Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1935.

IV. volební období.

1. zasedání.

Tisk 28.

Vládní návrh

kterým se předkládá senátu Národního shromáždění ke schválení

dodatkový protokol k obchodní a plavební úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 10. února 1934, podepsaný ve Varšavě dne 8. února 1935 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 8. února 1935, čís. 21 Sb. z. a n.

 

Návrh schvalovacího usnesení:

Senát Národního Shromáždění republiky Československé schvaluje dodatkový protokol k obchodní a plavební úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 10. února 1934, podepsaný dne 8. února 1935 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 8. února 1935, čís. 21 Sb. z. a n.

 Důvodová zpráva.

Obchodní a plavební úmluvou československo-polskou ze dne 10. února 1934 byly s platností do 31. prosince 1934 Československu Polskem poskytnuty celní slevy na odbarvovací rostlinné uhlí, sirouhlík, želatinu a výrobky z celuloidu. Naproti tomu Československo poskytlo Polsku celní slevy na řepku a podobná semena olejnatá, kyselinu sírovou, dusíkaté vápno a superfosfáty.

Vzhledem k projevenému přání zájemců prodloužiti tyto časově omezené celní slevy, dohodly se obě vlády, že s výjimkou celní slevy, kterou Československo poskytlo Polsku na řepku a podobná semena olejnatá (s. č. 45), prodlouží tyto vzájemně do 30. června 1935.

Vláda předkládajíc tento návrh senátu Národního shromáždění poznamenává, že býv. poslanecká sněmovna schválila jej ve 367. schůzi dne 29. března 1935.

V Praze dne 25. června 1935.

Předseda vlády:

J. Malypetr v. r.

 

Dodatkový protokol

k obchodní a plavební úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou, podepsané dne 10. února 1934.

Podepsaní plnomocníci, náležitě zmocnění, prohlašují, že se shodli pozměniti a doplniti obchodní a plavební úmluvu mezi republikou Československou a republikou Polskou, podepsanou dne 10. února 1934, takto :

Platnost smluvních celních sazeb sjednaných s účinností do dne 31. prosince 1934 pro zboží ex saz. pol. 598 c/1, saz. pol. 600 m/ a saz. čís. 617 československého celního sazebníku, jakož i pro zboží saz. čís. 185, 346, 488 pol. 1b-2b a 1210 pol. 1a-4a polského celního sazebníku se obnovuje pro dobu od 10. února do 30. června 1935.

Tento protokol bude ratifikován a výměna ratifikačních listin bude provedena současně s výměnou ratifikačních listin výše uvedené obchodní úmluvy.

Protokol nabude účinnosti současně se zmíněnou úmluvou a bude platiti po dobu jejího trvání.

Avšak obě vlády mohou se dohodnouti o dřívějším uvedení v účinnost protokolu, jestliže jejich příslušná zákonodárství je k tomu opravňují.

Vyhotoveno ve dvou exemplářích, každý v jazyku československém a polském, při čemž oba texty jsou autentické.

Ve Varšavě dne 8. února 1935.

Dr. V. GIRSA v. r.

SZEMBEK v. r.

 

Protokół dodatkowy

do Konwencji Handlowej i Nawigacyjnej między Republiką Czeskosłowacka a Rzecząpospolitą Polską podpisanej dnia 10 lutego 1934 r.

Podpisani pełnomocnicy, posiadający pełnomocnictwa w należytej formie, oświadczają, że zgodzili się zmienić i uzupełnić Konwencję Handlową i Nawigacyjną między Republiką Czeskosłowacką a Rzecząpospolitą, Polską, podpisaną w dniu 10-go lutego 1934, jak następuje :

Ważność konwencyjnych stawek celnych, ustanowionych z wažnością do dnia 31 grudnia 1934 r. dla towarów z poz. 598 c/1, poz. 600 m/ i poz. 617 czeskosłowackiej taryfy celnej oraz dla towarów poz. 185, 346, 488 p. 1b-2b i 1210 p. 1a-p. 4a polskiej taryfy celnej wznawia się na okres od 10 lutego do 30 czerwca 1935 r.

Niniejszy protokół będzie ratyfikowany i wymiana dokumentów ratyfikacyjnych nastąpi równocześnie z wymianą dokumentów ratyfikacyjnych powyższej Konwencji Handlowej.

Protokół wejdzie w życie równocześnie z wspomnianą Konwencją i będzie obowiązywał przez czas trwania tejże.

Jednakże obydwa Rządy mogą się porozumieć co do wcześniejszego wejścia w życie Protokółu, jeśli ich odnośne ustawodawstwa je do tego upoważniają.

Sporządzono w dwóch egzemplarzach, každy w języku czeskosłowackim i polskim, przyczem obydwa teksty są autentyczne.

Warszawa, dnia 8 lutego 1935 r.

Dr. V. GIRSA m. p.

SZEMBEK m. p.

 


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP