Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1935.

IV. volební období.

1. zasedání.

Tisk 19.

Návrh

senátorů Svobody, Zmrhala, Mikulíčka, Kubače a soudruhů

na poskytnutí okamžitě pomoci živelní pohromou postiženým domkářům a malým

rolníkům v okresích: Dolní Kralovice, Vlašim, Příbram a Praha-Venkov.

 

Po veliké živelné katastrofě sucha roku minulého přikvačila na některé oblasti středních Čech nyní nová strašlivá katastrofa, která téměř docela zničila letošní úrodu, která se ukazovala velmi slibnou.

Tak v sobotu dne 25. května 1935 snesla se strašlivá průtrž mračen kolem 4. hodiny odpolední nad obcemi Miřetice, Chmelná, Tísek, Pravonín a Buková, trvající přes hodinu. Rázem přívaly vod zaplavily řadu hospodářských stavení a odnášely vše co bylo v cestě. Hospodářské nářadí, palivové dříví, drůbež, všechny obecní cesty úplně servány až do základů a učiněny naprosto neschůdnými pro dobytek, žita otlučena, okopaniny úplně zničeny. Půda s polí na svazích položených úplně odplavena až na skálu a s ní i zasázené brambory i jiné druhy okopanin, takže tato pole jsou na mnoho let z valné části zničena.

Ještě krutěji postiženy byly dne 11. června t. r. obce Starý a Nový Knín s přilehlými obcemi. Tento chudý kraj na Dobříšsku překvapen byl strašlivým krupobitím, kterým slibná letošní úroda byla na plných 100 % zničena. Obilí zcela rozbito, půda s okopanin servána, plodiny okopanin a zelenina na polích a zahradách v pravém slova smyslu zatlučeny do země, cesty i silnice a břehy servány, ovocné stromy a keře zcela očesány. Ještě 24 hodiny po katastrofě ležely v kotlinách hromady krup, velikosti lískových ořechů.

Stejně tak strašlivým krupobitím bylo postiženo týž den několik obcí na Karlínsku v okrese Praha-Venkov. Úroda kroupami zcela rozbita, okna a střechy potlučeny, cesty úplně servány.

Občanstvo uvedených oblastí ocitá se tak rázem před perspektivou hladové katastrofy. Nezaměstnaní dělníci bezzemci a domkáři připraveni byli o možnost i toho nepatrného a krátkodobého výdělku na polích a tím se jejich již beztak strašlivé postavení nepoměrně zhorší.

Podepsaní proto navrhují, aby vláda učinila ihned tato opatření :

I. Poskytla okamžité finanční a hmotné pomoci všem postiženým domkářům a malorolníkům v obcích výše uvedených.

2. Učinila opatření, aby odhad a zjišťování způsobených škod i soupis nutných potřeb postižených prováděn byl za účasti volených zástupců ze řad poškozených.

3. Přidělila všem poškozeným domkářům a malorolníkům s výměrou do 20 ha půdy z prostředků státních potřebné množství podzimního a jarního osiva a okamžitý příděl osiva náhradového (jako směska, vikev a pod.).

4. Uvolnila potřebné množství obilí ze zásob obilní společnosti ku krytí nejnutnějších životních potřeb pro rodiny postižených do příští sklizně.

5. Škrtla všechny daňové dluhy a dávky staré i nově předepsané u všech postižených drobných zemědělců.

6. Škrtla všechny dlužné úroky u finančních ústavů a zastavila úplně všechna exekuční řízení proti postiženým.

7. Zcela zastavila a také škrtla již provedená zaknihování dlužných daní postižených obcí, zvláště ve Starém Kníně, kde se již zaknihování provádí.

8. Snížila pachtovné z polí o tolik, na kolik procent byla odhadnuta způsobená škoda.

9. Aby všem postiženým i členům jejich rodin na výživě ohrožených přidělila státní stravovací lístky.

10. Poskytla ihned postiženým obcím přiměřenou finanční pomoc nezbytně nutnou na úpravu cest a ulic katastrofou poškozených a úplně zničených.

11. Uvolnila okamžitě dostatečné finanční prostředky na stavbu silnice Nový a Starý Knín - Kozí Hory, neboť její projekt leží již řadu měsíců Zemským úřadem schválený.

Po stránce formální navrhujeme přiděliti tento návrh ihned výboru národohospodářskému, sociálně-politickému a rozpočtovému k projednání ve lhůtě 48 hodin.

V Praze, dne 24. června 1935.

Svoboda, Zmrhal, Mikulíček, Kubač,

Popovič, Steiner, Wenderlich, Malík, Juran, Fidlík, Pfeiferová, Dresl.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP