Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1935.

IV. volební období.

1. zasedání.

Tisk 11.

Návrh

senátora Kotrby a druhů

na doplnění zákona ze dne 10. dubna 1930, č. 46 Sb. z. a n., o výrobě chleba, změněného vládním nařízením ze dne 13. července 1934, č. 187 Sb. z. a n.

 

Podepsaní navrhují:

Slavný senáte, račiž se usnésti:

Zákon

ze dne . . . . . . . . .

jímž se doplňuje zákon ze dne 10. dubna 1930, č. 46 Sb. z. a n., změněný vládním nařízením ze dne 13. července 1934, č. 187 Sb. z. a n.

 

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 2.

Odst. (3) nechť zní:

Na výrobu chleba smí býti dodávána pouze žitná (režná) mouka, vymletá podle předpisů tohoto zákona a tímto údajem na obalech opatřená.

Důvody:

Zákon shora citovaný ve svém dosavadním znění vystavuje výrobce chleba trestním důsledkům pro jeho nedodržování, t. j. že vypékají chléb ze žitné mouky, vymleté více než na 70 %, ačkoli na okolnosti této nenesou viny.

Provádějí se, zejména v pekárnách moravskoslezských, revise procentního vymletí žitných mouk, na výrobu chleba určených. Pro podezření, že mouka byla vymleta více než 65 % (podle původního zákona, před vydáním cit. vládního nařízení), odebírány z ní vzorky k analyse ústavu pro zkoumání potravin. Po nepříznivém nálezu tohoto ústavu jest výrobce chleba trestně stíhán pro porušení shora cit. zákona. Tato revise byla již v r. 1933 provedena v 18ti politických okresech, 216 mistrů pekařských bylo pokutováno Kč 21.600,- a úhradou nákladů za analysu Kč 9.072,-, úhrnem Kč 30.672,-. Postižení se hájili, že vyráběli chléb z oné mouky, kterou zakoupili v důvěře, že její vymletí předpisům zákona odpovídá, což dokládali účty a pod., event. že byla jim dodána ke zpracování samozásobiteli; odvolali se, ale odvolání tato byla zemským úřadem zamítána. Revise procent. vymletí žitné mouky prováděna trvale a výhradně v pekárnách. Výrobci chleba jsou tím vydáváni v nebezpečí dalších pokut a stíhání, neboť nemohou dávati každý pytel žitné mouky zkoumati, zda není více vymleta než na 70 %. Je tudíž nutno, aby shora citovaný zákon byl doplněn jak navrženo a žitná mouka, dodávaná do pekáren, aby byla deklarována jako vymletá do výše 70 %. Tím bude výrobce chleba zbaven nejistoty, zda dodaná mu žitná mouka se kryje s ustanovením zákona a dodavatel mouky podléhal by trestním ustanovením §u 6 cit. zákona, kdyby deklarovaná mouka byla vymleta více, než zákon připouští.

Z důvodů formálních navrhujeme, aby návrh byl odkázán výboru národohospodářskému k nejrychlejšímu řízení.

V Praze, dne 19. června 1935.

Kotrba,

Thoř, Pechman, Sláma, Kianička, Horák, dr Bas, Vlk, Kroiher, Donát, dr Havelka.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP