čk. 212 v Kostelci n./L., zapsaný v téže pozemkové knize ve vložce č. 349, a to s veškerým movitým i nemovitým příslušenstvím a se všemi právy a závazky zapsanými v pozemkové knize.

§ 2.

Peníze z prodeje stržené budou odevzdány všeobecné pokladní správě.

§ 3.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr financí v dohodě s ministrem veřejných prací.

Důvodová zpráva.

Stát koupil trhovou smlouvou ze dne 14./ 15./ 20. února 1930 od manželů Oskara a Marie Jelínkových v Kostelci n./L. nemovitosti, jichž získání bylo nutné k provedení úpravy řeky Labe v úseku Brandýs - Kostelec n./L. Za nemovitosti bylo zaplaceno celkem 3,750.000 Kč.

K provádění úpravy Labe bylo třeba získati toliko vodní právo, jež dřívější vlastníci mlýna nechtěli zciziti bez mlýna a ostatních nemovitostí. Stát tedy mohl zužitkovati toliko uvedené vodní právo, avšak pozemky a budovy nemohou býti řádně využity. Bylo by tedy vhodno je zciziti.

Družstevní závody v Dražicích n./J., zapsané společenstvo s obm. ručením, nabízejí za mlýn i s pozemky (bez vodního práva) celkem 1,250.000 Kč při zaplacení poloviny převodních poplatků a 10 % obecních přirážek, jakož i veškerých ostatních výdajů s převodem spojených. Bez vodního práva (podle odhadu znalce ceněno ca 2,000.000 Kč) a po odečtení 250.000 Kč, jež byly dány prodávajícím manželům Jelínkovým jako odškodné za ztrátu mlynářské živnosti, vycházela by skutečná cena k prodeji určených nemovitosti na 1,500.000 Kč; protože však cena průmyslových podniků čím dále klesá, lze pokládati nabídnutou cenu 1,250.000 Kč za přiměřenou, a to tím spíše, že cena objektu je odloučením vodního práva značně snížena.

Poněvadž podle čl. XVIII finančního zákona ze dne 19. prosince 1934, č. 256 Sb. z. a n., je ministr financí zmocněn ke zcizování státního nemovitého majetku pouze, je-li odhadní cena zcizovaných nemovitostí v jednotlivém případu 1,000.000 Kč, je třeba k tomuto zcizení zmocnění Národního shromáždění.

Podle výše citovaného finančního zákona připadají trhové ceny za zcizení nemovitého státního majetku všeobecné pokladní správě.

V Praze dne 17. června 1935.

Předseda vlády:
J. Malypetr v. r.

Ministr financí:
Dr. Trapl v. r.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP