Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1935.

IV. volební období.

1. zasedání.

Tisk 30.

Vládní návrh,

kterým se předkládá senátu Národního shromáždění ke schválení dohoda k prozatímní obchodní dohodě mezi republikou Československou a Spojenými státy americkými ze dne 29. října 1923, sjednaná ve Washingtonu dne 29. března 1935 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 29. března 1935, č. 44 Sb. z. a n.

 Návrh schvalovacího usnesení.

Senát Národního shromáždění republiky Československé schvaluje dohodu k prozatímní obchodní dohodě mezi republikou Československou a Spojenými státy americkými ze dne 29. října 1923, sjednané ve Washingtonu dne 29. března 1935 a uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 29. března 1935, č. 44 Sb. z. a n.

Důvodová zpráva.

Na počátku letošního roku rozhodla se vláda Spojených států amerických pod tíhou hospodářské krise podporovati snahy o uvolnění zahraničního obchodu, který je v Americe tísněn vysokými cly a v Evropě mimo to různými restriktivními opatřeními (hlavně povolovacím a devisovým řízením) a zahájila napřed se státy latinské Ameriky a pak i se státy evropskými jednání o obchodní smlouvy na podkladě vzájemných koncesí celně-tarifních. Spojené státy americké projevily při tom ochotu poskytovati výhody z těchto smluv tarifních i ostatním státům, se kterými mají dosud obchodní smlouvy na podkladě doložky nejvyšších výhod, avšak pouze, pokud nediskriminují žádným způsobem jejich obchod. Pokud jde o Československo, vyslovila vláda Spojených států amerických přání, aby byla doplněna dosavadní prozatímní dohoda obchodní ze dne 29. října 1923, prodloužená dohodou z 5. prosince 1924 (Sb. z. a n. č. 313 z 31. prosince 1934), ustanoveními, která by brala náležitý zřetel na dnešní omezení obchodu a zabezpečovala slušné a spravedlivé zacházení se zbožím druhého státu.

Aby mohlo československé zboží požívati celních výhod již z prvé tarifní dohody sjednané mezi Spojenými státy americkými a Belgií dne 27. února t. r., která byla vyhlášena 1. dubna t. r. a vstoupila v platnost dnem 1. května t. r., sjednala československá vláda s vládou Spojených států amerických skrze československého vyslance ve Washingtoně předkládanou dohodu s tím, že zůstane v platnosti až do sjednání obchodní smlouvy tarifní, kteréžto jednání má býti zahájeno ještě v srpnu t. r. Ježto Spojené státy americké přiznávají v nové dohodě s Belgií celní výhody na četné druhy zboží, které se do Spojených států amerických vyváží ve velkém rozsahu také z Československa, znamená tato dohoda zajištění našeho vývozu na americkém trhu za výhodnějších celních sazeb nežli požívalo dosud.

Tato dohoda obsahuje v čl. 1. ustanovení o nejvyšších výhodách, pokud jde o cla, vnitřní dávky a celní formality. V čl. 2. se zabezpečuje slušné a spravedlivé zacházení s příslušníky a zbožím druhého státu, pokud jde o povolování devis, v čl. 3. pak pokud jde o zboží podrobené povolovacímu řízení nebo t. zv. celním kontigentům. Čl. 4. stanoví, že se ustanovení této dohody nevztahují na výhody pohraničního styku nebo výhody plynoucí z celní

unie, ani na výhody, které Spojené státy americké poskytují svým državám, Filipinám, pásmu Panamskému a republice Kubánské. Stejně Spojené státy americké nebudou se domáhati zvláštních výhod, které by byly poskytnuty Československem státům Malé dohody, Rakousku a Maďarsku, čímž uznávají zvláštní regionální obchodně-politický systém pro střední Evropu. Čl. 5. obsahuje obvyklé t. zv. klasické výjimky z volného obchodu. V čl. 6. se stanoví doba trvání dohody, t. j. od 1. května až do doby, kdy bude se 30denní lhůtou vypověděna nebo nahrazena smlouvou definitivní.

Význam této dohody - kromě zmíněného zásadního uznání středoevropského hospodářského systému, - je patrný z rozvoje a rozsahu našeho vzájemného obchodu, který se jeví podle československé statistiky zahraničního obchodu (dovoz podlé země výroby):

 

1928

1929

1930

1931

Dovoz:

2,378.187

2,318.670

1,750.507

1,077.321

Vývoz:

1,170.437

1,471.951

976.946

804.687

Saldo:

-1,107.750

- 846.719

- 272.634

- 773.561

 

1932

1933

1934

Dovoz:

923.896 (v tom dovoz zlata)

504.101

634.202

Vývoz:

505.575

428.034

493.987

Saldo:

- 418.321

- 176.067

- 140.215

Vláda předkládajíc tento návrh senátu Národního shromáždění podotýká, že poslanecká sněmovna býv. Národního shromáždění schválila dohodu ve své 371. schůzi dne 9. dubna 1935.

V Praze dne 25. června 1935.

Předseda vlády:

J. Malypetr v. r.

 

Washington, D. C. March 29th, 1935.

Excellency,

Referring to recent conversations concerning the commercial relations between the Czechoslovak Republic and the United States of America I have the honour to confirm and make of record by this note my understanding that pending the conclusion of a definitive agreement governing the commercial relations between the Czechoslovak Republic and the United States of America, the commercial agreement of October 29th, 1923, as prolonged by the Agreement December 5th, 1924, shall be amended to read as follows:

1. With respect to custom duties or charges of any kind imposed on or in connection with importation or exportation, and with respect to the method of levying such duties or charges and with respect to all rules and formalities in connection with importation or exportation and with respect to all laws or regulations affecting the sale, taxation or use of imported goods within the country, any advantage, favour, privilege or immunity which has been or may hereafter be granted by the Czechoslovak Republic or the United States of America to any article originating in or destined for any third country shall be accorded immediately and unconditionally to the like article originating in or destined for the Czechoslovak Republic or the United States of America, respectively.

2. If the Czechoslovak Republic or the United States of America establish or maintain, directly or indirectly, any form of control of foreign exchange it shall administer such control so as to insure that the nationals and commerce of the other country will be granted a fair and equitable share in the allotment of exchange.

3. If the Czechoslovak Republic or the United States of America establish or maintain any form of quantitative restriction or control of the importation or sale of any article in which the other country has an interest, or impose a lower duty or charge on the importation or sale of specified quantity of any such article than the duty or charge imposed on importations in excess of such quantity, it shall accord fair and equitable treatment to the commerce of the other country in respecl of the allotment among exporting countries of the total quantity as originally established or as changed in any manner, of any such articíe permitted to be imported or sold or permitted to be imported or sold at such lower duty or charge.

4. The advantages now accorded or which may hereafter be accorded by the Czechoslovak Republic or the United States of America to adjacent countries in order to facilitate frontier traffic and advantages resulting from a customs union to which either the Czechoslovak Republic or the United States of America may become a party shall be exempted from the operation of this agreement.The Czechoslovak Republic will not invoke the provisions of this agreement to obtain the advantages now accorded or which may be hereafter accorded by the United States of America, its territories and possessions, the Philippine Islands and the Panama Canal Zone to one another or to the Republic of Cuba. United States of America will not invoke the provisions of the present temporary agreement to obtain the advantages which have been or may be accorded by the Czechoslovak Republic to Austria or Hungary. United States of America will refrain from invoking the present temporary agreement to obtain advantages which the Czechoslovak Republic is at present according to the commerce of Yougoslavia and Rumania pending a satisfactory agreement with respect to this matter in connection with a comprehensive trade agreement between the two countries.

5. Nothing in this agreement shall be construed as a limitation of the right of either country to impose on such terms as it may see fit, prohibitions or restrictions

1.) relating to public security,

2.) imposed on moral or humanitarian grounds,

3) designed to protect human, animal or plant life,

4} relating to prison made goods,

5) relating to the enforcement of police or revenue laws or

6) relating to the control of the export or sale for export of arms, munitions or implements of war and in exceptional circumstances all other military supplies.

6. The present agreement shall become operative the First day of May 1935 and shall continue in force until superseded by a more comprehensive trade agreement or by a definitive treaty of commerce or navigation or, untiI denounced by either country by advance notice of not less than thirty days.

Accept, Excellency, the renewed assuranre of my highest consideration.

FERDINAND VEVERKA m. p.,

Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary

of Czechoslovakia.

 

His Excellency

The Honorable Secretary of State,

Washington, D. C.

Ve Washingtoně, D. C. 29, března 1935.

Excellence,

odvolávaje se na nedávné rozhovory o obchodních vztazích mezi republikou Československou a Spojenými státy americkými dovoluji si touto notou potvrditi svůj souhlas, že dokud nebude sjednána konečná dohoda o obchodních stycích mezi republikou Československou a Spojenými státy americkými, doplní se obchodní dohoda z 29. října 1923, prodloužená dohodou z 5. prosince 1924, takto:

1. Pokud se týče cel anebo dávek jakéhokoliv druhu uvalených na dovoz nebo vývoz anebo v souvislosti s těmito, dále způsobu, jakým se podobná cla a dávky uvalují, dále pokud se týče všech pravidel a formalit vztahujících se na dovoz a vývoz, dále pokud se týče všech zákonů anebo nařízení o zdanění prodeje nebo spotřeby dovezeného zboží v tuzemsku, budou každá výhoda, prospěch, výsada anebo osvobození, které byly nebo mohly by býti v budoucnosti poskytnuty republikou Československou anebo Spojenými státy americkými jakémukoliv zboží, pocházejícímu z kteréhokoli třetího státu anebo určenému do kteréhokoli třetího státu, poskytnuty ihned a bezpodmínečně na podobné zboží, pocházející z republiky Československé anebo Spojejených států amerických anebo určené do republiky Československé anebo do Spojených států amerických.

2. Jestliže republika Československá nebo Spojené státy americké zavedou anebo mají-li zavedenu přímo nebo nepřímo jakoukoliv formu kontroly devis, budou ji prováděti tak, aby zajistily příslušníkům a obchodu druhé země slušný a spravedlivý podíl při přídělu devis.

3. Jestliže republika Československá nebo Spojené státy americké zavedou anebo mají-li zavedenu jakoukoliv formu kvantitativního omezení nebo kontroly dovozu anebo prodeje kteréhokoliv zboží, na němž druhá země má zájem, anebo zavedou-li na dovoz nebo prodej určitého množství takového zboží nižší dovozní clo nebo dávku, než jest clo anebo dávka na dovoz nad takové množství, budou s obchodem druhé země slušně a spravedlivě zacházeti, pokud jde o rozvržení mezi vývozní země původně stanoveného nebo jakýmkoli způsobem změněného celkového množství takového zboží, připuštěného k dovozu nebo k prodeji anebo připuštěného k dovozu nebo k prodeji při takovém nižším cle anebo dávce.

4. Výhody nyní poskytované nebo které by mohly býti poskytnuty v budoucnosti republikou Československou nebo Spojenými státy americkými zemím s nimi sousedícím k usnadnění pohraničního styku a výhody plynoucí z celní unie, jejímiž členy by se mohly státi buď republika Československá nebo Spojené státy americké, vyjímají se z této dohody. Republika Československá nebude se dovolávati ustanovení této dohody, aby dosáhla výhod nyní poskytovaných nebo které by mohly býti poskytnuty v budoucnosti Spojenými státy americkými, jejich územími a državami, Filipinskými ostrovy a zonou Panamského kanálu sobě navzájem anebo republice Kubánské. Spojené státy americké nebudou se dovolávati ustanovení této prozatímní dohody, aby dosáhly výhod, které byly nebo by mohly býti republikou Československou poskytnuty Rakousku nebo Maďarsku. Spojené státy americké nebudou se dovolávati této prozatímní dohody, aby dosáhly výhod, které republika Československá poskytuje v přítomné době obchodu Jugoslavie a Rumunska, dokud nedojde k uspokojivé dohodě v této věci v podrobné obchodní dohodě mezi oběma zeměmi.

5. Nic v této dohodě nemá býti vykládáno jakožto omezení práva kterékoliv z obou zemí zavésti vhodná opatření, zákazy nebo omezení

1) týkající se veřejné bezpečnosti,

2) z důvodů mravnosti a lidskosti,

3) k ochraně životů lidských, zvířecích a rostlinných,

4) týkající se zboží vyrobeného ve věznicích,

5) týkající se uplatňování zákonů policejních a důchodových anebo

6) vztahující se na kontrolu vývozu anebo prodeje pro vývoz zbraní, střeliva nebo válečných potřeb a v mímořádných případech i všech dodávek vojenských.

6. Tato dohoda vstoupí v platnost dne 1. května 1935 a bude platiti do té doby, dokud nebude nahrazena podrobnější obchodní dohodou nebo definitivní obchodní a plavební smlouvou nebo dokud nebude vypovězena kteroukoliv z obou zemí ve lhůtě nejméně 30-denní.

Přijměte, Excellence, ujištění o mé hluboké úctě.

FERDINAND VEVERKA v. r.,

mimořádný vyslanec a zplnomocněný ministr

republiky Československé.

Jeho Excellenci

panu státnímu sekretáři

ve Washingtoně, D. C.

Washington, D. C. March 29th, 1935.

Sir,

Referring to recent conversations concerning the commercial relations between the United States of America and the Czechoslovak Republic I have the honour to confirm and make of record by this note my understanding that pending the conclusion of a definitive agreement governing the commercial relations between the United States of America and the Czechoslovak Republic, the commercial agreement of October 29th, 1923, as prolonged by the Agreement December 5th, 1924, shall be amended to read as follows:

1. With respect to custom duties or charges of any kind imposed on or in connection with importation or exportation, and with respect to the method of levying such duties or charges, and with respect to all rules and formalities in connection with importation or exportation, and with respect to all laws or regulations affecting the sale, taxation or use of imported goods within the country, any advantage, favour, privilege or immunity which has been or may hereafter be granted by the United States of America or the Czechoslovak Republic to any article originating in or destined for any third country, shall be accorded immediately and unconditionally to the like article originating in or destined for the United States of America or the Czechoslovak Republic, respectively.

2. If the United States of America or the Czechoslovak Republic establishes or maintains, directly or indirectly, any form of control of foreign exchange, it shall administer such control so as to insure that the nationals and commerce of the other couritry will be granted a fair and equitable share in the allotment of exchange.

3. If the United States of America or the Czechoslovak Republic establishes or maintains any form of quantitative restriction or control of the importation or sale of any article in which the other country has an interest, or imposes a lower duty or charge on the importation or sale of specified quantity of any such article than the duty or charge imposed on importations in excess of such quantity, it shall accord fair and equitable treatment to the commerce of the other country in respect of the allotment among exporting countries of the total quantity as originally established or as changed in any manner, of any such article permitted to be imported or sold, or permitted to be imported or sold at such lower duty or charge.

4. The advantages now accorded or which may hereafter be accorded by the United States of America or the Czechoslovak Republic to adjacent countries in order to facilitate frontier traffic, and advantages resulting from a customs union to which either the United States of America or the Czechoslovak Republic may become a party, shall be exempted from the operation of this agreement. The Czechoslovak Republic will not invoke the provisions of this agreement to obtain the advantages now accorded or which may be hereafter accorded by the United States of America, its territories and possessions, the Philippine Islands and the Panama Canal Zone to one another or to the Republic of Cuba. United States of America will not invoke the provisions of the present temporary agreement to obtain the advantages which have been or may be accorded by the Czechoslovak Republic to Austria or Hungary: United States of America will refrain from invoking the present temporary agreement to obtain advantages which the Czechoslovak Republic is at present according to the commerce of Yougoslavia and Rumania pending a saticfactory agreement with respect to this matter in connection with a comprehensive trade agreement between the two countries.

5. Nothing in this agreement shall be construed as a limitation of the right of either country to impose on such terms as it may see fit, prohibitions or restrictions

1) relating to public security,

2) imposed on moral or humanitarian mrounds,

3) designed to protect human, animal or plant life,

4) relating to prison made goods,

5) relating to the enforcement of police or revenue laws or

6) relating to the control of the export or sale for export of arms, munitions or implements of war and in exceptional circumstances all other military supplies.

6. The present agreement shall become operative the First day of May 1935 and shall continue in force until superseded by a more comprehensive trade agreement or by a definitive treaty of commerce or navigation or, until denounced by either country by advance notice of not less than thirty days.

Accept, Sir, the renewed assurance of my highest consideration.

CORDELL HULL m. p.

Dr. Ferdinand Veverka,

Minister of Czechoslovakia,

Washington, D. C.

 

Ve Washingtoně, D. C. 29. března 1935.

Pane vyslanče,

odvolávaje se na nedávné rozhovory o obchodních vztazích mezi Spojenými státy ame- rickými a republikou Československou dovoluji si touto notou potvrditi svůj souhlas, že - dokud nebude sjednána konečná dohoda o obchodních stycích mezi Spojenými státy americkými a republikou Československou doplní se obchodní dohoda z 29. října 1923, prodloužená dohodou z 5. prosince 1924, takto:

1. Pokud se týče cel anebo dávek jakéhokoliv druhu uvalených na dovoz nebo vývoz anebo v souvislosti s těmito, dále způsobu, jakým se podobná cla a dávky uvalují, dále pokud se týče všech pravidel a formalit vztahujících se na dovoz a vývoz, dále pokud se týče všech zákonů anebo nařízení o zdanění prodeje nebo spotřeby dovezeného zboží v tuzemsku, budou každá výhoda, prospěch, výsada anebo osvobození, které byly nebo mohly by býti v budoucnosti poskytnuty Spojenými státy americkými anebo republikou Československou jakémukoliv zboží, pocházejícímu z kteréhokoli třetího státu anebo určenému do kteréhokoli třetího státu, poskytnuty ihned a bezpodmínečně na podobné zboží, pocházející ze Spojených států amerických anebo republiky Československé anebo určené do Spojených států amerických anebo do republiky Československé.

2. Jestliže Spojené státy americké nebo republika Československá zavedou anebo mají-li zavedenu přímo nebo nepřímo jakoukoliv formu kontroly devis, budou ji prováděti tak, aby zajistily příslušníkům a obchodu druhé země slušný a spravedlivý podíl při přídělu devis.

3. Jestliže Spojené státy americké nebo republika Československá zavedou anebo mají-li zavedenu jakoukoliv formu kvantitativního omezení nebo kontroly dovozu anebo prodeje kteréhokoliv zboží, na němž druhá země má zájem, anebo zavedou-li na dovoz nebo prodej určitého množství takového zboží nižší dovozní clo nebo dávku, než jest clo anebo dávka na dovoz nad takové množství, budou s obchodem druhé země slušně a spravedlivě zacházeti, pokud jde o rozvržení mezi vývozní země původně stanoveného nebo jakýmkoli způsobem změněného celkového množství takového zboží, připuštěného k dovozu nebo k prodeji anebo připuštěného k dovozu nebo k prodeji při takovém nižším cle anebo dávce.

4. Výhody nyní poskytované nebo které by mohly býti poskytnuty v budoucnosti Spojenými státy americkými nebo republikou Československou zemím s nimi sousedícím k usnadnění pohraničního styku a výhody plynoucí z celní unie, jejímiž členy by se mohly státi buď Spojené státy americké nebo republika Československá, vyjímají se z této dohody. Republika Československá nebude se dovolávati ustanovení této dohody, aby dosáhla výhod nyní poskytovaných nebo které by mohly býti poskytnuty v budoucnosti Spojenými státy americkými, jejich územími a državami, Filipinskými ostrovy a zonou Panamského kanálu sobě navzájem anebo republice Kubánské. Spojené státy americké nebudou se dovolávati ustanovení této prozatímní dohody, aby dosáhly výhod, které byly nebo by mohly býti republikou Československou poskytnuty Rakousku nebo Maďarsku. Spojené státy americké nebudou se dovolávati této prozatímní dohody, aby dosáhly výhod, které republika Československá poskytuje v přítomné době obchodu Jugoslavie a Rumunska, dokud nedojde k uspokojivé dohodě v této věci v podrobné obchodní dohodě mezi oběma zeměmi.

5. Nic v této dohodě nemá býti vykládáno jakožto omezení práva kterékoliv z obou zemí zavésti vhodná opatření, zákazy nebo omezení

1) týkající se veřejné bezpečnosti,

2) z důvodů mravnosti a lidskosti,

3) k ochraně životů lidských, zvířecích a rostlinných,

4) týkající se zboží vyrobeného ve věznicích,

5) týkající se uplatňování zákonů policejních a důchodových anebo

6) vztahující se na kontrolu vývozu anebo prodeje pro vývoz zbraní, střeliva nebo válečných potřeb a v mimořádných případech i všech dodávek vojenských.

6. Tato dohoda vstoupí v platnost dne 1. května 1935 a bude platiti do té doby, dokud nebude nahrazena podrobnější obchodní dohodou nebo definitivní obchodní a plavební smlouvou. nebo dokud nebude vypovězena kteroukoliv z obou zemí ve lhůtě nejméně 30denní.

Přijměte, pane vyslanče, ujištění o mé hluboké úctě.

CORDELL HULL v. r.

Pan Dr. Ferdinand Veverka,

československý ministr

ve Washingtoně D. C.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP