Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1935.

IV. volební období.

1. zasedání.

Tisk 22.

Zpráva

ústavně-právního výboru

o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 17) k vládnímu návrhu zákona, kterým se prodlužuje a doplňuje zmocnění podle čl. I zákona ze dne 21, června 1934, č. 109 3b. z. a n., o mimořádné moci nařizovací.

Usnesením obich dvoch komor N. S. dostalo sa v máji r. 1933 vláde republiky Československej zmocnenia k mimoriadnej moci nariaďovacej. Stalo sa tak po zrälom uvážení väčšiny Národného shromaždenia s ohladom na ťažké hospodárske pomery, aby v páde hroziacich ďalších možných porúch v hospodárskom živote mohly sa co najrychlejši spraviť zákonné opatrenia k zabráneniu nebezpečných výkyvov.

Prvý tento zmocňovací zákon vyšel 9. červňa 1933 pod čís. 95 Sb. z. a n. a terminovaný bol do 15. listopadu 1933. Poneváč okolnosti, ktoré tento zmocňovací zákon vyvolaly, trvaly, dalo Národné shromaždenie súhlas k predľženiu moci nariaďovacej vláde, a to zákonom z 15. listopadu 1933, čís. 206 Sb. z. a n. do. 30. červňa 1934.

Keď sa bližilo vypršenie platnosti zmocňovacieho zákona, konstatovalo sa, že hospodárské pomery sa nezlepšily tak ako sa očekávalo, preto Národné shromáždení dalo opätovne súhlas k predlženiu tohoto zákona a to na celý rok, t. j. do konca červňa 1935. Zákon bol publikovaný 21. červňa 1934 pod čís. 109 Sb. z. a n. a bol rozšírený o ustanovenie trestných sankcí až do 50.000 Kč pokút a väzenia až do 6 mesiacov a pri priestupkov spáchaných pri provozovaní živností - i ztratou živnostenského oprávnenia.

Mimoriadne ťažké hospodárske pomery trvajú ďalej, preto vláda predložila Národnému shromaždeniu opätovne návrh na predĺženie tohoto zákona zo dňa 21. červňa 1934, čís. 109 Sb, z. a n. o mimoriadnej moci nariaďovacej a síce d o 30. červňa 1936. Niektoré politické okolnosti a javy vyžadujú toho, aby sa tento zmocňovací zákon rozšíril na opatrenia pre organizáciu policajnej správy a služby, čo sa deje v čl. I. vládneho návrhu zákona.

Sme po voľbách, v ktorých väčšina obyvateľstva republiky Československej vyslovila dôveru k postupu vlády a vládnemu nášmu systému, preto móžeme všetcia, ktorí sa na tejto dôvere podielame, dať s kľudným svedomím súhlas k tomuto vládnemu návrhu zákona zmocňovacieho, lebo sme si vedomi toho, že mimoriadné pomery vyžadujú istú mimoriadnú pohotvosť k zásahom a sme presvedčení, že demokratická naša sústava týmto mimoriadným opatrením nebude niako poštrbená.

Ústavne-právný výbor doporučuje senátu, aby vládný návrh zákona schválil v tom znení, ako sa na ňom usniesla poslanecká snemovňa a ako je obsiahnutý v sen. tisku č. 17.

 

V Prahe, dňa 25. červňa I935.

Dr Hruban v. r.,
miestopredseda

Frant. Zimák v. r.,
zpravodaj.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP