Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1935.

IV. volební období.

1. zasedání.

Tisk 29.

Vládní návrh,

kterým se předkládá senátu Národního shromáždění ke schválení dodatková úmluva k československo-německé hospodářské dohodě

ze dne 29. června 1920,

sjednaná dne 29. srpna 1934 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 5. září 1934, č. 197 Sb. z. a n.

Návrh schvalovacího usnesení.

 

Senát Národního shromáždění republiky Československé schvaluje dodatkovou úmluvu k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednanou dne 29. srpna 1934 a uvedenou v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 5. září 1934, č. 197 Sb. z. a n.

Důvodová zpráva.

Německo chrání vlastní produkci chmele a předpisuje německým pivovarům povinné používání domácího chmele v určitém minimálním poměru. Autonomní německé clo na chmel činí 150 ř. marek. Dodatkovou úmluvou z 6. října 1932, č. 159 Sb. z. a n. z r. 1932, čl. 1. až 4., zavázala se německá vláda k sazbě 70 ř. marek, jakož i k tomu, že bude blahovolně vyřizovati žádosti svých pivovarů o používání československého chmele podle § 2 svého nouzového nařízení o nuceném používání domácího chmele. Naproti tomu Československo vyhovělo německému přání, aby dehtové barvy s obsahem nastavovadel až do 80 % byly odbavovány v položce 625 československého celního sazebníku a aby žádosti o povolování dovozu hašeného vápna z Německa byly blahovolně vyřizovány.

Ujednání čl. 1. až 4. této dodatkové úmluvy, která byla již dne 21. srpna 1933 prodloužena o 1 rok, pozbyly platnosti dnem 31. srpna 1934. Z toho důvodu bylo nutno jednati znovu s německou vládou o prodloužení platnosti těchto ujednání a výsledkem tohoto jednání jest předkládaná dodatková úmluva ve formě výměny not, kterou se platnost zmíněných ujednání prodlužuje o další rok, tentokráte však s účinností teprve od 5. září 1934, ke kterémužto průtahu došlo na přání německé vlády z administrativně-technických důvodů.

Vláda předkládajíc tento návrh senátu Národního shromáždění podotýká, že poslanecká sněmovna býv. Národního shromáždění schválila tuto úmluvu ve 363. schůzi dne 14. března 1935.

V Praze, dne 25. června 1935.

Předseda vlády:

J. Malypetr v. r.

 

 

Légation de la République Tchécoslovaque.

V Berlíně dne 29. srpna 1934.

Pane státní sekretáři,

mám čest potvrditi Vám, že československá a německá vláda dohodly se na tomto:

I.

Ujednání článku 1 až 4 dodatkové úmluvy k československo-německé hospodářské dohodě z 29. června 1920, podepsané v Praze 6. října 1932, jejíž platnost byla výměnou not z 21. srpna 1933 prodloužena do 31. srpna 1934, platí obdobně též pro chmelový hospodářský rok 1934/35, tedy až do 31. srpna 1935.

II.

Tato výměna not bude ratifikována. Nabude platnosti 15. dne po výměně ratifikačních listin, jež bude provedena v Praze, a zůstane v platnosti po dobu trvání hospodářské dohody z 29. června 1920, avšak nikoliv po 31. srpnu 1935, pokud jedna ze smluvních stran tuto výměnu not nevypoví k 1. kteréhokoliv měsíce se lhůtou jednoměsíční. Smluvní strany uvedou však tuto výměnu not v prozatímní platnost ještě před výměnou ratifikačních listin s účinností od 5. září 1934.

 

Používám také této příležitosti, abych Vám, pane státní sekretáři, projevil svou obzvláštní úctu.

Československý chargé ďaffaires a. i.:

MIROSLAV SCHUBERT v. r.

Jeho Excelenci

státnímu sekretáři zahraničního úřadu

panu Dr. von BÜLOW

v Berlíně.

 

(Übersetzung.)

Gesandtschaft der Čechoslovakischen Republik.

Berlin, den 29. August 1934.

Herr Staatssekretär!

Ich beehre mich Ihnen zu bestätigen, daß zwischen der Čechoslovakischen und der Deutschen Regierung Einverständnis über Folgendes erzielt worden ist:

I.

Die Vereinbarungen in den Artikeln 1 bis 4 der am 6. Oktober 1932 in Prag unterzeichneten Zusatzvereinbarung zum čechoslovakisch-deutschen Wirtschaftsabkommen vom 29. Juni 1920, deren Geltungsdauer durch den Notenwechsel vom 21. August 1933 bis zum 31. August 1934 verlängert worden ist, gelten sinngemäß auch für das Hopfenwirtschaftsjahr 1934/35, also bis zum 31. August 1935.

II.

Dieser Notenwechsel soll ratifiziert werden. Er tritt am fünfzehnten Tage nach dem Austausch der Ratifikationsurkunden, der in Prag erfolgen soll, in Kraft und bleibt für die Dauer des Wirtschaftsabkommens vom 29. Juni 1920, jedoch nicht über den 31. August 1935 hinaus, in Geltung, sofern nicht einer der vertragsschließenden Teile den Notenwechsel zum 1. eines Monats mit einer Frist von einem Monat kündigt. Die vertragschließenden Teile werden den Notenwechsel bereits vor Austausch der Ratifikationsurkunden mit Wirkung vom 5. September 1934 ab vorläufig anwenden.

 

Ich benutze auch diesen Anlaß, um Ihnen, Herr Staatssekretär, den Ausdruck meiner vorzüglichsten Hochachtung zu erneuern.

 

Der čechoslovakische Geschäftsträger:

MIROSLAV SCHUBERT m. p.

An Seine Excellenz

Herrn Staatssekretär des Auswärtigen Amts

Dr. von BÜLOW

Berlin.

 

(Překlad.)

Zahraniční úřad.

II Ts 1551 I

V Berlíně dne 29. srpna 1934.

Pane chargé ďaffaires,

mám čest potvrditi Vám, že německá a česshoslovenská vláda dohodly se na tomto:

I.

Ujednání článku 1 až 4 dodatkové úmluvy k německo-československé hospodářské dohodě z 29. června 1920, podepsané v Praze 6. října 1932, jejíž platnost byla výměnou not z 21. srpna 1933 prodloužena do 31. srpna 1934, platí obdobně též pro chmelový hospodářský rok 1934/36, tedy až do 31. srpna 1935.

II.

Tato výměna not bude ratifikována. Nabude platnosti 15. dne po výměně ratifikačních listin, jež bude provedena v Praze, a zů stane v platnosti po dobu trvání hospodářské dohody z 29. června 1920, avšak nikoliv po 31. srpnu 1935, pokud jedna ze smluvních stran tuto výměnu not nevypoví k 1. kteréhokoliv měsíce se lhůtou jednoměsíční. Smluvní strany uvedou však tuto výměnu not v prozatímní platnost ještě před výměnou ratifikačních listin s účinností od 5. září 1934.

Používám také této příležitosti, abych Vám, pane chargé ďaffaires, projevil svou obzvláštní úctu.

von BÜLOW v. r.

Československému chargé ďaffaires

panu legačnímu radovi Miroslavu Schubertovi

v Berlíně.

Auswärtiges Amt.

II Ts 1551 I

Berlin, den 29. August 1934.

Herr Geschäftsträger!

Ich beehre mich Ihnen zu bestätigen,daß zwischen der Deutschen und der Čechoslovakischen Regierung Einverständnis über Folgendes erzielt worden ist:

I.

Die Vereinbarung in den Artikeln 1 bis 4 der am 6. Oktober 1932 in Prag unterzeichneten Zusatzvereinbarung zum deutsch-čechoslovakischen Wirtschaftsabkommen vom 29. Juni 1920, deren Geltungsdauer durch den Notenwechsel vom 21. August 1933 bis zum 31. August 1934 verlängert worden ist, gelten sinngemäß auch für das Hopfenwirtschaftsjahr 1934/35, also bis zum 31. August 1935.

 

II.

Dieser Notenwechsel soll ratifiziert werden. Er tritt am fünfzehnten Tage nach dem Austausch der Fatifikationsurkunden, der in Prag erfolgen soll, in Kraft und bleibt für die Dauer des Wirtschaftsabkommens vom 29. Juni 1920, jedoch nicht über den 31. August 1935. hinaus, in Geltung, sofern nicht einer der vertragschließenden Teile den Notenwechsel zum 1. eines Monats mit einer Frist von einem Monat kündigt. Die vertragschließenden Teile werden den Notenwechsel bereits vor Austausch der Ratifikationsurkunden mit Wirkung vom 5. September 1934 ab vorläufig anwenden.

 

Ich benutze auch diesen Anlaß, um Ihnen, Herr Geschäftsträger, den Ausdruck meiner vorzüglichsten Hochachtung zu erneuern.

von BÜLOW m p.

An den

Čechoslovakischen Geschäftsträger

Herrn Legationsrat Miroslav Schubert

Berlin.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP